.

تحلیل آثار شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه ریسک ها و فرصت ها

بدیهی است آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی هرگونه رخداد فاجعه باری اعم از طبیعی و غیرطبیعی پس از انتشار و ظهور، در بلند مدت قابل بررسی و اعلان نظر است اما در همین مدت کوتاه پس از شیوع بیماری کرونا نیز با توجه به اتفاقات رخ داده در دنیا و خصوصا کشور عزیزمان، شدت و اثر آن بر حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و مشخصا صنعت بیمه تا حدودی قابل پیشبینی است.

■ این گزارش در نظر دارد تا به طور مختصر و کاربردی، ابعاد مختلف آثار شیوع گسترده بیماری کرونا بر صنعت بیمه را تشریح نموده و به اتخاذ استراتژی های مناسب شرکتهای بیمه کمک نموده و نقشه راهی برای این امر مشخص نماید. بدیهی است که شرکت های بیمه میتوانند به صورت مفصل تر به این موضوع بپردازند.

ابعاد اثرگذاری شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه

■ ابعاد اثرگذاری شیوع بیماری کرونا )کووید 19 ( بر اقتصاد و به تبع آن بستگی به توانایی و عزم همگانی دولت و کشور در کنترل شیوع بیماری دارد. شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در ماه های آینده خواهد بود )مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش 16945 .)

■ برای کنترل شیوع بیماری کرونا دو حالت را میتوان متصور بود:

1-  در صورت کنترل تا پایان حداقل خردادماه 1399 ، آثار این شیوع به صورت یکشوک اقتصادی موقتی و زودگذر خواهد بود.

2-  در صورت کنترل تا انتهای پاییز یا زمستان 1399 ، آثار این شیوع به صورت میان مدت و یا بلندمدت ظاهر شده و به تغییرات ساختاری دائمی در اقتصاد کشور و صنعت بیمه تبدیل خواهد شد )مصاحبه رضا جعفری، مدیرعامل شرکت بیمه سینا، نود اقتصادی، مورخ 26فروردین 1399 .)

شیوع بیماری کرونا دو اثر بر صنعت بیمه دارد:

آثار مستقیم و آثار غیرمستقیم.

■ آثار مستقیم به آثار شیوع گسترده بیماری کووید 19 بر فروش بیمه نامه ها و خسارت وارده به شرکت های

بیمه در بیمه نامه های اشخاص باز می گردد.

■ آثار غیرمستقیم که بسیار مهمتر است، اثاری است که شیوع این بیماری بر اقتصاد کشور گذاشته و از آن طریق درآمدها و هزینه های شرکت های بیمه را تحت تأثیر قرار میدهد .

ابعاد اثرگذاری شیوع گسترده و بلندمدت بیماری کرونا بر صنعت بیمه

پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کووید 19 بر بخش حقیقی اقتصاد ایران)مرتبط با صنعت بیمه(

■ تعمیق رکود اقتصادی بالاخص از سوی بخش خدمات و صنعت:

– کاهش بهره وری صنایع مختلف غیردارویی و غیرغذایی،

– افزایش قابل توجه نرخ بیکاری،

– افت ارزش افزوده صنعت حمل و نقل،

– کاهش فعالیت های ساختمانی،

– افت ارائه خدمات توسط اصناف،

– افت شدید ارزش افزوده صنعت گردشگری )هتلها، رستورانها، خدمات شهری و ...(

– افت فعالیت های آموزشی )مدارس، مهدهای کودک و ..(،

– کاهش سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در پروژه ها،

– افزایش تولیدات محصولات دارویی، بهداشتی و دانش بنیان مرتبط با بیماری کرونا،

– افزایش ارزش افزوده صنایع کشاورزی و غذایی و واسطه های آنان،

– افزایش فروش محصولات و ارائه خدمات به صورت دیجیتالی و اینترنتی.

– ....

■ کاهش بیشتر رفاه اقتصادی به علت کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، بیکاری و ...

■ افت حجم تجارت خارجی و منفی شده ترازتجاری و تراز پرداخت های کشور، به دلایلی از قبیل:

– افت شدید قیمت نفت و گاز،

– کاهش صادرات غیرنفتی به کشورهای طرف تجاری در مقایسه با واردات،

– کاهش مسافرتهای خارجی و تعطیلی صنعت گردشگری.

پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کووید 19 بر بخش پولی و اسمی اقتصاد ایران) مرتبط با صنعت بیمه(

■ افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم.

■ افزایش کسری بودجه به دلایلی از قبیل:

– کاهش شدید قیمت نفت.

– افزایش پرداخت های انتقالی و تسهیلات به کسب و کارها،

– کاهش درآمدهای مالیاتی.

■ افزایش احتمالی نرخ ارز.

■ بهبود نسبی بازار سرمایه.

آثار شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه کشور

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کووید 19 بر رشته بیمه آتشسوزی

ریسکها:

■ کاهش احتمالی تقاضای بیمه نامه های مرهوناتی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری با توجه به این که بیش از 40 درصد پرتفوی رشته بیمه آتشسوزی به اینگونه بیمه نامه ها اختصاص دارد.

■ کاهش تقاضا و یا عدم افزایش سرمایه مورد بیمه، در بیمه های خرد غیرصنعتی که عمدتاً مربوط به کسب و کارهای کوچک، منازل مسکونی، مراکز اداری و تجاری و انبارهای اختصاصی می باشند.

■ کاهش نسبی تقاضای بیمه آتش سوزی از سوی انبارهای عمومی که رابطه مستقیمی با میزان تولید و واردات کالا دارد. تقاضای بیمه آتش سوزی متناسب با کاهش تولید و واردات کاهش خواهد یافت.

