.

بیمه های حوادث گروهی

 

یکی از انواع مختلف پوشش های گروهی بیمه های اشخاص، همین بیمه فوت ناشی از حادثه و نقص عضو بوده است که نیازهای اقتصادی جوامع انسانی باعث رشد چشم گیر و گسترش فوق العاده این رشته بیمه ای گردیده است. گاهی اوقات بیمه های " فوت ناشی از حادثه و قطع عضو " بعنوان شکلی از بیمه های درمانی گروهی تلقی می گردد . لازم به تذکر است که چون همیشه فوت ناشی از حادثه بخش مهمتر و اساسی تر این پوشش می باشد و این نوع بیمه نامه در ارتباط با بیمه های عمر گروهی صادر می گردد، لذا این دو پوشش ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند . در صورت فوت ناشی از حادثه و یا نقص عضو و یا قطع آن ناشی از جراحت های بدنی باشد غرامت قابل پرداخت است . در بیمه نامه های گروهی، معمولاً سرمایه بیمه در صورت فوت و یا نقص عضو و ازکارافتادگی دو عضو اصلی بدن مانند دو دست، دو پا، یک دست و یک پا و دو چشم و غیره ... قابل پرداخت ایت، اما مجموعه غرامت نقص عضو و از کارافتادگی چند عضو از بدن نمی تواند بیشتر از اصل سرمایه مورد بیمه باشد. احراز تعهد بیمه گر برای پرداخت سرمایه فوت، نقص و قطع عضو در زمانی محرز می گردد که فوت یا صدمات بدنی صرفاً ناشی از حادثه بوده و در زمان اعتبار بیمه نامه هم واقع شده باشد . برای اثبات این مدعا لازم است که صدمات بدنی توأم و همراه با جراحات سطحی قابل رویت باشد . البته این امر در مورد لطمات و یا صدمات داخلی مانند خونریزیهای داخل متفاوت است و اینگونه صدما ت با کالبد شکافی و تأیید مقامات صالحه پزشکی معین و مشخص می شود . بعضی اوقات شرایط بیمه نامه ها بین زمان حادثه و زمانی که منجر به نقص یا قطع عضو گردیده مهلت زمان خاصی را قائل شده اند که این مهلت زمانی در اغلب بیمه نامه های مدت 90 روز می باشد . البته در شرایط بیمه نامه ها در یک بازار متفاوت، بر اساس اصل رقابت ممکن است بیمه گران زمانهای متفاوتی را مد نظر قراردهند .

خطر موضوع بیمه نامه های حوادث گروهی همانا خطر تعریف شده در بیمه نامه های حوادث انفرادی می باشد که مجدداً برای یا آوری تعریف می گردد . گفتیم که "حادثه" عبارت است از پیش آمد ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون اراده بیمه شده منجر به فوت یا صدمه بدنی وی می گردد که این صدمه بدنی ممکن است منجر به نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه شده گردد . معمولاً شرایط بیمه نامه های حوادث گروهی مانند بیمه نامه ها ی حوادث است و تفاوت بین بیمه نامه های انفرادی و گروهی در امر پذیرش ریسک و خطر و نحوه نرخ گذاری و طبقه بندی مشاغل است . به جهت همین سهولت هاست که بسیاری از شرکتهای بیمه ، واحد های خاصی را برای صدور اینگونه بیمه نامه ها دارند . البته شرکتهای تخصصی خاصی هم وجود دارند که صرفاً در رشته بیمه های عمر و حوادث فعالیت می نمایند . یکی از شرایط مورد نیاز برای انعقاد یک قرارداد حوادث گروهی، همانا نیاز، ارتباط و علائق مشترک کاری بین یک گروه است و چون این ارتباط و علائق مشترک بوجود آمد ه و کارفرما و یا کارگران تمایل به اخذ پوشش داشتند، انعقاد قرارداد گروهی ممکن پذیر می باشد برای انعقاد بیمه نامه های حوادث گروهی، یک شخص ، مؤسسه یا اتحادیه ای می تواند به وکالت یا به نمایندگی از سوی کلیه کارکنان خود قرار را منعقد نماید و به همین دلیل است که طرف منعقد کننده قرارداد را "بیمه گذار " و کارکنانی را که قرارداد بیمه در مورد زندگی آنان منعقد گردیده بیمه شده می نامند . در اینگونه بیمه نامه ها، معمولاً در زمان پرداخت غرامت بیمه شده می بایست رسید تصفیه کامل خسارت را به شرکت بیمه ارائه دهد و هیچ بیمه شده ای نمی تواند منفرداً بر علیه شرکت بیمه طرح دعوی نماید . معمولاً بیمه نامه های حوادث با دو شکل خاص و معین بین بیمه گذار و کارفرما منعقد می گردد . یکی آنکه طرف قرارداد با هدف، قصد و نیت خاص و به منظور حفظ حقوق خود و هم چنین رفاه کارکنان، قراردادی را منعقد می نماید . در این حالت نفع بیمه ای معین و قابل لمس است، و بیمه نامه های حوادث گروهی بهترین نمونه این قراردادها محسوب شود، زیرا کارفرمایان به منظور حفظ منافع خود در زمان پرداخت از کارافتادگی به کارگران حادثه دیده و یا وراث آنها اقدام به عقد اینگونه قراردادها می نماید. دوم اینکه گاهی طرف قرارداد شخصی است که به نمایندگی از طرف کارکنان به بیمه گر اقدام به عقد قرارداد می نماید در این حالت غرامت و خسارت به تک تک افراد حادثه دیده پرداخت می شود . بیمه های حوادث گروهی را میتوان در مورد افرادی که فعالیتهای خاصی دارند تعمیم و گسترش داد.

