.

شرايط عمومي بيمه بيكاري(قانون کار)

١- مفهوم بيمه بيکاري چيست؟

به استناد ماده ٣ قانون بيمه بيکاري به عنوان يکي از حمايت هاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت حق بيمه مقرر ، به بيمه شدگاني که طبق مقررات اين قانون بيکار مي شوند مقرري بيمه بيکاري پرداخت نمايد.

٢- بيکار از نظر قانون بيمه بيکاري به چه کسي اطلاق مي گردد؟

برابر ماده ٢ قانون بيمه بيکاري ،بيکاراز نظر اين قانون بيمه شده اي است که بدون ميل و اراده بيکار شده و آماده به کار باشد. ويا قرارداد وي به اتمام رسيده و کارفرما از تمديد آن امتناع مي ورزد.

٣- منظور از بيكاري بدون ميل و اراده كارگر چيست؟

هرگونه بيكاري كه به استناد ماده ٢ قانون بيمه بيکاري خارج ازميل ، اراده و اختيار كارگر بوده و وي در بيکاري خود هيچ دخل و تصرفي نداشته باشد و آمادگي اشتغال بكار را نيز داشته باشد، بيكاري بدون ميل واراده تلقي مي گردد.

٤- آيا جنسيت در شرايط دريافت بيمه بيكاري تاثيرگذار مي باشد؟

تمامي افراد مشمول قانون بيمه بيکاري به شرط واريز ٣% حق بيمه بيکاري و دارا بودن ساير شرايط مندرج در قانون صرف نظر از جنسيت مي توانند از مقرري بيمه بيکاري بهره مند گردند. ٥- چه كساني از شمول قانون بيمه بيكاري مستثني مي باشند؟

قانون بيمه بيکاري، بازنشستگان ، از كارافتادگان كلي، صاحبان حرف ومشاغل آزاد ، بيمه «١» بر اساس تبصره ماده شدگان اختياري و اتباع خارجي از شمول اين قانون مستثني مي باشند.

٦- سابقه بيمه شدگاني که به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه ( سيل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزي و...) بيکار مي شوند جهت برخورداري از مزاياي بيمه بيکاري چگونه است ؟

اين موضوع جزء استثنائات در قانون بيمه بيکاري مي باشد.

آئين نامه اجرايي آن ، آن دسته از بيمه شدگاني که به «٦» ماده ٢ قانون بيمه بيکاري و ماده «٢» به استناد تبصره علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه بيکار مي شوند، در صورتيکه سابقه پرداخت حق بيمه آنان کمتر ازشش ( ٦) ماه باشد همانند مشموليني که داراي شش ( ٦) ماه سابقه پرداخت حق بيمه مي باشند از مقرري بيمه بيکاري استفاده خواهند نمود..

٧- قانون بيمه بيکاري از چه تاريخي قابليت اجرايي داشته است؟

٦٩ مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ /٦/ قانون بيمه بيکاري در جلسه علني روز دو شنبه مورخ ٢٦

٦٩ به مجلس شوراي اسلامي براي اجرا ابلاغ گرديد.به /٧/ ٦٩ مورد تائيد شوراي نگهبان و نهايتًا در تاريخ ١٧ /٧/١٠

١٣٦٩ ) لازم الاجرا /٥/ استناد ماده ١٣ اين قانون زمان اجراي آن از زمان اتمام اجراي قانون آزمايشي بيمه بيکاري ( ٦

است.

 ٨- وضعيت بيمه بيکاري متقاضياني که عليرغم احراز اشتغال توسط مراجع ذي ربط، بيکار مي شوند و غير ارادي بودن بيکاري آنان نيز محرز ولي حق بيمه آنان توسط کارفرما پرداخت نشده باشد ، چگونه است ؟

در صورت صدور رأي موضوع ماده ١٤٨ قانون کار توسط مراجع ذي ربط به استناد ماده ٣٦ قانون تامين اجتماعي، در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند، شخصًا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت ، رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.

