.

 

معرفی شرکت بیمه باران(بیمه های زندگی، عمر و آتیه)

بیمه گذارمحترم

بیمه زندگی باران (سهامی عام) بیمه نامه جدیدي را به شما معرفی میکند که در شـرایط دشـوار تورمی امروزکشـــور، مزیت هاي بســـیاردارد،وبه شما امکان میدهد پس انداز خودرا به درستی سرمایه گذاري کنید و بر ارزش آن بیفزایید.

چه کسانی میتوانند بیمه نامه زندگی شرکت بیمه باران را خریداري کنند؟

همه اقشار جامعه در هر سـن و با هر وضـعیت سـلامتی میتوانند «بیمه گذار» باشـند. خرید این نوع بیمه نامه که در حکم پس انداز است، برخلاف سایر بیمه نامه هاي زندگی، به هیچ تشـریفاتی از جمله معاینات پزشکی، نیاز ندارد. به محض ابراز تمایل، بیمۀزندگی باران بیمه نامۀ شما را صـادر میکند.

بیمه زندگی باران با سرمایه بیمه گذار چه میکند؟

بدیهی است که حق بیمه هاي پرداختی شما سرمایه گذاري میشـود. بیمه مرکزي ایران که مقام ناظر شرکته ايبیمه است، براي این سرمایه گذاري هامحدودیت هایی اعلام کرده تا شـرکتهاي بیمـه ریسـک بالا و غیرضـروري نداشته باشنـد. مثلاً، روشن است که تا چه سقفی میتوان سرمایه بیمه گذاران را در بـورس یا املاك ومسـتغلات سـرمایه گذاري کرد. بخشــی از وجـوه نیز به حُکم مقـررات باید درحسـاب هاي سپـرده، اوراق بادرآمـد ثـابت و سـایردارایـی هاي سریعـاً نقدشونده سـرمایه گذاري شـود. بنابراین، سـرمایه بیمه گذاران در سـبدي متنوع از دارایی ها ســرمایه گذاري میشـود تا ریسـک سـرمایه آنان کـاهش یابد. با این همه،در زمـان خرید بیمه نـامه، از شما سؤال میشود که چه سطح ریسکی را میپذیرید.

گزارش دهی شرکت به بیمه گذاران

بیمه گذاران طرح بیمۀزندگیِ گزارش هاي سه ماهه ازعملکرد سرمایۀ خود نزد شرکت بیمه باران، دریافت خواهند کرد. از این رو، اگر بیمه نامۀ 5 ســاله هم بخرید، هر ســـه ماه گزارش دریافت میکنیدکه ســرمایۀ بیمه اي شــما چقدر افزایش یافته اســت. البته، براي رعایت حقو حقوق هر بیمه گذار، شرکت سود مشـــارکت را هرماه محاسبه میکند و در آینده ممکن است امکان گزارش سود ماهانه به بیمه گذاران نیزفراهم شود. این اطلاعات از طریق پورتال بیمۀزندگی باران در اختیار شــما قرار میگیرد. بیمه گذار در هر زمان میتواند با مراجعه به پورتال خدمات الکترونیک شــرکت بیمۀزندگی باران، از وضعیت و بازده سرمایه گذاري ها و سرمایۀ بیمه اي خود مطلع شود. انتقال سود مشارکت به حساب بیمه گذاران در پایان هر 6 ماه صورت میگیرد.

دریافت سرمایه

بیمه گذار در پایان مدت بیمه نامه، کل سرمایۀ خود را که عبارت از مبالغ حق بیمۀ پرداخت شده به علاوة سودهاي مشــارکت است، یک جا دریافت میکند. مثلاً اگر بیمه گذار، بیمه نامه اي سه ساله با سبد کم ریسـک خریداري کند،در پایان هر سه ماه از سود مشـارکت خودگزارش میگیرد، در پایان هر 6 ماه سود مشــــــارکت او محاسبه و به سرمایۀ وي ا ضافه میشود و در پایان سه سال نیز کل سـرمایۀ بیمه اي خود را که به مراتب بزرگتر از ســرمایۀ اولیه اســت، یک جا دریافت میکند. البته، بیمه گذار میتواند هر 6 ماه سود مشـــــارکت محاسبه شده را نقداً دریافت کند و «سرمایۀ» خود را انباشته  نکند. به علاوه، بیمه گذار میتواند سرمایۀ انباشتۀ حاصل از بیمه نامۀ خود را در هرزمان از شرکت بیمۀ باران مطالبه کند. مثلاً، اگر در پایان سال اول بخواهد سرمایۀ خود را دریافت کند، با قبول جریمه اي ناچیز(یک درصداز سرمایه بیمه اي براي هر سال و اگر سبد ریسک متوسط یا پرریسـک داشت، به ترتیب5/1 و 2 درصد) بازخرید بیمه نامه میسر میشود. حتی اگردر پایان شش ماه سال اول بخواهد سرمایۀ بیمه اي خود را نقد کند، مشکلی نخواهد بود.

 

از چه راه های بیمه نامه زندگی شرکت بیمه باران را تهیه کنید؟

شرکت رابین با همکاری شرکت بیمه باران این بستر را فراهم نموده که برای خرید بیمه زندگی بیمه باران، کافی است با کارشناسان بیمه ای ما ارتباط بگیرید و مشاوره تخصصی بیمه های زندگی (عمر و آتیه ) را بصورت رایگان بگیرید و با بررسی محصول و شرایط خود، بیمه نامه زندگی شرکت بیمه باران را دریافت کنید.