.

شرایط بیمه های عمر گروهی

بیشتر از 60 تا 70 سال از آنچه که ما امروز بنام بیمه گروهی میشناسیم یکی از پدیده های جدید بحساب می آید و از پیدایش آن نمیگذرد، اما علیرغم این عمر کوتاه از چنان اقبال و گسترشی برخوردار گردیده که در جوامع صنعتی و پیشرفته یکی از ستونهای حفاظتی و حمایتی اقتصادی اغلب خانواده ها محسوب میگردد.

بیمه های گروهی یک طرح بیمه ای است که طی آن تعداد زیادی تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرند . ارزانی، با صرفه بودن و تا حدودی بدور از تشریفات بیمه های انفرادی باعث گسترش و توسعه این نوع از بیمه در بین جوامع صنعتی گردیده است . بعضی از منتقدان و متخصصان بیمه های ا شخاص، توسعه و گسترش بیمه های گروهی را باعث افزایش پر تفوی بیمه های عمر و حوادث میدانند.

- شرایط لازم جهت قرارداد گروهی:

اولاً جمع بیمه شده به دلیلی غیر از بیمه شدن تشکیل شده باشد . ثانیاً تعداد انها حداقل 20 الی 25 نفر باشد (که این برای قراردادهای بیمه عمر و حوادث و درمان متفاو ت میباشد ). در بیمه گروهی باید احتمال بیمه شدن بیمه شده های غیر استاندارد را کم کرد و این با سلب اختیار از بیمه شده ها انجام می گیرد که بوسیله شرط اول (به دلیلی غیر از بیمه شدن جمع شده باشند ) فراهم می شود . در بیمه گروهی حتماً باید شخص حقوقی باشد و باید بیمه گذار مشخصی داشته باشد چون طرف قرارداد او بیمه است باید شخصیتی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد که وظایف بیمه شده را در مقابل بیمه گر انجام دهد و منظور از اختیار نداشتن بیمه شده ها هستند . باید این مطلب در مبلغ بیمه هم رعایت شود تا جوابگوی احتیاجات بیمه گر هم باشد و باید در انتخاب مبلغ بیمه هم حالت اجباری (ضوابط از پیش تعیین شده ای ) وجود داشته باشد و گرنه در میان افراد گروه که از وضعیت بدتری برخوردارند و مبلغ بالاتری را به خود اختصاص میدهند موجب بالا رفتن احتمال ریسک به بیمه گر می شود و مبالغ بیمه های بیمه شده ها هم در اختیار بیمه شده نباید باشد . در بیمه های عمر انفرادی از نوع فوت حق بیمه متناسب با سن است که هرچه سن افزایش یابد نرخ حق بیمه هم افزایش می یابد اما در بیمه نامه های گروهی باید حق بیمه متناسب با میانگین سنی افراد باشد یعنی در گروه هر کسی نرخ سن خود را بپردازد به همین خاطر بیمه گر سنها را باید طوری دسته بندی کند که شامل همه افراد شود . سن بیمه شده ها مانند بیمه عمر زمانی تا 65 سالگی است که مورد بیمه قرار می گیرد.

مزایای بیمه گروهی

مزایای بیمه گروهی بطور خلاصه عبارتست از:

1 -نازل بودن نرخ حق بیمه بدلیل کم بودن هزینه های بیمه گری و عدم وجود تشریفات صدور قرارداد یا بیمه نامه

2- استناد به اسناد مدارک مثبته بیمه گذار

3- قائل شدن مهلتهایی برای پرداخت حق بیمه

4-ادامه مزایای قرارداد تا سن بازنشستگی

5- وجود مشارکت در منافع در بعضی از بیمه نامه های عمر گروهی

6-استناد بیمه گذار به اسناد و مدارک مثبته در صورتی که اشتباهاً اسم یا اسامی از تعداد بیمه شدگان حذف شده باشد و در صورتیکه در تعیین میزان سرمایه بیمه اشتباهی رخ داده باشد.

