.

بیمه های حوادث(شرایط و پوشش ها)

بیمه های حوادث به منظور ارائه تأمین های مورد نیاز بیمه گذار در زمان فوت ناشی از حادثه و یا نقص عضو، از کارافتادگی دائم کامل و یا جزئی بصورت گروهی و انفرادی ارائه می گردد . بعضی از بیمه های حوادث، حتی پوشش درمانی در مورد بعضی از امراض خاص را هم به بیمه گذار ارائه میدهند . در بیمه های حوادث مانند بیمه اشیاء اصل غرامت حاکم نبوده ، بلکه تعهد شرکت بیمه پرداخت سرمایه معینی در صورت بروز حادثه مشمول بیمه که منجر به فوت ، نقص عضو از کارافتادگی باشد میباشد

بیمه های حوادث یکی از رشته بیمه های متفرقه بحساب می آید که معمولاً ضمیمه تکمیلی بیمه های عمر قرار میگیرد . بیمه های حوادث پوشش مناسبی را در مقابل مرگ ناشی از حادثه و یا نقص عضو و از کارافتادگی بیمه گذار ارائه میدهند . تفاوت کلی بین بیمه های عمر و حوادث در خطر موضوع و مورد بیمه است . در بیمه های عمر، خطر مورد بیمه، یعنی مرگ امریست محتمل و غیر قابل انکار و صرفاً زمان آن مشخص نمی باشد و حال آنکه خطر موضوع بیمه های حوادث که بر اساس حدوث و اتفاق آن شرکت بیمه مجبور است سرمایه بیمه را بپردازد، ممکن است هرگز وقوع نپذیرد . مرگ شخص بیمه شده موضوع بیمه حوادث نمی تواند قرار گیرد بلکه مرگ ناشی از حادثه و تصادف است که دارای پوشش بیمه ای است. پوشش بیمه حوادث هم بصورت انفرادی و هم گروهی توسط شرکتهای بیمه ارائه میگردد .

در بیمه نامه های حوادث انفرادی ، دو طرف یعنی بیمه گر و بیمه گذار / بیمه شده قرارداد را منعقد می نمایند و حال آنکه در بیمه نامه های گروهی سه طرف برای عقد قرارداد وجود دارند . این سه نفر عبارتند از بیمه گر که شرکت بیمه ای است که قرارداد را منعقد می نماید، بیمه گذار که معمولاً کارفرما یی است که پرداخت حق بیمه را تعهد می کند و بیمه شده، شخصی که فوت ، نقص عضو و از کارافتادگی وی بعلت حادثه موضوع بیمه حوادث است . بیمه های حوادث هم مانند بیمه های عمر دارای فرم پیشنهاد است تا بیمه گر از تاریخچه پزشکی و سوابق بیمه گذار تا حدودی آگاه گردد، علی الخصوص آن دسته از امراضی که ممکن است بر بیمه های حوادث اثر داشته باشد .

مطالب و اطلاعات خواسته شده در فرم پیشنهاد بیمه حوادث معمولاً بشرح زیر است:

سن- تاریخ تولد - وزن و قد - وجود هر گونه عیب و نقص ذاتی در بدن از قبیل عدم شنوائی و یا عدم دید - تاریخچه پزشکی شخص پیشنهاد دهنده - عادات و اعتیادها - وضعیت جسمانی در زمان بیمه شدن، نوع اشتغال، فعالیتهای جنبی شغلی و یا ورزشی علاوه بر اطلاعات ذکر شده قبلی، معمولاً سرمایه بیمه حوادث در صورت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی و نام مشخصات ذینفع بیمه نامه در فرم پیشنهاد درج میگردد.

تعریف حادثه و عوامل آن در بیمه حادثه شخصی

حادثه عبارت است از واقعه ای که بروز آن بعلت عامل خارجی شدید و ناگهانی که خارج از عمد و اراده بیمه شده است بروز نموده و موجب صدمه بدنی قابل تشخیص پزشک میگردد.