■ در بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی پیش بینی میگردد به علت بروزرسانی ناکافی و نامناسب ارزش روز سرمایه مورد بیمه و همچنین به علت افزایش هزینه های جاری، با افزایش نسبت خسارت در این بیمه نامه ها مواجه باشیم.

■ از آنجا که بیمه های آتشسوزی مرهوناتی معمولاً از ضریب خسارت مناسبی برخوردار میباشند، کاهش سهم رشته مذکور منجر به افزایش ضریب خسارت رشته بیمه آتشسوزی )البته به صورت محدود(خواهد شد.

■ افزایش پدیده انتخاب نامناسب ) adverseselection (به علت کاهش ارزیابی عملیاتی ریسک، در پی نگرانی سرایت جدی ویروس کووید 19 .

■ افزایشخسارات ایجاد شده به دلیل کاهشمدیریت ایمنی و H.S.E در واحدهای صنعتی.

■ افزایش خسارات غیرواقعی، عمدی و تقلبات به دلیل رکود اقتصادی و سودآوری پایین تولید و سودآوری بالاتر ناشی از دریافت خسارت از بیمه گران در پی افزایش ارزش اسمی مورد بیمه.

■ لازم به ذکر می باشد با در نظر گرفتن ماهیت پوششهای قابل ارائه در رشته بیمه آتش سوزی که در اکثر موارد نیاز به بازدید از مورد بیمه و ارزیابی آن جهت تصمیم گیری در خصوص ارائه پوشش میباشد، سهم این رشته از فروش الکترونیکی بیمه قابل توجه نخواهد بود و صرفاً محدود به صدور بیمه نامه آتش سوزی برای خطر اصلی و زلزله منازل مسکونی و بیمه های مرهوناتی در قالب قراردادهای گروهی خواهد بود و اخذ هرگونه تصمیم به فروش بیمه نامه های مشمول بازدید و ارزیابی بدون انجام این مهم شرکت بیمه را با افزایش ضریب خسارت مواجه می نماید.

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کووید 19 بر بیمه های اتومبیل

ریسکها:

■ کاهش تقاضای بیمه نامه های بدنه اتومبیل به علت اختیاری بودن این رشته بیمه، کاهش قدرت اقتصادی جامعه و کاهش تعداد سفرهای درون و برو نشهری.

■ افزایش مطالبات شرکت های بیمه از ناحیه حق بیمه های صادره بیمه های اتومبیل به دلیل توقف یا افت فعالیت های اقتصادی و به تبع آن ناتوانی بیمه گذاران در پرداخت اقساط حق بیمه ها.

■ کاهش فروش غیرمستقیم بیمه های اتومبیل به دلیل کاهش بهره وری شبکه فروش بالاخص نمایندگان بیمه.

■ با عنایت به تعطیلی صنایع در زمان شیوع ویروس و به طبع تعطیلی کارگاههای قطعه ساز خودروها و کمبود قطعه و فشار روانی ناشی از کمبود بیشتر قطعه در آینده به نظر این موضوع اسباب افزایش لجام گسیخته قیمت در بازار گردید این افزایش منجر به افزایش میانگین پرداختی هر پرونده خسارتی ثالث مالی و بدنه.

■ با توجه به محدودیت تردد و ماموریت کارشناسان جهت رسیدگی به پرونده های خسارتی مازاد بر اختیارات استانها در سطح کشور ، رونده رسیدگی ها به شدت کند شده که این موضوع باعث عدم رضایت ارباب رجوع و اعتراض گردیده است.

■ افزایش 22 درصدی مبالغ پروند ههای خسارات بدنی در سال 1399 به دلایلی از قبیل:

• تعویق و اطاله دادرسی در محاکم کیفری که عملاٌ موجبات تأخیر در صدور و ابلاغ آرای قضایی را فراهم خواهد آورد.

• عدم حضور زیان دیدگانی که در راستای ماده 34 و 36 قانون بیمه شخص ثالث، تقاضای دریافت دیه به صورت علی الحساب یا دریافت دیه فوت بدون رای دادگاه را نموده اند؛ برای تکمیل مدارک در پروند ههای خسارت جانی در پی شیوع بیماری کرونا.

• از آنجا که بیشترین اعلام خسارت در اسفند ماه هر سال صورت می پذیرد لذا خسارات بدنی اعم از ثالث جانی و حوادث راننده از این امر مستثنی نبوده و با توجه به عدم حضور اصحاب پرونده به منظور اعلام خسارت در شرکت های بیمه، مشمول افزایش 22 درصدی مبالغ خسارات خواهند شد.

• با توجه به شیوع بیماری کرونا و ترس مصدومین حوادث رانندگی از مراجعه به مراکز درمانی به منظور ادامه درمان و یا عدم پذیرشآنان توسط مراکز مذکور این امر بعضاً منجر به افزایشو گسترشصدمات وارده و متعاقباً افزایش خسارت وارد به شرکتهای بیمه خواهد شد.

• با توجه به شیوع بیماری کرونا و افزایش ضریب بیکاری در کشور بالطبع نفوذ تخلف و تقلب و تصادفات ساختگی در جامعه افزایش یافته و نهایتاً دامنه آن، مشمول صنعت بیمه میگردد.

نکته مهم: نکات فوق باعث ایجاد انحراف در ذخیره گیری فنی از بابت خسارت معوق برای سال 1399 گردیده و می تواند صورت های مالی شرکت های بیمه را تحت تاثیر قرار دهد.

 

 

از چه راه های بیمه نامه کرونا را  تهیه کنید؟

شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه کرونا ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه خود را آنی و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.