٩- در کارگاههايي که از تسهيلات بنگاههاي اقتصادي و زودبازده استفاده نموده اند در صورت تعطيلي کارگاه آيا کارگران مشمول بيمه بيکاري مي باشند؟

از آنجائيکه اين کارگاهها مشمول قانون کار و تأمين اجتماعي مي باشند ، لذا درصورت تشخيص بيکاري غير ارادي، مشمول بيمه بيکاري نيز مي گردند.

١٠ - آيا کارگري که در آخرين کارگاه بيش از يکسال با پيمانکاران مختلف کار کرده باشد مشمول دريافت بيمه بيکاري مي گردد؟

با توجه به اينکه ملاک پرداخت بيمه بيکاري براي کارگران داراي قرارداد هاي موقت واريز حق بيمه به مدت يکسال در آخرين محل کار مي باشد لذا، تغيير پيمانکار تأثيري در برقراري بيمه بيکاري ندارد ، مشروط بر اينکه ماهيت کار مستمر باشد . - کارگري که بعد از سي روز از تاريخ بيکاري درخواست بيمه بيکاري نمايد آيا مشمول برقراري مقرري بيمه بيکاري مي گردد؟

ماده ٦ قانون بيمه بيکاري ، درخواست کارگر به همراه دلايل تأخير( مستندات) در هيأت حل اختلاف « ب» به استناد بند مطرح گردد ودر صورت موجه بودن تأخير حداکثر به مدت ٣ ماه با دارا بودن ساير شرايط مندرج در قانون مشمول برقراري مقرري بيمه بيکاري مي گردد.بديهي است مهلت تعيين شده براي ارائه درخواست بيمه بيکاري ٣٠ روز مي باشد و مراجعه پس از آن مشمول بر قراري مقرري بيمه بيکاري نمي باشد ، مگر اينکه مستندات فوق الذکر ارائه گردد.

١٢ - چنانچه حق بيمه فرد متقاضي بيمه بيکاري عليرغم احراز کارکرد بالاي يک سال در کارگاه توسط کارفرما بطور کامل پرداخت نشده باشد آيا اين فرد مشمول بيمه بيکاري مي گردد ؟

در صورت صدور رأي موضوع ماده ١٤٨ قانون کار توسط مراجع ذي ربط به استناد ماده ٣٦ قانون تامين اجتماعي، در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند، شخصًا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخير يا عدم پرداخت کارفرما در پرداخت حق بيمه ، رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.

١٣ - آيا دانشجويان مي توانند از مزاياي مقرري بيمه بيکاري بهره مند شوند؟

ماده ٧ آئين نامه اجرايي قانون بيمه بيکاري ، بيمه شده بيکار موظف است در فواصل زمانهاي «٢» باعنايت به تبصره تعيين شده در اداره تعاون، کارورفاه اجتماعي حضور يافته و دفاتر مربوطه را امضاء نمايد. لذا به استناد قانون مذکور منع قانوني مشاهده نشده ، مگر اينکه متقاضي مورد نظر در فواصل زماني تعيين شده فوق الاشاره قادر به حضور وغياب و آمادگي براي اشتغال مجدد نباشد. - اگر فردي در پايان قرارداد خود استعفا دهد مشمول استفاده از بيمه بيکاري مي گردد؟

خير،اتمام قرارداد مي بايست همراه با نامه عدم نياز از سوي کارفرما باشد تا از مصاديق غير ارادي بودن بيکاري محسوب گردد .لذا استعفا چه در ابتدا و چه در پايان قرارداد مغاير ماده ٢ قانون بيمه بيکاري بوده و از مصاديق بيکاري ارادي تلقي مي گردد.

١٥ - در صورتيکه کارگر دراثناي قرارداد کار اخراج شود آيا مشمول بيمه بيکاري مي گردد؟

درصورت صدور رأي مراجع حل اختلاف مبني بر قطع رابطه کاري و غير ارادي بودن بيکاري با دارا بودن ساير شرايط مندرج درقانون مشمول دريافت مقرري بيمه بيکاري مي گردد.

