.

 

تعریف بیمة مسؤولیت مدني

بیمة مسؤولیت مدنی، به بیمه شده در مقابل اشخاص ثالث برای جبران خسارت های ناشی از فعل و فعالیت افراد، بنگاه ها و سازمان ها براثر خطا، غفلت، قصور یا اشتباه در حدود شرایط مندرج در بیمه نامه تأمین می دهد. در واقع، بیمه بیمه مسئولیت، بیمه شده صاحبان حرفه و وابسته را در مقابل مطالبة خسارت از طرف دیگران یا اقربای او تحت پوشش قرار می دهد .

 

از نظر حقوقی، بیمة مسؤولیت مدنی، عقدی است که به موجب آن بیمه گردر ازای دریافت حق بیمة مقرر از بیمه گذار، متعهد  است در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. در واقع، بیمة مسؤولیت مدنی، نوعی قرارداد به سود ثالث است که بر پایة آن بدهکاری ناشی از تحقق خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمه گذاران، مورد تعهد و تضمین بیمه گران قرار می گیرد. مبرهن است که این تعریف نشان گر رابطة حقوقی میان طرفین قرارداد بیمه، یعنی بیمه گر و بیمه گذار است؛ در حالی که بیمه به یک یا چند رابطة حقوقی خلاصه نمی شود. به عبارت دیگر، این تعریف جنبة حقوقی بیمه را نشان می دهد و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی(ضوابط آماری) بیمه را منعکس نمی کند. در واقع، فعالیت های بیمه گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت ها و تأمین سرمایة لازم است؛ به همین جهت، تعریف جامع تری مورد نیاز است. از نظر فنی، بیمة مسؤولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایة آن، مؤسسة بیمه گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسؤول مدنی واقع شوند (بیمه گذاران)، در ازاءدریافت وجهی (حق بیمه) ، به منظور جبران خسارت زیان دیدگان بیمه می کند و مجموعه خطرهائی را مطابق موازین آماری به عهده می گیرد. این تعریف هم مکانیسم فنی و ماهیت تعاونی بیمه را دربرمی گیرد و هم عناصر تشکیل دهندة بیمه مسؤولیت مدنی را مشخص می کند به بعد به استناد قواعد اتلاف و تسبیب، هرکس خود یا افراد وابسته به او یا اموال و دارائی های او موجب ورود زیان به دیگری شود، ضامن جبران آن است. ممکن است جبران این زیان برای مسؤول مقدور نباشد یا در صورت اقدام به جبران، موجبات اعسار او فراهم شود. در حالت اول، زیان دیده به خسارت نمی رسد و در حالت دوم، مسؤول، به خاطر مسؤولیت اقدام غیرعمدی، دارائی هایش به طور جدی مورد تهدید قرار می گیرد. در هر دو حالت، عدالت اجتماعی حکم می کند که چاره ای اندیشیده شود. اینجاست که بیمه می تواند با ارائة شیوه های نوین، مانع بی عدالتی شود. بیمة مسؤولیت اجباری طوری طراحی می شود که هم از زیان دیده حمایت می کند و هم از مسؤول؛ یعنی فرد با خرید بیمه نامة مسؤولیت ودر ازاء پرداخت حق بیمه، جبران خطر احتمالی  آینده را به بیمه گر منتقل و در هنگام بروز خسارت، بیمه گر، برابر مفاد بیمه نامة مسؤولیت، در قبال زیان دیده، متعهد و نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید. در این صورت، بیمه گر در کنار مسؤول (عامل ورود زیان)، علاوه بر حمایت مالی، فشارهای روحی و روانی ناشی از بروز حادثه که بر مسؤول وارد می شود را نیز تا حد معتنابهی تقلیل می دهد.بیمه های مسؤولیت مدنی، علی الخصوص اقسام اجباری آن باید فرهنگ سازی شوند تا عموم مردم از مزایا و محاسن آن مطلع شوند و عندالزوم از آن استفاده نمایند.