.

 بیمه های مسئولیت و انواع زیر شاخه های آن

بیمه مسئولیت مدنی، قراردادی است که به موجب آن یک طرف(بیمه گر) در مقابل دریافـت وجهـی که حق بیمه نامیده می شود تعهد می کند اشخاصی را که بر اثر فعالیت خود ممکـن اسـت در مقابـل دیگران مسئول مدنی شناخته شوند(بیمه گذاران) ،خسارت زیـان دیـدگان را جبـران کنـد.بنابراین در بیمه مسئولیت،بیمه گر جبران خسارت اشخاص ثالث را تعهد نمی کند بلکه بدهی احتمالی بیمـه گـذار را درمقابل اشخاص ثالث که مسئول شناخته می شود و باید از اموال و دارایی خود بپردازد تعهد مـی کنـد. بـدین سبب است که بیمه مسئولیت جزء بیمه های اموال محسوب کی شود.

زیر شاخه های بیمه مسئولیت عبارتند از:

بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد مـیگـردد و به موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته میشوند را مسئولیت عمومی مینامند. بیمه های مسـئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر میشوند.

رشته بیمه مسئولیت عمومی مشتمل بر 15 زیررشته میباشد که عبارتند از:

 • بیمه عملیات ساختمانی
 • بیمه تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مسئولیت آتش سوزی
 • بیمه مسئولیت جامع شهرداری
 • بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی
 • بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی
 • بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان(زیر رشته مسئولیت عمومی)
 • بیمه مسئولیت رایانه
 • بیمه مسئولیت حیوانات خانگی
 • بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
 • بیمه مسئولیت مدیران اردوها
 • بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر
 • بیمه مسئولیت حرفه ای

کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حـ ین کـار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند. این بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار میدهد. تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه  اعـم از کارگران ایرانی و غیرایرانی تحت پوشش این بیمه خواهند بود. به موجب این بیمه، غرامت فـوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان قابل پوشش میباشد.

رشته بیمه مسئولیت حرفه ای مشتمل بر زیر رشته میباشد که عبارتند از:

 • بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
 • بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین
 • بیمه مسئولیت حرفه ای دالالن رسمی
 • بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه
 • بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ
 •  بیمه مسئولیت مدنی تورها
 • بیمه مسئولیت فنی بیمارستان
 • بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر
 • بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور
 • بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
 • بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی
 • بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری
 • بیمه مسئولیت مهدکودک
 • بیمه مسئولیت مدیر سینما
 • بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها
 • بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها
 • بیمه مسئولیت حرفه ای تعمیر کاران
 • بیمه مسئولیت حرفه ای وکالی دادگستری
 • بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران
 • بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل
 • بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

 

 

از چه راه های بیمه نامه مسئولیت و زیر شاخه های آن را  تهیه کنید؟

 

شرکت رابین این بستر را فراهم نموده که شما برای خرید بیمه نامه مسئولیت ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه نامه مسئولیت محیط بانان و شکارچیان  خود را آنی صادر و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.