١٦ - اگر حق بيمه توسط کارفرما پرداخت نشده باشد آيا مشمول بيمه بيکاري مي گردد؟

٣ قانون کار)احراز گردد ،مشمول بيمه , در صورتيکه دررأي مراجع حل اختلاف رابطه کارگري و کارفرمايي (ماده ٢ بيکاري خواهد بود مشروط بر اينکه ظرف سي روز از زمان بيکاري جهت تنظيم و درخواست بيمه بيکاري اقدام نموده باشد.

ماه اعلام نموده است ، آيا «٦» ١٧ - قانون بيمه بيکاري حداقل سابقه بيمه را جهت برقراري بيمه بيکاري ناقض قانون موصوف در رابطه با حداقل سابقه بيمه نمي باشد ؟1موزخ /١٢/84 تفاهم نامه شماره ١١٨٧٣٩  تفاهم نامه مذکور در رابطه با کارگراني است که به صورت قرارداد مدت موقت مشغول به کار بوده و پس از پايان قرارداد ، از سوي کارفرما مجددًا قرارداد وي تمديد نمي گردد، در حاليکه کارگر با علم به اين موضوع که پس از پايان قرارداد83 ديوان / ١ / بيکار مي شودو عليرغم آن قرارداد موقت را امضاء کرده است. به استناد دادنامه شماره ٨ مورخ ١٦ عمومي عدالت اداري، بيکاري اين قبيل افراد مغاير ماده ٢ قانون بيمه بيکاري تشخيص داده شده و به منظور مساعدتتفاهم نامه مشترک ، دارا بودن يکسال سابقه پرداخت بيمه در آخرين «٢» و رفع مشکلات افراد موصوف به استناد بند محل کار معيار و ملاک برقراري مقرري بيمه بيکاري قرارگرفت که مورد تأئيد ديوان نيز واقع گرديد.. - آيا خدام و كاركنان بقاع متبركه مساجد، حسينيه ها تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه كه از شمول موادي از قانون كار مستثني شده اند مشمول قانون بيمه بيكاري مي باشند؟

خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسيني هها ، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه عام غير توليدي حسب آئين نامه73 هيات وزيران از شمول موادي از قانون كار مستثني شده اند واز سوي ديگر رابطه کارگري و /١١/ اجرائي مورخ ٢٦ کارفرمايي محرز نمي باشد. لذا نمي توانند از مزاياي بيمه بيکاري بهره مند گردند.

١٩ - بيمه شدگان بيکار در چه صورت حائز شرايط بيمه بيکاري خواهند بود؟

الف- بيمه شده قبل از بيکار شدن حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت بيمه را در کارهاي با ماهيت دائم و يا حداقل يک سال ماده ٢ اين قانون از شمول اين بند «٢» سابقه بيمه در آخرين کارگاه (در صورت پايان قرارداد رسم. مشمولين تبصره مستثني مي باشند.

ب- بيمه شده مکلف است ظرف ٣٠ روز از تاريخ بيکاري با اعلام مراتب بيکاري به واحدهاي کار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به کار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذير خواهد بود.

ج- بيمه شده بيکار موظف است در دوره هاي کارآموزي و سواد آموزي که توسط واحد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و نهضت سواد آموزي و ساير واحدهاي ذيربط با تأئيد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي تعيين مي شود شرکت نموده و هر دو ماه يکبار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين اجتماعي تسليم نمايد. ٠ - کارگري که به دليل سهل انگاري و عدم رعايت مقررات کارگاه (قصور) از کار اخراج مي گردد، مشمول برقراري بيمه بيکاري مي باشد؟

در صورتي که قصور وي توسط کارفرما اثبات گردد و در مراجع حل اختلاف نيزتأئيد گردد از مصاديق بيکاري ارادي تلقي شده و مشمول برقراري بيمه بيکاري نمي گردد.

٢١ - آيا افرادي که هنوز مشمول نظام وظيفه نشده اند، مشمول دريافت مقرري بيمه بيکاري خواهند بود؟

در صورت دارا بودن شرايط مندرج در قانون مي توانند از مزاياي بيمه بيکاري بهره مند گردند.