 

نمونه اینگونه قرارداد جمعی عبارتند از:

1- بیمه افرادی که در حرفه های بخصوصی فعالیت می نمایند.

2- بیمه افرادی که در ورزشهای بخصوصی از قبیل ورزشهای رزمی به فعالیت اشتغال دارند.

3- بیمه افرادی که وظایف خاصی بدانها محول شده که معملاً این وظایف می تواند پر خطر باشد.

4- بیمه افرادی که دائم در حال مسافرت و سفر هستند و بیشتر از افراد معمولی در معرض حوادث قراردارند.

یکی از خصوصیات بارز این نوع بیمه نامه ها قابل انطباق بودن آنها با شرایط گروهها است، زیرا در این نوع بیمه نامه ها صرفاً خطر مرگ تحت پوشش بیمه ای قرار دارد. لازم به ذکر این نکته میباشیم که تلفیق بیمه بیماری با این گونه بیمه نامه ها خیلی دور از ذهن نمی باشد . اما در صورت تعمیم بیمه بیماری ، شرکت های بیمه موظف اند که اطلاعات جامع تری را از افراد تشکیل دهنده گروه جمع آوری نماید . حق بیمه بیمه نامه های حوادث گروهی به دو صورت پرداخت می شود.

5- باتوافق بین کارفرما و کارگران حق بیمه به نسبت توافق شده بین آنها تقسیم می گردد.

تعهد پرداخت حق بیمه توسط اعضاء صورت می گیرد.

 6-(collective) در بیمه نامه های پوشش بیمه نامه های حوادث گروهی شرکت های بیمه ، معمولاً دو نوع پوشش بیمه ای را دراختیار کارفرمایان و یا بیمه گذاران بیمه های حوادث گروهی قرار می دهند.

 

این پوشش ها بشرح زیر است:

1- پوشش بیمه های حوادث برای حوادث ناشی از کار که فقط در محیط کار دارای پوشش بیمه ای است

2- پوشش بیمه حوادث برای کلیه حوادث ناشی از کار در محیط کار و یا حوادث ایام زندگی این پوشش بیمه

شده را در طول 24 ساعت زندگی تحت پوشش قرار دارد.

 

روش تعیین سرمایه بیمه های حوادث

بیمه گر برای تعیین سرمایه بیمه نامه های حوادث گروهی معمولاً روش و استانداردهای خاصی را تعقیب می نماید، اما این روش و استاندارد می تواند با در نظر گرفتن نیازهای بیمه گذاران تغییر یابد . تمایل کارفرمایان در تعیین سرمایه های بیمه ای معمولاً در ارتباط مستقیم با مزد و یا حقوق پرداختی آنان دارد . بیمه گر معمولاً با همفکری بیمه گذار روشهای زیر را برای انتخاب سرمایه بر می گزیند. سرمایه فوت معمولاً سرمایه فوت دو ، 3 یا 4 برابر حقوق سالانه کارکنان انتخاب می شود . البته با موافقت بیمه گر، این ضرایب قابل تغییر است.

سرمایه نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی معمولاً روش تعیین سرمایه فوت بکار گرفته می شود. از کارافتادگی به دو گروه دائم و موقت بشرح زیر تقسیم می گردد.

 

1- از کار افتادگی دائم : که خود شامل دو گروه زیر می باشد:

  • از کار افتادگی دائم کلی
  • از کارافتادگی دائم جزئی

2- از کار افتادگی موقت

تعهدات بیمه گر در این خصوص به 2 صورت غرامت روزانه عمومی و غرامت روزانه بیمارستای ارائه می گردد .

حداکثر سقف غرامت روزانه عمومی 12 % درصد سرمایه فوت و نقص عضو بوده و از روز ششم حادثه و به مدت حداکثر 180 روز قابل پرداخت خواهد بود و حداکثر سقف غرامت روزانه بیمارستانی 24 % درصد سرمایه فوت و نقص عضو بوده و از روز چهارم حادثه و به مدت حداکثر 90 روز قابل پرداخت خواهد بود.

  • ازکارافتادگی موقت کلی
  • از کارافتادگی موقت جزئی
  • از کارافتادگی کلی موقت

برای تعیین سرمایه و غرامت از کار افتادگی ، معمولاً 50 درصد مزد هفتگی بعنوان ایام از کارافتادگی معین می گردد.

 

از کارافتادگی جزئی موقت

این غرامت معمولاً معادل 1 یا 1 مزد هفتگی تعیین می گردد.

البته لازم به توضیح است که در انتخاب سرمایه بیمه ها ی حوادث گروهی ، همیشه نیاز گروهی در اولویت قرار داشته و معمولاً مدنظر قرار می گیرد. بیمه نامه های گروهی بر این نیازهای بخصوصی که در جوامع انسانی وجود دارد طرح ریزی می گردد و حق بیمه های اینگونه قراردادها معمولاً توسط کارفرمایان پرداخت می شود و شرکتهای بیمه هم غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی را به کارفرمایان پرداخت می نمایند تا از طریق آنها به بیمه شدگان تحویل گردد. مگر اینکه در شرایط قرادادهای منعقده ، شروط دیگری ملحوظ شده باشد.

 

از چه راه های بیمه های حوادث گروهی را تهیه کنید؟

برای خرید بیمه های حوادث گروهی، کافی است با کارشناسان بیمه ای ما ارتباط بگیرید و مشاوره تخصصی بیمه های عمر (عمر و آتیه ) را بصورت رایگان بگیرید و با بررسی محصول و شرایط خود، بیمه های حوادث گروهی را دریافت کنید.