.

تأثیر بیماري همه گیر کووید- 19 بر مجموع خسارت ها در شرکت های  بیمه

 

شرکت هاي بیمه از نهادهاي مهم در بازار سرمایه اند که از طریق پذیرش ریسک هاي متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی براي سرمایه گذاري در بازار پول و سرمایه، نقش مؤثري در توسعه اقتصادي کشور دارند. اهمیت این صنعت از آنجا مضاعف میشود که میتوان ضمن این که این صنعت را به عنوان یکی از عمده ترین نهادهاي اقتصادي معرفی کرد، بلکه به واسطه نقش پشتیبانی که این صنعت براي سایر صنایع ایفا میکند، آن را به عنوان یکی از نمادهاي توسعه یافتگی کشورها معرفی نمود. با این اوصاف با گسترش جهانی اپیدمی کرونا شاهد تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد جهانی در ماه هاي اخیر بوده ایم و با علم بر اینکه صنعت بیمه به عنوان جزئی از اقتصاد، قطعا تحت تاثیر این بحران بوده و از تبعات منفی آن در امان نخواهد بود؛ بایستی با اتخاذ تدابیر کاربردي دراین صنعت مهم، در صدد کنترل پیامدهاي منفی پاندمی کووید- 19 باشیم. از این رو در این پژوهش پس از شناسایی ریسک هاي ناشی از بیماري کرونا بر بخش هایی از صنعت بیمه، به ارزیابی آنها با استفاده از رویکردFuzzy و روشBWM پرداختیم. تا با توجه به درجه اهمیت هر ریسک استراتژي ها و برنامه هاي پاسخگویی مناسب با توجه آنها اعمال شوند. تأثیر کرونا بر اقتصاد کلان و صنعت بیمه پدیده کرونا همه کشورها را فراگرفت و آسیب هاي اقتصادي فراوانی را وارد ساخت و همچنان نیز ادامه دارد. بررسی آثار آن با توجه به کمبود داده ها و مطالعات انجام شده، کار سادهاي نیست. پیشبینی ها و مطالعات پراکندهاي صورت گرفته و مطالعاتی نیز در حال انجام است، اما هنوز نمیتوانند ابعاد آن را به سادگی منعکس نمایند. به هرحال، مسلّم است که رکود شدیدي را بر اقتصاد جهانی حاکم نموده است.

این رکود بخشهاي زیادي به ویژه خدمات را متأثر نموده است، هرچند که بخشهاي زیادي هم هستند که تحت تأثیر مستقیم این پدیده قرار ندارند، ولی به طورغیرمستقیم از این پدیده متأثر شدهاند. صنعت بیمه از جمله بخش هایی است که تأثیر مستقیمی از کرونا نداشته است، ولی از آنجا که ارائه دهنده خدمات  بیمه هاي به بخشهاي مختلف اقتصادي است، به طور غیرمستقیم در معرض این پدیده قرار گرفته است.

بنابراین لازم است که بخشهاي اقتصادي را که تحت تأثیر کرونا (چه تأثر مثبت و چه تأثیر منفی) قراردارند، شناسایی کنیم و سپس اثرات تغییر در فعالیت هاي هر یک از بخش ها را بر صنعت بیمه مورد بررسی قرار دهیم.

نتایج حاصله بیانگر تأثیر کرونا بر بسیاري از متغیرهاي کلان است. داده هاي بانک مرکزي نشان میدهد که رشد ارزش افزوده گروه خدمات به قیمت ثابت در بهار 1399 نسبت به بهار 1398 حدود 6/1 –درصد بوده است. مخارج مصرفی خانوارها نیز داراي رشد 4 -درصد، ولی مخارج مصرفی دولت رشد 2/1 درصد داشته است. لذا در حالیکه مصرف خانوارها دچار کاهش بوده، مخارج دولت افزایش یافته است که بیانگر بار مالی کرونا براي دولت است.