٢٢ - آيا مشاغلي که داراي ماهيت پاره وقت مي باشند (کار در مطب پزشکي،مربيان مهدکودک و...) در صورت بيکار شدن، مشمول دريافت مزاياي بيمه بيکاري مي شوند؟

اين قبيل افراد در صورتي که بطور غير ارادي بيکار شوند، مشمول مقررات بيمه بيکاري مي باشند، ليکن از نظر احراز سوابق بيمه اي با توجه به پاره وقت بودن ماهيت کار، مطابق جدول ماده ٧ قانون بيمه بيکاري ، کل سابقه تجميع و به تناسب آن بيمه بيکاري برقرار مي گردد.

٢٣ - چنانچه فردي پس از مرخصي زايمان اخراج شود و در خواست بيمه بيکاري نمايد ، آيا مشمول بيمه بيکاري مي گردد ؟

- چنانچه فرد در زمان استفاده ازمرخصي زايمان، قرارداد وي معتبر و تداوم داشته باشد وپس از زايمان جهت ادامه فعاليت به محل کار بازگردد ولي کارفرما از پذيرش وي امتناع ورزد ، در اينصورت کارگر مي تواند با طرح دعوي در مراجع حل اختلاف موضوع را مورد پيگيري قراردهد. بديهي است اگر رأي مراجع مبني بر اخراج غير ارادي باشد ، کارگر موصوف مي تواندبا دارا بودن ساير شرايط مندرج در قانون بيمه بيکاري از مزاياي آن بهره مند گردد. - کارگران قرارداد دائم و يا در اثناي قرارداد که در مراجع حل اختلاف طرح دعوي نموده اند وخواسته آنان مزايايي غير ازبازگشت بکارمي باشد اما متن دادنامه به اخراج موجه وغيراراداي بودن اشاره دارد، آيا مشمول بيمه بيکاري مي باشند؟

مراجع حل اختلاف صرفا به خواسته هاي شاکي نفيا يا اثباتا، اظهار نظر مي نمايند لذا، اشاره به اخراج موجه وغيرارادي مستلزم طرح بازگشت به کار است.بنابراين مراجع مذکور درصورتي که کارگر را اعاده بکار ننمايند لازم است به استناد ماده ١٦٥ قانون کار مبني بر علت قطع رابطه کاري اظهارنظر نموده ، چنانچه علت آن ناشي از ميل و اراده فرد باشد مشمول مقررات بيمه بيکاري نمي شود.

٢٥ - آيا هيأت مديره شرکت ها مشمول مقرري بيمه بيکاري مي باشند؟

در صورت احراز رابطه کارگري و کارفرمايي در مراجع حل اختلاف و با رعايت ساير شرايط مندرج در قانون مشمول برقراري مقرري بيمه بيکاري مي گردند.

٢٦ - کارگري از کارگاهي اخراج شده و بلافاصله در کارگاه ديگري به صورت قرارداد مدت موقت مشغول به کار گرديده است ، در صورت اخراج وي آيا مشمول بيمه بيکاري مي باشد؟

٨٤ ، داشتن حداقل يکسال سابقه پرداخت حق بيمه درآخرين کارگاه /١٢/ حسب تفاهم نامه شماره ١١٨٧٣٩ مورخ ١ براي کارگران قرادادي ملاک پرداخت مقرري بيمه بيکاري مي باشد. در صورتي که کارگر فاقد قرارداد مدت موقت باشد براي تعيين تکليف در ارتباط با قطع رابطه کارگري مي بايست به مراجع حل اختلاف مراجعه نمايد.در هر صورت سوابق بيمه اي فرد که داراي قرارداد مدت موقت است در آخرين محل کار نبايد از يکسال کمتر باشد. - کارگري بدون اطلاع کارفرما، غيبت کرده و پس از مراجعه ،کارفرما از پذيرش وي خودداري مي کند. آيا در صورت درخواست، مشمول برقراري مقرري بيمه بيکاري مي باشد؟

هر گونه ترک کار و يا غيبت غير موجه از سوي کارگر که منجر به اخراج و بيکاري وي گردد مشمول مقررات بيمه بيکاري نمي شود لذا، فرد ابتدا بايد در مراجع حل اختلاف طرح دعوي نموده و چنانچه بيکاري وي با ميل و اراده تشخيص داده شود مشمول بيمه بيکاري نمي شود.

