.

شرایط و آیین نامه های پوشش بازنشستگی در بیمه تامین اجتماعی

مشمولین این قانون در صورت حایز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمرى بازنشستگى را خواهند داشت.

1. حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضاى بازنشستگى پرداخته باشند. (حداقل حق بیمه مقرر در این ماده تغییر کرده است. نگاه کنید به جزء  بند ب قانون اصلاح تبصره دو همین ماده.)

2. سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه وپنج سال تمام رسیده باشد.

تبصره 1: کسانى که 30 سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتى که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد مى توانند تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمایند.

تبصره 2:الف) کارهاى سخت و زیان آور کارهایى است که در آنها عوامل فیزیکى، شیمیایى، مکانیکى و بیولوژیکى محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغالکارگر تنشى به مراتب بالاتر از ظرفیت هاى طبیعى (جسمى و روانى) در وى ایجاد گردد که نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشى از آن بوده و بتوان با بکارگیرى تمهیدات فنى، مهندسى، بهداشتى و ایمنى و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

1. کارفرمایان کلیه کارگاه هاى مشمول قانون تأمین اجتماعى که تمام یا برخى از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازى عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهاى مشخص شده در قانون کار و آیین نام ه هاى مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.

2. کارفرمایان کارگاه هاى مشمول قانون تأمین اجتماعى مکلفند قبل از ارجاع کارهاى سخت و زیان آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکى آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانى متناسب با نوع کارهاى رجوع داده شده (موضوع ماده90 قانون تأمین اجتماعى)، نسبت به انجام معاینات دوره اى آنان که حداقل درهر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهى از روند سلامتى و تشخیص به هنگام بیمارى و پیشگیرى از فرسایش جسمى و روحى اقدام نمایند، وزارتخان ه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و کار و امور اجتماعى مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.

ب) حمایت ها

1.افرادى که حداقل بیست سال متوالى و بیست و پنج سال متناوب در کارهاى سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مى توانند تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمایند.

هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. تفسیر جزء ( 1) بند (ب) تبصره ( 2) ماده ( 76 ) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379

موضوع استفساریه: آیا مطابق جزء ( 1) بند (ب) تبصره ( 2) ماده ( 76 ) قانون تأمین1379 سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاي /11/ اجتماعی اصلاحی مصوب 30 سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال

موضوع استفساریه:

افرادي که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج » آیا مراد قانونگذار از عبارت در « سال متناوب در کارهاي سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشندجزء ( 1) بند (ب) اصلاحیه تبصره ( 2) ماده ( 76 ) قانون تأمین اجتماعی مصوب30/11/1379 مجلس شوراي اسلامی داشتن حداقل 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟

پاسخ مجلس:

بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد1392 به تأیید نود و دو مجلس شوراي اسلامی تصویب شد و به شوراي نگهبان رسید..

1.در صورتى که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمى و روحى ناشى از اشتغال در کارهاى سخت و زیان آور گردند با تأیید کمیسیون هاى پزشکى (موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعى) با هر میزان سابقه خدمت از مزایاى مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.

2. درمورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه براى استفاده از مستمرى بازنشستگى از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.

3. از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهاردرصد ( 4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعى افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضاى مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطى توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

4. تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالى و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمى و روحى و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه اى خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعى و وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

5. بیمه شدگانى که داراى سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند مى توانند با استفاده از مزایاى این قانون درخواست بازنشستگى نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمرى برقرارى را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ( 2) همچنین چهاردرصد ( 4%) میزان مستمرى برقرارى نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. 

تبصره 3 : بیمه شدگانى که داراى 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند میتوانند بدون درنظر گرفتن شرط سنى مقرر در قانون تقاضاى بازنشستگى نمایند. 2

تبصره 4 : زنان کارگر با داشتن ( 20 ) سال سابقه کار و ( 42 ) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ( 20 ) روز حقوق مى توانند بازنشسته شوند.

ماده 77 . میزان مستمرى بازنشستگى عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سی وپنج سی ام (30و35 ) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

تبصره: متوسط مزد یا حقوق براى محاسبه مستمرى بازنشستگى عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

ماده 78 . کارفرما مى تواند بازنشستگى بیمه شدگانى را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگى مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید.

تبصره: سازمان تأمین اجتماعى موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهاى صنعتى داراى پروانه بهره بردارى، بیمه شدگانى را که حایز شرایط مقرر در ماده ( 76،1354) باشند بازنشسته نماید. چگونگى تأمین قانون تأمین اجتماعى مصوب منابع مربوط به هزینه هاى احتمالى ناشى از اجراى این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده 79 . در مورد مستخدمین شرکت هاى دولتى که به موجب قانون اکثریت سهامآنها متعلق به بخش خصوصى شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

1. مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامى شرکت هاى دولتى و مستخدمین شرکت هاى دولتى که مشمول مقررات بازنشستگى و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگى و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.

2. مستخدمین شرکت هاى دولتى که مشمول قانون بیم ه هاى اجتماعى هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

3. سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت خواهند شد.

4. نحوه احتساب سوابق خدمت دولتى مستخدمین مذکور در بندهاى 1 و 3 و میزان پرداخت کسور بازنشستگى توسط مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگى و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آیین نامه اى خواهد بود که توسط (وزارت رفاه اجتماعى) با همکارى سازمان امورادارى و استخدامى کشور به تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى می رسد.