.

مسئوليت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

ويژگی هاي مسئوليت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

 

بي گمان مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي، چه از نظر شمار رويدادها و چه ازلحاظ اهميت خسارت به بارآمده، مهم ترين بخش مسئوليت مدني است. مدت ها است كه مسئوليت بر پايه تقصير مرتكب قرار گرفته است و حقوق، كسي را مسئول مي داند كه به گونه اي مرتكب تقصير شده است؛ چنان كه در ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 نيز ارتكاب عمل نامشروع پايه عمومي مسئوليت است، خواه اضرار عمدي باشد يا نتيجه بي احتياطي و اهمال در كاري كه انسان معقول و متعارف مي كند؛ ولي غالب تخلفات رانندگي درواقع اشتباهي است كه از هر انسان معقول و متعارف سر مي زند يا غفلتي است معمول كه هيچ سرزنشي را برنمي انگيزد و گاه عيبي است از وسيله نقليه كه هر انسان محتاطي را دچار حادثه مي كند و باوجوداين ضمان آور است؛ براي مثال، اگر لاستيك نوي اتومبيلي بتركد و در اثر آن تصادمي رخ دهد، دارنده و راننده (اگر دارنده باشد) مسئول هستند و بايد خسارت ناشي از حادثه را تحمل كنند ؛ درحالي كه به مفهوم سنتي هيچ تقصيري مرتكب نشده اند و لاستيك بر اثر عدم مواظبت و كاهلي دارنده نتركيده است. همچنين، كدام انسان متعارف هر روز به معاينه فني وسيلة نقليه خود مي پردازد، و از خالي شدن تدريجي روغن ترمز آن آگاه مي شود و كدام رانندة محتاط است كه براي ديدن لحظه اي بديع ، لحظه اي از جاده و علاي م رانندگي غافل نشود يا به هنگام رانندگي دچار عطسه و سرفة شديد نگردد . شايد به مي نامند تا نشان از « حادثه » همين جهت در زبان عرف ، رويداد سبب ضرر را احترازناپذيربودن و دخالت تصادف و احتمال در آن باشد.

بدين ترتيب بايد پذيرفت كه مفهوم تقصير در اين زمينه با اجراي قواعد عمومي مسئوليت سازگار نيست و اگر واقع بين باشيم، درمي يابيم كه ضمان ناشي از حوادث رانندگي در بسياري از موارد نتيجة خطري است كه حركت با اتومبيل براي ديگران ايجاد مي كند و به دليل حمايتي است كه قانون گذار از جان و مال كساني مي كند كه در چنين محيط خطرناكي زندگي و فعاليت مي كنند.

مسئوليت دارندگان وسيله نقليه

وسيلة نقليه نقش حساسي در تمدن كنوني بشر دارد و زيان هاي فراوان و اندوه باري از اين وسيله ايجاد مي شود و باعث ايجاد خسارت مي گردد. كمتر خانواده اي است كه تاكنون از اين وسيلة خطرناك، آسيب نديده باشد يا به سبب آن خسارتي نرسانده باشد.

اگر هر زيان ديده اي ناچار به اثبات تقصير راننده و گرفتار تشريفات طولاني دادرسي هاي مدني شود، آرامش اجتماعي به هم مي ريزد و ديگر فرصتي براي ساير كارها باقي نمي ماند.

قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 براي اين درد درماني نياورد، ولي در قانون بيمة اجباري مسئوليت مدني مصوب 1347 و پس ازآن در قانون اصلاح قانون بيمة اجباري كليه دارندگان وسايل نقليه » : مصوب 1387 و قانون بيمة مصوب 1395 اعلام شد كه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقلي ة مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود، حداقل به مقدار مندرج در مادة ( 8) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند

تبصره 2 - ماده 2 نيز دارنده وسيلة نقليه را با اين عبارت مسئول اين حوادث قرار مي دهد :

مسئوليت دارنده وسيلة نقليه مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است، نمي باشد. درهرحال، خسارت از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.

 

از چه راه های بیمه نامه خودرو را  تهیه کنید؟

شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه خودرو خود ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه خودرو  خود را آنی صادر و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.