٢٨ - آيا مديران عامل شرکت ها مي توانند از مقرري بيمه بيکاري استفاده نمايند؟

باتوجه به مواد ١٢٤ و ١٣٦ قانون تجارت ،رابطه مديرعامل با اعضاء شرکت رابطه وکيل و موکل بوده و از شمول قانون کار خارج مي باشد. لذا به دليل عدم وجود رابطه کارگري و کارفرمايي مشمول مقررات بيمه بيکاري نمي گردند.

٢٩ - کارگران کارگاههاي خانوادگي در چه شرايطي مي توانند از مقرري بيمه بيکاري استفاده نمايند؟

کارگاههاي مذکور در صورت بکار گرفتن کارگر غير از صاحب کار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يک از طبقه اول طبق آخرين ليست بيمه کارگاه از حالت کارگاه خانوادگي خارج و مشمول مقررات بيمه بيکاري مي گردند.

٣٠ - کارگري پس از پايان مرخصي بدون حقوق به محل کار مراجعه و کارفرما از پذيرش وي خود داري مي نمايد ، در صورت ارائه درخواست، مشمول بيمه بيکاري مي گردد؟

با توجه به اينکه اخذ مرخصي توافقي بوده و از جانب کارفرما مورد تأييد قرار گرفته است، لذا در مدت زمان مرخصي رابطه کارگري و کارفرمايي به حالت تعليق قرارگرفته و چنانچه پس ازپايان مرخصي کارفرما از پذيرش وي ( بنا به دلايل متعدد)امتناع ورزد کارگر به استناد ماده ٢٠ قانون کار مي تواند با دارا بودن ساير شرايط مندرج در قانون بيمه بيکاري از مزاياي اين قانون بهره مند گردد. - کارگراني که در خواست بازخريدي ارائه مي دهند و مورد موافقت کارفرما نيز قرار مي گيرد ، آيا مشمول مقررات بيمه بيکاري مي گردند؟

قانون بيمه بيکاري از «٢» چون بيکاري افراد به واسطه بازخريدي، ناشي از ميل و اراده تلقي شده، لذابه استناد ماده شمول مقررات اين قانون خارج مي گردند.

٣٢ - در موارد مربوط به سازش کارگر و کارفرما ، وضعيت بيمه بيکاري کارگران پايان قرارداد چگونه است؟

کارگراني که در پايان قرارداد مبادرت به تسويه حساب با کارفرما مي نمايند صرفًا با ارائه نامه عدم نياز و با دارا بودن ساير شرايط مندرج در قانون مي توانند از مزاياي بيمه بيکاري بهره مند گردند ، در غير اينصورت ازشمول مقررا ت اين قانون خارج مي گردند.

٣٣ - چنانچه متقاضي بيمه بيكاري داراي كسب و كار باشد آيا مشمول دريافت مقرري بيمه بيکاري مي شود؟

قانون بيمه بيکاري شرط لازم جهت برخورداري از مزاياي بيمه بيکاري ، غير ارادي بودن بيکاري مي «٢» به استناد ماده باشد ، اما شرط کافي نيست ، لذا آماده به کار بودن متقاضي نيز بسيار مهم مي باشد، ليکن با توجه به سوال مطروحه ، ماده « ج» منظور از کسب و کار ، هرنوع فعاليت ( اشتغال کاذب) نمي باشد ، بلکه کسب و کاري است که به استناد بند8 قانون بيمه بيکاري با شغل و کار در زمان اشتغال متقاضي سنخيت و يا مشابه شغل مورد نظر و مشمول مقررات تأمين اجتماعي باشد. کارگراني که دردستگاههاي دولتي مشغول بکارمي باشند و فاقد قرارداد رسمي و پيماني هستند ، وضعيت آنها از نظر قانون و مقررات بيمه بيکاري چگونه است ؟

قانون بيمه بيکاري ، کليه مشمولين قانون کار که تابع قانون تأمين «١» با توجه به عام بودن قانون کار و به استناد ماده اجتماعي باشند مشمول مقررات بيمه بيکاري نيز خواهند بود.