بدیهی است تغییراتی که در هر یک از بخش هاي اقتصادي رخ میدهد منجر به تغییراتی در صنعت بیمه شده است. بخش بیمه داراي ارتباطات زیادي با سایر بخش ها است که طبق نتایج حاصل از جدول داده ستاده، تعداد بیست بخش که بیشترین تأثیر را بر صنعت بیمه داشته اند عبارتند از: سایر ساختمان ها، حمل ونقل آبی، حمل ونقل هوایی، ساختمان هاي مسکونی، ذغال سنگ، محصولات شیمیایی، ابزار اپتیکی وتجهیزات پزشکی، خدمات معماري و مهندسی، پرورش مرغ، تأمین اجتماعی، مس، حمل ونقل جادهاي مسافر، حمل ونقل جادهاي بار، خدمات کشاورزي و محصولات جنگلداري، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، محصولات دارویی، خدمات بانکداري، خدمات معدن، خدمات پست، ماهی و سایر محصولات ماهیگیري. تغییرات مثبت یا منفی در میزان فعالیت هر یک از این بخش ها تأثیر قابل توجهی بر فعالیت صنعت بیمه دارد.

براي بررسی تأثیرپذیري صنعت بیمه از کرونا، ابتدا بر اساس داده هاي اقتصاد کلان (مقادیر تقاضاي نهایی) در بهار 1399 و بهار 1398 سطح تولید و رشد آن براي بخشهاي مختلف اقتصاد (99 بخش) برآورد شده است. بخش هایی مانند نفت وگاز، معادن، مس و حمل ونقل بیشترین تأثیر منفی و بخش هایی مانند ماشین آلات با کاربرد عام و خاص، ابزار اپتیکی و تجهیزات پزشکی، آهن و فولاد، توتون و تنباکو، انواع پوشاك، وسایل نقلیه موتوري، ماشین آلات و دستگاههاي الکتریکی و برقی، خدمات کامپیوتر و فعالیت هاي وابسته، خمیر کاغذ و کاغذ و محصولات کاغذي، محصولات دارویی بیشترین تأثیر مثبت را بر صنعت بیمه داشته اند.

از ترکیب بخش هایی که بیشترین تأثیر را بر صنعت بیمه دارند و بخش هایی که بیشترین تأثیرپذیري از کرونا را داشته اند، جدول زیر به دست می آید. این جدول نشان دهندة بخش هایی است که بیشترین تأثیرپذیري (چه مثبت و چه منفی) از کرونا را داشته اند و در عین حال بیشترین ارتباط را با صنعت بیمه

دارند. بنابراین، کرونا میتواند هم اثر منفی و هم مثبت بر صنعت بیمه داشته باشد. برآوردهاي این مدل نشان میدهد که این تغییرات حدود 8/3 -درصد ارزش تولید (به قیمتهاي ثابت) صنعت بیمه به بوده است. بدان معنا که کرونا باعث کاهش سطح فعالیت صنعت بیمه در بهار 1399 در مقایسه با بهار 1398  شده است. از طرف دیگر داده هاي مربوط به تعداد بیمه نامه هاي صادره طبق آمارهاي مرکز آمار ایران طی این دوره حدود 39/3 -درصد رشد داشته است. لذا این نتایج همخوانی زیادي با هم دارند. از طرف دیگر اگر این محاسبات را براي بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 انجام دهیم، رشد تولیدات صنعت بیمه به حدود 2/8 -میرسد که در این دوره رشد تعداد بیمه نامه حدود 39 -درصد بوده است

بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه درمان تکمیلی (مطالعه آماري ایران و آمریکا)

