.

 

تاریخچة بیمه های مسئولیت

بیمه هاى مسئولیت در آغاز براى جبران خسارت هاى سنگین ناشى از پیشرفت صنایع و گستردگى حرفه و فن به وجود آمد. لذا این نوع بیمه ها بیش از هر چیز با نظریة خطر مرتبط هستند. در آغاز، از بیمه هاى مسئولیت انتقاد مى شد و آن را موجب معاف شدن اشخاص از مسئولیت مى دانستند و اعتقاد داشتند که این بیمه ها هدف اساسى مسئولیت مدنى را که پیش گیرى از خسارت است از بینمى برد و اشخاص در روابط اجتماعى خود، رعایت احتیاط را نخواهند کرد.

مخالفان، این نوع بیمه را مخالف با نظم عمومى و اخلاق حسنه و مشوق افراد به سهل انگارى و بى مبالاتى مى دانستند. قرارداد بیمة مسئولیت، سرانجام به موجب رأى اصداری در اول ژانویه 1825 محکمة استیناف پاریس، رسماً معتبر شناخته شد، مشروط بر این که خسارات عمدى را تحت پوشش قرار ندهد  نقش مؤثر و مطلوب بیمه در جبران خسارات، بعضی از اندیشمندان حقوق را به نقش حقوق مسئولیت مدنی که ابزار سنتی جبران خسارات به شمار می رود، مشکوک کرده بود. با این وجود، ملاحظات آن ها باعث نشد که جایگاه حقوق مسئولیت مدنی در مورد جبران بخش عظیمی از خسارات مالی و هم چنین تعیین و به افول مسئولیت فردی  بینجامد.

با پیشرفت سریع جوامع و ایجاد حرفه ها و شغل هاى مرتبط با صنایع و فن آورى هاى نوین و نیز توجه فراوان به اصل جبران همة خسارات ،  امروزه محدودة بیمه هاى مسئولیت، گسترش بسیاری یافته است و تمامى خطرهایى که بیمه گذار به سبب مسئولیتش متحمل مى شود، بیمه مى کنند. در این موردتفاوتى نمى کند که مسئولیت بیمه گذار به دلیل تخلف از مفاد یک قرارداد باشد یا ناشى از الزامات خارج از قرارداد. بیمه نامه هاى مسئولیت مدیران باشگاه هاىورزشى، مسئولان بیمارستان ها، مهندسان معمارى و حمل ونقل نمونه اى از بیمة مسئولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالش ها، ضرورت ها و فرصت هابیمه هاى مسئولیت مبتنى بر قرارداد است و بیمة مسئولیت سرپرست خانواده،نگه دارى حیوانات، اشیا و... نیز معمولاً مبتنى بر الزامات خارج از قرارداد هستند مع الاسف، در میان انواع بیمه های مسئولیت، بیمة مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان که می تواند نقش به سزایی در جبران خسارت  زیان دیدگان ناشی از فعالیت های حرفة پزشکی در فرآیند درمان داشته باشد، رشد قابل ملاحظه ای را اولین بار، شرکت " بیمة مسؤولیت حرفه اى پزشکان " نداشته است.