٣٥ - چنانچه كارگري پس از اخراج در محل كارگاه درخصوص سنوات و ساير مزايا با کارفرما تسويه حساب كامل نمايد واجد شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري مي باشند؟

دريافت كليه مطالبات ومزاياي پايان كارقبل از طرح درخواست در اداره كاراز سوي كارگر رسمي ( دائمي) اخراج شده به منزله تسويه حساب قلمداد مي گردد و ازاعمال بازگشت به کار جلوگيري بعمل مي آورد ، لذا بيكاري از نوع ارادي تلقي شده و واجد شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري نمي گردد. اما در خصوص کارگران اتمام قرارداد تسويه حساب منعي در برقراري بيمه بيکاري نخواهد بود.

٣٦ - موارد استثنا ء شمول بيمه بيکاري براي کارگراني که داراي سابقه بيمه بيکاري کمتر از ٦ ماه مي باشند کدامند؟

ماده ٢ قانون بيمه بيکاري و ماده ٦ آئين نامه اجرايي اين قانون ، بيمه شدگاني که به علت بروز «٢» به استناد تبصره حوادث قهريه و غيرمترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزي و... بيکار مي شوند در صورتي که سوابق پرداخت ماه سابقه پرداخت حق بيمه مي باشند از «٦» حق بيمه آنها کمتر از شش ( ٦) ماه باشد ، مطابق با مشموليني که داراي مقرري بيمه بيکاري استفاده خواهند نمود. - کارگري که به مدت ٤ ماه با کارفرما قطع رابطه داشته و پس از آن مجددًا دعوت به کار شده است و به مدت ٣ ماه نيز اشتغال داشته و جمع کل سابقه وي در اين کارگاه بيش از يک سال مي باشد آيا مشمول بيمه بيکاري مي گردد؟

برابر ماده ٦ قانون بيمه بيکاري يکي از شرايط لازم جهت برخورداري از مزاياي بيمه بيکاري داشتن حداقل شش( ٦) ماه سابقه پرداخت حق بيمه يا اشتغال است . توضيح اينکه در مواردي که قطع رابطه ناشي از قراردادهاي مدت موقت باشد84 لازمه برخورداري از مزاياي بيمه بيکاري داشتن /١٢/ تفاهم نامه مشترک شماره ١١٨٧٣٩ مورخ ١ «١» ، برابر بند حداقل يکسال سابقه بصورت مستمر در آخرين کارگاه ملاک عمل خواهد بود.

٣٨ - آيا غير قانوني بودن اشتغال افراد زير ١٥ سال در كارگاههاي مشمول قانون كار بدين معني است كه در هنگام بيكاري ،اين افرادمشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري نمي شوند ؟

با توجه به اينکه در ماده ٧٩ قانون کار، بکارگماري افراد زير ١٥ سال ممنوع مي باشدو مجازات هايي در اين خصوص در ماده ١٧٦ همين قانون در نظر گرفته شده است ، ليکن بيمه شدگان مورد اشاره در سوال، منعي براي بهره مندي از مزاياي بيمه بيکاري ندارند.

