.

پوشش ها ، استثنائات و شرایط بیمه نامه بدنه خودرو

موضوع بیمه: وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج شده است لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه نامه درج شده است نیز جزو موضوع بیمه محسوب میشود.

از طریق لینک www.barabin.ir کلیک نمایید و بیمه بدنه خودرو خود را بصورت آنلاین استعلام، مقایسه قیمت و صدور نمایید.

خسارت ها و هزینه تحت پوشش بیمه بدنه

حادثه: خسارتی که از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگون و سقوط موضوع بیمه یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محصولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

آتش سوزی: خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

سرقت کلی: در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن خسارت وارد شود.خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

تخفیفات در بیمه بدنه

تخفیف عدم خسارت:

هرگاه اتومبیل بیمه شده از شروع قرارداد تا پایان بیمه نامه هیچگونه اعلام خسارتی از محل بیمه نامه نکند زمان تمدید بیمه نامهتخفیف عدم خسارت بر اساس بیمه ای تخفیف عدم خسارت براساس شورای عالی بیمه به شرح ذیل در میزان حق بیمه مربوطه اعمال خواهد شد.

  • برای سال اول 25 % حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
  • برای سال دوم 15 % حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
  • برای سال سوم 45 % حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
  • برای سال چهارم و بعد 11 % حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه

 

 

تخفیف صفر کیلومتر

صدور بیمه نامه بدنه برای خودروهای صفر کیلوتر که با ارائه مستندات مربوطه حداکثر بیش از یکماه از تاریخ از تاریخ ترخیص خودرو از کارخانه یا خروج آنها از مبادی ورودی کشور نگذشته باشد اعطای 21 % تخفیف صفر کیلومتر بلامانع می باشد.

تبصره : بدیهی است مجموع تخفیفات اعطایی به حق بیمه هر فقره بیمه نامه بدنه از 11 % حق بیمه متعلقه تجاوز نخواهد نمود.

فرانشیز در بیمه بدنه: بخشی از هر خسارت بعنوان فرانشیز به شرح ذیل بر عهده بیمه گذار می باشد.

الف - فرانشیز خسارتهای جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه به شرح ذیل:

فرانشیز خسارت اول 11 % مبلغ خسارت حداقل 511.111 ریال

فرانشیز خسارت دوم و به بعد 21 % مبلغ خسارت حداقل 511.111 ریال

ب - در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر موارد مذکور 11 % به فرانشیز های اعلام شده فوق الاشاره اضافه

میگردد.

سابقه رانندگی راننده اتومبیل موضوع بیمه نامه بدنه در تاریخ حادثه کمتر از 1سال باشد. سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از 25 سال باشد.

ج - فرانشیز خسارت ناشی از حوادث تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده،مقصر حادثه نباشد و مسئول

حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد به نصف فرانشیز خسارت اول تقلیل میابد.

د - فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزی 11 % مبلغ خسارت تعیین میگردد.

ه - فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 21 % مبلغ خسارت تعیین میگردد.

تبصره : چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یکسال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشیز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غیر اینصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بیمه نامه ملاک محاسبه فرانشیز خواهدبود.

استهلاک در بیمه بدنه: از خسارتهای جزئی قطعات تعویضی)بجز شیشه ها و شیشه چراغها( استهلاک کسر خواهد شد. استهلاک از ابتدای سال پنجم به بعد وضریب آن برای هر سال 5% و حداکثر 25 % می باشد.

پوششهای تکمیلی در بیمه بدنه

الف - سرقت در جا لوازم و قطعات وسائل نقلیه مورد بیمه چنانچه لوازم اتومبیل(بدون سرقت کلی خود اتومبیل)در حال توقف دزدیده شود پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گذار میتواند هنگام صدور بیمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا برای لوازم معینی مانند( رادیو - پخش،رینگ و لاستیک،آینه های بغل و ...) را بنماید که پس از بازدی کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات مورد نظر را پوشش بیمه سرقت درجا قرار دهد لازم بذکر است ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از 21 % ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد و حق بیمه مربوطه %1 ارزش کل قطعات و لوازم مورد تأیید کارشناس بازدید اولیه و توافق بیمه گر وبیمه گذار میباشد.

ب - غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات

هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر برای مدتی قابل استفاده نباشد و در تعمیرگاه متوقف باشد روزانه مبالغی به عنوان

هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت میگردد در صورت خرید این پوشش حداکثر تعهد بیمه گر برای مدت 11 روز عدم استفاده از وسیله نقلیه خواهد بود که به ازای هر روز 21.111 ریال میباشد و سه روز اول آن به عنوان فرانشیز کسر خواهد گردید مشروط به اینکه جمع کل غرامت بابت ایام عدم امکان استفاده از اتومبیل از 21 % مبلغ خسارت برآورده شده تجاوز نکند،مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت تعیین میشود.

ج - شکست شیشه های وسیله نقلیه مورد بیمه به تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه گر

با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه جزئی شکست به تنهایی و به غیر از خطرات اصلی مانند شکست )بواسطه تغییر دما و یا متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه( تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر 11 % به عنوان فرانشیز خواهد بود و حق بیمه آن 5% حق بیمه سالانه

د - نوسانات قیمت

افزایش ارزش وسایل نقلیه مورد بیمه به علت نوسانات قیمت مشروط بر اینکه وسیله نقیله هنگام صدور بیمه نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد می تواند تامیزان 25 % ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گیرد. بدیهی است افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه به علت نوسانات قیمت فقط در خسارت های جزئی و حداکثر تا مبلغ 11.111.111 ریال قابل پرداخت می باشد، حق بیمه مربوطه برابر 5% حق بیمه سالانه بیمه بدنه تعیین و محاسبه میگردد.

ه - بلایای طبیعی (سیل - زلزله – آتشفشان)

و - خطرات تبعی (رنگ - مواد شیمیایی - اسید پاشی)

ز - سرقت کلی قطعات

ح - خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیا مشابه بر روی بدنه خودرو

از چه راه های بیمه نامه بدنه خودرو را  تهیه کنید؟

شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه بدنه خودرو خود ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه بدنه خودرو خود را آنی صادر و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.