نظر به پدید آمدن بیماري کرونا و همه گیري آن و با توجه به آنکه شیوع این بیماري به سرعت بسیاري از بخش هاي سیاسی و اقتصادي کشور را تحت تاثیر قرار داده است؛ بررسی همه جانبه این بیماري و اثرات آن جهت مدیریت صحیح آن ضروري مینماید. در این میان با توجه به آنکه یکی از تاثیرپذیرترین صنایع از وجود این پاندمی، صنعت بیمه کشور است و از طرفی رشته بیمه درمان در آن جایگاه با اهمیتی دارد؛ هدف از انجام این مقاله آن است که ضمن ارائه مطالبی در خصوص بیمه هاي درمان و وضعیت عملکردي آن، به بررسی کانال هاي تاثیرگذاري شیوع ویروس کرونا بر این رشته بیمه اي بپردازد. همچنین جهت بررسی دقیق موضوع، بررسی آماري بار مراجعات به مراکز خدمات درمانی و میزان خسارت بخش درمان در دو کشور آمریکا و ایران که جزو کشورهاي با بیشترین تعداد مرگ و میر در جهان هستند، انجام شده است.نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که با شیوع ویروس کرونا، بار مراجعات به مراکز درمانی در موارد غیرضروري کاهش یافته است. همچنین خسارت بخش درمان در برخی خدمات غیرضروري که افراد انجام آنها را به تعویق انداخته اند، کاهش و در موارد منتج از بیماري کرونا، افزایش داشته است. ضمن آنکه در مواردي نظیر سوانح کاري و زایمان، تغییر معنی داري در داده ها مشاهده نمیشود.

بیمه اتومبیل در ایران و جهان پس از شیوع ویروس کرونا

نظر به گسترش و همه گیري ویروس کرونا و لطمه به اقتصاد جهانی، بررسی بازارهاي مالی اعم از بازار بیمه از اهمیت زیادي برخوردار میباشد و در صنعت بیمه، رشته بیمه اتومبیل به دلیل سهم بالا در پورتفو و سهم بالا در خسارات توجه زیادي را به خود جلب نموده است که این مقاله با هدف بررسی تأثیر ویروس کرونا بر صنعت بیمه اتومبیل ایران و جهان از ابتداي همه گیري تهیه شده و در این راستا روندها و شاخص ها در رشته بیمه اتومبیل پس از شیوع ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفته است.

داده هاي مورد استفاده در این مقاله عبارت است از دادههاي بیمه هاي اتومبیل در صنعت بیمه کشور، برگرفته از سامانه سنهاب بیمه مرکزي و اداره بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزي (مشتمل بر شاخصهاي حق بیمه تولیدي، خسارت پرداختی، تعداد بیمه نامه صادره، تعداد خسارت پرداختی و تعداد شکایات) که این داده ها در دوره هشت ماهه ابتداي اسفند 98 تا پایان مهر 99 به نسبت ماه هاي مشابه در سال قبل مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش مطالعات جهانی، از داده هاي موجود در گزارشات تطبیقی و مقایسه اي معتبر بین المللی استفاده شده است.

در این مقاله همچنین کلیه اقدامات انجام شده توسط شرکتهاي بیمه داخلی، شرکتهاي بیمه خارجی، بیمه مرکزي و سایر نهادهاي ناظر پرداخته شده و واکنش بیمه گذاران بیمه اتومبیل پس شیوع ویروس کرونا رصد شده است و در پایان بر اساس تجربه جهانی راهکارهایی براي برونرفت از این بحران ارائه شده است.