٣٩ - کارگري پس از پايان مرخصي استعلاجي جهت ادامه کار از سوي کارفرما مورد پذيرش قرار نمي گيرد، آيا مشمول استفاده از مقرري بيمه بيکاري مي شود؟

در صورتي که رأي مراجع مبني بر غير ارادي بودن بيکاري داشته باشد ، با دارا بودن ساير شرايط مندرج در قانون بيمه بيکاري مي تواند از مزاياي اين قانون بهره مند گردد. - كارگراني كه بدون ميل واراده و ناشي از مشكلات اقتصادي ، تبصره ١ ماده ٢ قانون بيمه بيکاري ( اصلاح ساختار اقتصادي ) بر اساس مصوبه كميته استاني ، موقتًا به بيمه بيكاري معرفي ميشوند، آيا مدت استفاده از مقرري بيمه بيكاري جزء مدت استحقاقي مندرج در ماده ٧ قانون ميباشد ؟

کارگراني که به هر نحوي از مزاياي بيمه بيکاري بهره مند مي شوند مدت استفاده آنها برابر جدول ماده ٧ قانون بيمه بيکاري ،جزء مدت استحقاق محسوب مي شود و از مجموع دوره استحقاق آنها کسر خواهد شد.

٤١ - متقاضياني که زمان ارائه درخواست، به دليل عدم واريز حق بيمه توسط کارفرما فاقد سابقه کافي مورد نيازمي باشند، و پرداخت حق بيمه معوقه از طريق مراجع حل اختلاف مدت زمان زيادي را مي طلبد، آيا عليرغم گذشت زمان مي تواند درخواست بيمه بيکاري را پيگيري نمايد ؟

به استناد ماده ٦ قانون بيمه بيکاري ، چنانچه متقاضي ظرف مدت زمان مقرر در قانون ، مدارک مربوط به درخواست بيمه بيکاري را تکميل نموده باشد، اطاله رسيدگي مراجع حل اختلاف در ارتباط با در خواست متقاضي مانع از برخورداري از مزاياي بيمه بيکاري نمي شود.

٤٢ - آيا تاخير در ارسال ليست بيمه از سوي كارفرمايان مانع از تعهدات سازمان تامين اجتماعي نسبت به پرداخت مقري بيمه بيكاري ميگردد؟

برابر ماده ٣٦ قانون تأمين اجتماعي عدم پرداخت يا پرداخت با تأخير رافع مسئوليت سازمان در قبال بيمه شده نخواهد بود.

در صورت عدم ارسال ليست بيمه در ايام بلاتکليفي و يا حق السعي توسط کار فرما ، وضعيت بيمه بيکاري بيمه شده مذکور چگونه خواهد بود؟

باتوجه به ماده ١٦٦ قانون کار رأي مراجع حل اختلاف براي طرفين دعوي (کارگر و کارفرما) قطعي و لازم الاجرا مي باشد لذا در موارديکه در آراء صادره صراحتًا درخصوص ايام مذکور اظهارنظر شده باشد طبق دستورالعمل هايموجود در سازمان تأمين اجتماعي و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعي نسبت به وصول حق بيمه لازم است اقدام قانوني انجام گيرد. علي ايحال اين امر مانع از برخورداري فرد از مزاياي بيمه بيکاري نمي گردد.

٤٤ - آيا دريافت مقرري بيمه بيکاري کارگر براي کارفرما نيز بار مالي به دنبال خواهد داشت؟

فردي که مقرري بيمه بيکاري دريافت مي نمايد ، در واقع اين مقرري از طريق سازمان تأمين اجتماعي با وصول ٣% حق بيمه بيکاري در زمان اشتغال کارگر توسط کارفرما تأمين شده است، لذا کارفرما در زمان پرداخت مقرري بيمه بيکاري تعهدي ندارد.

٤٥ - رانندگاني که حق بيمه پرداخت مي نمايند ، در صورت بيکار شدن مشمول مقرري بيمه بيکاري مي باشند؟

% ١٣٨٠ بخشي از حق بيمه آنان توسط دولت پرداخت مي گرددو ٣ /٣/ آندسته از رانندگاني که به استناد مصوبه مورخ ٩ حق بيمه بيکاري نيز براي اين قبيل افراد توسط سازمان تأمين اجتماعي وصول نمي شود ، چون رابطه کارگري و کارفرمايي وجود ندارد ، مشمول مقررات بيمه بيکاري نمي شوند.اما آن گروه از رانندگاني که قرارداد آنها بر مبناي رابطه کارگري و کارفرمايي مي باشد، در صورت بيکاري غير ارادي با داشتن شرايط مندرج در قانون ، مشمول مقررات بيمه بيکاري مي گردند.