7-  انعطاف پذیری در تدوین شرایط و مقررات بیمه نامه

بیمه های عمر زمانی گروهی(بشرط فوت):

یکی از رایجتری ن نوع بیمه عمر گروهی، بیمه عمر زمانی گروهیست که بر اساس این نوع بیمه نامه، بیمه گر تعهد مینماید که در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان تحت قرارداد گروهی، سرمایه بیمه مشخص شده در قرارداد را به ذینفع مشخص شده و یا وراث قانونی پرداخت نماید . بیمه عمر گروهی بعلت ای نکه از نرخ ارزانتری بهره مند است و در زمان عقد قرارداد از سهولت و راحتی بیشتری برخوردار میباشد، بیشترین متقاضی را تا کنون به خود اختصاص داده است . معمولاً در این نوع بیمه نامه ها، روش تعیین سرمایه بیمه ای معمولاً ضریبی از حقوق و یا حقوق و مزایای ماهیانه میب اشد که معمولاً بین 36 برابر حقوق تا 60 برابر در نوسان است . بیمه گر میتواند درمواردی که بین حداقل و حداکثر حقوق تفاوت زیادی وجود داشته باشد ، تعهدات خود را در مورد حداکثر حقوق محدود نماید.

این بیمه نامه بر اساس یک پوشش یکساله تکراری که قابل تمدید است ارائه میگردد که نیاز به نگهداری ذخیره نداشته و ارزش بازخرید هم ندارد و نمیتوان آنرا بصورت سرمایه مخفف تبدیل نمود.

عرف بر اینست که در پایان هر سال بیمه ای و بر اساس آمار و اطلاعات، نرخ حق بیمه مجدداً بر اساس میانگین سنی مورد محاسبه قرار گیرد . نرخ تمدیدی باید با در نظر گرفتن دو عامل تعیین گردد، یکی نرخ محاسبه شده و دیگری تجارب و آمار خسارتی مربوط به گروه .

بر اساس شرایط بیمه های عمر زمانی گروهی، سرمایه فوت بیمه شده به م حض فوت قابل پرداخت است، حتی اگر علت مرگ ناشی از حادثه شغلی و یا بیماری باشد (فوت بهر علت ). سرمایه فوت در مورد هر بیمه شده در زمان مرگ و با توجه به فرمول خاصی و شرایط مندرج در بیمه نامه گروهی محاسبه و پرداخت میگردد . این شرایط خاص معمولاً در رابطه با شرایط استخدامی بیمه شده، میزان دستمزد دریافتی، شغل و حرفه و طول مدت خدمت میباشد.

مزایای بیمه های عمر زمانی گروهی را بشرح زیر میتوان خلاصه کرد.

1- مزایای کارفرمایان : با وجود این پوشش بیمه ای کارفرما از پرداخت هر گونه کمک و مساعدت مالی به بازماندگان افراد حادثه دیده بی نیاز است.

2- مزایای کارگران و کارکنان : با وجود این پوشش بیمه ای در زمان بروز حادثه خانواده آنها در قبال فوت و یا از کار افتادگی دائم کلی و جزئی آنها از یک امکانات مالی و کمکی بهره مند خواهند شد.

* غرامت: وجهی است که بیمه گر تعهد مینماید طبق شرایط بیمه نامه در مقابل بروز خطر یا خطرات مورد بیمه به ذینفع یا استفاده کننده آن پرداخت نماید، غرامت ماحصل و ثمره بیمه است و ممکن بصورت مبلغی یکجا که در اینصورت آنرا مستمری مینامند پرداخت گردد.

 

 

از چه راه های بیمه های عمر گروهی را تهیه کنید؟

برای خرید بیمه های عمر گروهی، کافی است با کارشناسان بیمه ای ما ارتباط بگیرید و مشاوره تخصصی بیمه های عمر (عمر و آتیه ) را بصورت رایگان بگیرید و با بررسی محصول و شرایط خود، بیمه نامه اشخاص را دریافت کنید.