بررسی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بیمه هاي باربري

شیوع ویروس کرونا در سال 2019 و گسترش آن در سال 2020 تأثیرات گستردهاي بر اقتصاد و تجارت جهانی داشته است. یکی از بخش هاي بازار مالی که به شدت تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته صنعت بیمه است. در بین انواع رشته هاي بیمه اي متأثر از این بحران، بیمه هاي باربري به دلیل اثرات قرنطینه جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته است. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی در زمینه بررسی آثار کرونا بر بخش بیمه هاي باربري را تقویت میکند. در شرایط به وجود آمده کنونی ناشی از همه گیري ویروس کرونا که سبب محدودیت ترددها در دنیا شده، فرایند حملونقل به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، با توجه به اهمیت بیمه هاي باربري در تجارت بین الملل و فرایند زنجیره تأمین، در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی اثرات ناشی از شیوع این ویروس بر بیمه هاي باربري، ضمن بررسی تأثیر کرونا بر حجم فعالیتهاي بازار هدف این رشته شامل تجارت، حمل ونقل و بازار نفت اثرات این پاندومی بر شدت و تواتر ریسک هاي بیمه هاي باربري نیز مورد بررسی قرار گیرد. محدودیت فعالیت بنادر و فقدان نیروي کار متخصص، تغییر مسیر، کاهش توان مالی شرکت هاي حمل کالا، خسارت ناشی از ضد عفونی کردن، تجمیع بار در انبار بین راهی، محدودیت در فرایند بازدید اولیه و ارزیابی خسارت، اختلال در زنجیره تامین مواد مصرفی کشتی همگی اثراتی هستند که در اثر شیوع این ویروس، ریسکهاي تهدید کننده بیمه هاي باربري را تشدید کرده است. در بخش پایانی این مقاله اثراتی که شیوع این ویروس برحق بیمه تولیدي، تعداد بیمه نامه صادره و خسارت پرداختی در بخش بیمه هاي باربري داشته است مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ها حاکی از آن است که این پاندمی تأثیر منفی بر مقدار حق بیمه تولیدي و تعداد بیمه نامه صادره داشته اما در عین حال مقدار خسارت پرداختی در این دوران کاهش یافته است. امید است این مقاله مورد توجه اصحاب صنعت قرار گرفته و بتواند در درك آثار این بحران بر بیمه هاي باربري و نحوه مقابله با آن مفید واقع شود.

بررسی تأثیرپذیري بیمه هاي زندگی در مواجهه با پاندمی کووید 19

با توجه به شیوع جهانی ویروس کرونا در اواخر سال 2019 و گسترش آن در سال 2020 ،اقتصاد جهانی و به ویژه صنعت بیمه تأثیرپذیري چشم گیري از این پاندمی داشته اند. در این میان، بیمه هاي زندگی به دلیل مرگ ومیرهاي ناشی از بیماري کووید 19 و تغییرات اقتصادي پدیدآمده، جزء رشته هاي پرتاثیر صنعت بیمه در بحران کنونی به شمار میرود. لذا، هدف از این تحقیق این است که ضمن ارائه و بررسی کانال هاي تأثیرگذاري بیماري کووید 19 بر بیمه هاي زندگی و آماري از میزان تاثیرپذیري بیمه هاي زندگی در ایران و کشورهاي منتخب و تحلیل و مقایسه وضعیت شرکت هاي بیمه در مواجهه با این پاندمی صورت گیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که در کشورهاي مورد بررسی، حق بیمه تولیدي زندگی کاهش و بازخرید بیمه نامه هاي زندگی افزایش یافته است که ناشی از تغییرات اقتصادي ناشی از این پاندمی و افزایش مرگ ومیرهاي بیماري کووید 19 میباشد. همچنین، پیشنهادات سیاستی مناسب مانند توسعه محصولات بیمه زندگی متناسب با شرایط اقتصادي کشور و ارائه پوشش هاي تکمیلی هزینه هاي درمانی به بیمه هاي زندگی، افزایش دوره مهلت براي پرداخت حق بیمه هاي سررسید شده، استفاده از فرایند بیمه گري شتابان و اضافه نمودن سؤالاتی در خصوص ارزیابی وضعیت سلامت بیمه شده در ابتلا به ویروس کرونا در فرم پیشنهاد و فرم درخواست بیمه نامه زندگی در این مقاله مطرح گردیده است.