کارفرمايي داراي چند کارگاه متفاوت است. کارگر ظرف يکسال آخر به دستور کارفرما در ساير کارگاهها اشتغال بکار داشته است. آيا اين قبيل کارگران مشمول بيمه بيکاري مي گردند ؟

به استناد ماده ٣ قانون کار در تعريف کارگاه ، آمده است کارگاه محلي است که کارگر به درخواست کارفرما يا نماينده او در آنجا کار مي کند ، لذا چنانچه کارفرمايي داراي چندين کارگاه با مديريت واحد باشد و کارگر بنا به دستور و صلاحديد وي در اين کارگاه اشتغال داشته باشد ، در صورت وقوع بيکاري غير ارادي با دارا بودن شرايط مندرج در قانون ، کارگر مشمول مقررات بيمه بيکاري مي گردد.

٤٧ - متقاضياني که کارفرماي وي با موافقت تأمين اجتماعي بيمه معوقه اش را بصورت اقساط پرداخت مي نمايد و پرينت سابقه بيمه، بيمه او را لغايت تاريخ بيکاري نشان نمي دهد مستحق دريافت بيمه بيکاري مي باشد ؟

با توجه به اينکه تامين اجتماعي موضوع پرداخت حق بيمه کارگران را بصورت اقساط پذيرفته است، لذا کارگران مذکور مي توانند با رعايت ساير شرايط مندرج در قانون از مزاياي بيمه بيکاري بهره مندگردند.

٤٨ – آيا آراء صادره از سوي مراجع تشخيص و حل اختلاف ( ماده ١٤٨ قانون کار) براي سازمان تأمين اجتماعي ضمانت اجرايي دارد ؟

به استناد ماده ١٤٨ قانون کارکارفرمايان کارگاههاي مشمول اين قانون مکلفند براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران خود اقدام نمايند، لذا در صورت عدم ارسال ليست بيمه آراء صادره از سوي مراجع حل اختلاف ضمانت اجرايي دارد. ٥٤ عدم پرداخت حق بيمه کارگر توسط کارفرما /٤/ ٤٩ - بر اساس مفاد ماده ٣٦ قانون تأمين اجتماعي مصوب ٣ به تأمين اجتماعي رافع مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي در قبال بيمه شده نمي باشد.

49-آيا اين به معني برخورداري کارگر از مزاياي بيمه بيکاري حتي با وجود عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما به تأمين اجتماعي مي باشد؟

براساس قانون تفسير شمول ماده ( ٣٦ ) قانون تأمين اجتماعي به بيمه شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين1390 شوراي محترم نگهبان، مفاد ماده ٣٦ /١٢/ ١٣٩٠ مجلس شوراي اسلامي و تأييديه مورخ ٣ /١١/ اجتماعي مصوب ١٨ قانون تأمين اجتماعي به معناي برخورداري بيمه شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي است و متقاضي مي تواند با ارائه مستندات قانوني ازجمله رأي ماده ١٤٨ قانون کار به سازمان نسبت به برخورداري از مزاياي بيمه بيکاري اقدام نمايد.

٥٠ - کارگري پس از اخراج از ناحيه کارفرما اقدام به طرح شکايت مي نمايد . پس از اعلام تاريخ وقوع بيکاري محرز مي گردد که کارفرما عمدًا يا سهوًا اقدام به پرداخت حق بيمه اضافه نموده وضعيت بيمه بيکاري اين قبيل افراد چگونه خواهد بود؟

سازمان تأمين اجتماعي مي بايست تاريخ اخراج راکه بر اساس راي صادره از سوي مراجع حل اختلاف اعلام مي گردد مورد ملاحظه قراردهد، لذا چنانچه کارفرما عمدًا و يا سهوًا ليست اضافه حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، ملاک پرداخت سازمان براي پرداخت مقرري ، تاريخ وقوع بيکاري مي باشد که توسط واحد هاي کار و اموراجتماعي اعلام مي گردد.