.

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودك

عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار وکارکنان وي براي جبران خسارات بدنی وارد به کودکان تحت مراقبت ونگهداري در مهدکودك به شرح و حدود مقرر در این بیمه نامه ، مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار از طرف مراجع صلاحیت دار قانونی احراز گردد.

عناوین مورد استفاده در این بیمه نامه به شرح زیر تعریف می گردد:

بیمه گر: شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارات ناشی از مسئولیت بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث را بر عهده دارد.

بیمه گذار: بیمه گذار شخصی است که مجوز تاسیس ویا مدیر مسئولی مهدکودك را طبق مقررات سازمان بهزیستی کشور دارا می باشد و با تکمیل و امضاء پرسشنامه و پیشنهاد بیمه و پرداخت حق بیمه مقرر ، جبران خسارتهاي ناشی از مسئولیت خود را به بیمه گر محول مینماید.

مدیر موسس: شخصی است که مدیریت مهدکودك را طبق مقررات سازمان بهزیستی کشور به عهده دارد.

مدیر مسئول:شخصی است که طبق مقررات سازمان بهزیستی کشور وبا معرفی مدیر موسس، مسئول مهدکودك می باشد.

جبران خسارت بدنی: در این بیمه نامه، منظور پرداخت خسارت بابت فوت یا نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و جبران هزینه هاي پزشکی می باشد.

فرانشیز: منظور بخشی ازخسارت است که جبران آن به عهده بیمه گذار می باشدو میزان آن در شرایط این بیمه نامه مشخص گردیده است.

رعایت اصل حد اعلاي حسن نیت :

بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت فرم پیشنهاد بیمه و پرسشنامه مربوط را تکمیل نموده و اطلاعات درخواست شده را به طور واقع و کامل در اختیار بیمه گر قرار دهد. در صورتی که بیمه گذار در پاسخ به سئوالات بیمه گر از اظهار مطالبی خودداري نموده و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، حسب مورد مشمول مواد 12 و 13 قانون بیمه خواهد گردید.

تعهدات بیمه گر:

مشروط به انجام وظایف بیمه گذار، بیمه گر نتایج مالی حوادثی که طبق قانون موجب مسئولیت بیمه گذار براي جبران خسارات بدنی وارد به کودکان تحت مراقبت ونگهداري در مهدکودك می گردد را تا مبلغی که در این بیمه نامه مشخص شده است جبران مینماید با این شرط که خسارت در مدت اعتبار بیمه نامه واقع و اعلام شده باشد.

در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار و رعایت وظایف مذکور در این شرایط توسط وي، حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارك مورد نیاز ، نسبت به پرداخت خسارت طبق شرایط این بیمه نامه اقدام کند.

درصورت وقوع خسارت موضوع این بیمه نامه چنانچه بیمه گذار بابت پیشگیري از توسعه و یا تشدید آن هزینه اي متحمل شده باشد، بیمه گر مبلغی را که از بیست درصد حداکثر غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر در هر حادثه که در این بیمه نامه تعیین شده است تجاوز ننماید، پرداخت می نماید.

وظایف بیمه گذار :بیمه گذار موظف است :کلیه مقررات و قوانین کشور از جمله مقررات وشرایط سازمان بهزیستی کشوررا رعایت نماید و در مدت اعتبار بیمه نامه مجوز تاسیس یا مدیر مسئولی معتبر را دارا باشد واعتبار آن ها خاتمه ویا لغو نشده باشد.

هرگونه اطلاعاتی که موجب تشدید خطر می شود به بیمه گر کتباً اطلاع دهد و هرگونه اطلاعات راکه در هر زمان بیمه گر لازم بداند در اختیار وي قرار دهد.

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودك:

حق بیمه این بیمه نامه و الحاقیه هاي بعدي آن را نقداً بپردازد مگر اینکه به نحو دیگري در بیمه نامه توافق شده باشد.

بیمه گذار موظف است اقدام هاي لازم را که هر کس عرفاً براي جلوگیري از وقوع حوادث رعایت می نماید،به عمل آورد.

در صورت وقوع هرگونه حادثه اي که برطبق این بیمه نامه موجب طرح ادعاي خسارت میشود، بلافاصله مراتب را کتباً به بیمه گر اعلام نموده و پس از آن نیز در حدود امکانات با بیمه گر همکاري نماید.

بدون موافقت کتبی بیمه گر اقرار به مسئولیت خود ننماید، متعهد جبران خسارت نشود و یا سازش و توافقی ننماید،.

استثنائات:

موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

اعمال عمد و متقلبانه بیمه گذار ، نمایندگان و کارکنان بیمه گذار.

خسارت وارده به بیمه گذار،کلیه سهامداران ومربیان وکارکنان بیمه گذار.

خسارت ناشی از تخلف از قوانین و مقررات دولتی .

خسارت هاي ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم.

جنگ، جنگ داخلی ، انقلاب ، شورش و اعتصاب و تعطیل کار.

خسارت ناشی از نزاع و زد و خورد هاي شخصی در محل مهدکودك.

هر نوع خسارتیکه منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژي هسته اي باشد.

خسارت ناشی از سیل، زلزله، طوفان و سایر بلایاي طبیعی.

خسارات ناشی از حوادث رانندگی.

خسارات ناشی از بیماري ها ومسمومیت غذایی.

مسئولیت در مقابل کارکنان .

از چه راه های بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودك را تهیه کنید؟


برای خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودك کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه مسئولیت خود را آنلاین تحویل بگیرید.