بررسی و تحلیل اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیمه درمان مسافرتی

صنعت گردشگري یکی از پویاترین بخشهاي جهان است که موجب رشد اقتصادي کشورها میشود. شیوع کووید-19 منجر به کاهش تعداد گردشگران بین المللی، لغو پروازها و کاهش سفرها در سراسر جهان شده است که به طور متقابل بر درآمدها و هزینه هاي شرکت هاي بیمه مسافرتی، تأثیر گذاشته است. در این مقاله به بررسی اثرات پاندمی کووید-19 بر بیمه هاي درمان مسافرتی پرداخته شده است. ابتدا کانال هاي اثرگذاري این بیماري بر بیمه هاي درمان مسافرتی، مورد مطالعه قرار میگیرد. پاندمی کووید19 از طریق کاهش سفرها، تغییر در بازار فروش و خسارت، تغییر در تقاضاي پوششهاي بیمه مسافرتی، تغییر از ثبت فروش بیمه نامه به سمت ثبت درخواست خدمات انتقال تاریخ سفر، تمدید بیمه هاي مسافرتی و تغییر در کانالهاي توزیع بیمه مسافرتی بر بیمه هاي درمان مسافرتی تاثیرگذار بوده است. سپس داده هاي چندین کشور مختلف در سطح جهان مانند انگلستان، آمریکا، غنا و استرالیا از منظر حق بیمه، خسارت و درآمد، مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد و نشان داده میشود که پاندمی کووید- 19 تأثیر قابل ملاحظه اي در کاهش درآمد و حق بیمه دارد. در گام بعدي، داده هاي یک شرکت بیمه در ایران با پرتفوي مناسب در بیمه درمان مسافرتی را به عنوان یک مطالعه موردي، بررسی کرده و سپس تحلیل هایی بر روي دادههاي صنعت بیمه ایران انجام میگیرد. در نهایت نیز به مقایسه تحلیل هاي صورت گرفته در جهان و ایران و ارائه پیشنهادات پرداخته میشود.

پیش بینی تأثیر بیماري همه گیر کووید- 19 بر مجموع خسارتهاي بیمۀ درمان تکمیلی گروهی در شرکت بیمۀ

پیش بینی مجموع خسارتهاي آینده یکی از موضوعات اساسی در بیمه هاي درمان است. به علاوه، با ظهور و شیوع بیماري کووید- 19 ،پیش بینی تأثیر این بیماري بر خسارتها به یکی از چالش هاي پیش روي صنعت بیمه تبدیل شده است. بیمۀ درمان تکمیلی گروهی یکی از محصولات شرکت بیمۀ است که داراي پوشش هاي مختلفی است. یکی از ویژگیهاي اصلی این محصول این است که سقف تعهدات پوشش ها در قراردادهاي مختلف تغییر میکند. در این پژوهش، روشی براي پیشبینی مجموع خسارتهايِ قراردادهاي این محصول در سال 1399 ارائه شده است. در این روش به طور همزمان، تعداد و میزان خسارتها در هر پوشش، متناسب با بار اول، دوم و ... مراجعۀ بیمه شده، در ردههاي سنی مختلف، بر اساس دادههاي خسارتهاي گذشتۀ قراردادهاي تقریبأ بدون سقف در قبل و بعد از شیوع بیماري کووید- 19 ،مدلبندي شده است. سپس با استفاده از این مدلها و با توجه به سن بیمه شده، رفتار او در دو وضعیت مهارشدن و تداوم بیماري در قراردادهاي مختلف و با درنظرگرفتن سقف تعهدات پوششهاي قرارداد شبیه سازي و درنهایت، مجموع خسارتهاي هر قرارداد پیشبینی شده است. نتایج نشان میدهد که در اکثر پوششها، مجموع خسارتهاي پیشبینی شده هر قرارداد در وضعیت تداوم بیماري بسیار کمتر از مجموع خسارتهاي پیشبینی شدة آن قرارداد در وضعیت مهار بیماري است.

 

 

از چه راه های بیمه نامه کرونا را  تهیه کنید؟

شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه کرونا ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه خود را آنی و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.