عوامل:

1-  عامل حادثه می بایست خارج از عمد و اراده بیمه شده باشد. در این خصوص باید توجه داشت که همواره تشخیص عمد بیمه شده خصوصاً در مواردی که توام با تقصیر یا خطای سنگین بیمه شده باشد عمل آسانی نبوده اما منظور از عمد قصد در نتیجه است نه قصد در انجام فعل.

2- شدید بودن : یعنی بروز حادثه میبایست از لحاظ بیمه شده ملموس بوده و نتیجه حادثه را بطور محسوس درک نماید. (برای اشخاصی که دچار بی حسی و یا لختی اعضائی از بدن می باشند قطعاً نمی بایست حادثه بصورت محسوس درک شود)

3- منظور از ناگهانی بودن این است که بروز حادثه بصورت ناگهانی (کوتاه مدت) می بایست باشد بدیهی است نتیجه حادثه نمی بایست قطعاً در مدت کوتاهی و یا بطور ناگهانی محقق شود.

4- در اثر نیروی خارجی باشد : در مقای سه با تمام بیماریها که علت آنها عامل درونیست، بیماریها را از بیمه حادثه مستثنی میکند مثل نیروی مقاوت ( مانند تصادفی که رخ میدهد و مقاومت آن فیزیکی است و امکان دارد مقاومت شیمیائی و یا الکتریکی و ... باشد)

5- صدمه بدنی قابلیت تشخیص پزشکی داشته باشد . یعنی حادثه منجر به ایجاد خلل در سلامتی عضو و یا اعضای بدن گردد . ترس و وحشت صدمه بدنی نیست تا آنجائی که پزشک بتواند آنرا به منشأ عضوی ربط دهد لطمه وادره در بیمه حادثه قابل پوشش است.

پوششها و تعهدات اصلی بیمه حوادث

با توجه به شدت و ضعف نتایج حاصل از بروز حادثه نتایج آ ن میتواند بصورت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده باشد که پوششهای نام برده شده پوششها و تعهدات اصلی بیمه نامه حادثه شخصی بوده و در صورتیکه نتایج وقوع حادثه موجب جراحت و یا ازکار افتادگی موقت بیمه شده گردد منجر به پوششهای هزینه های پزشکی و یا غرامت روزانه (هفتگی) میگردد که پوششهای تکمیلی یا تبعی بیمه حادثه شخصی محسوب میشود . بدیهی است صدور بیمه نامه بدون ارائه پوششهای اصلی صحیح نبوده و سرمایه پوششهای تکمیلی نیز باید به طریقی در نظر گرفته شود که حق بیمه آن از حق بیمه اصلی بیشتر نباشد (با توجه به حدود سقف های تعیین شده).

نقص عضو : عبارت است از قطع ، تغییر شکل و یا از دست دادن توانائی عضوی از اعضاء بدن که حالت دائمی (بعد از مدتی خوب نشود) و قطعی (امکان سالم شدنش نباشد) داشته باشد. بعد از صدور بیمه نامه باید تغییرات خطر را با اطلاع بیمه گر رساندن تا بیمه گر با اضافه نرخ آن تشدید خطر را مورد پوشش قرار دهد وگرنه بعد از وقوع خسارت، بیمه گر غرامت را به نسبت حق بیمه ای که بیمه شده باید می پرداخت (طبق قاعده نسبی) می پردازد.

حق بیمه پرداخت شده × میزان پرداخت خسارت از طرف= خسارت

بیمه گر به بیمه گذار حق بیمه پرداختی واقعی سرمایه بیمه برای نقص عضور و از کارافتادگی باید بیشتر از فوت باشد زیرا سرمایه فوت وقتی پرداخت میشود که شخص بسمه شده خود وجود ندارد و تأمینی برای بازماندگان فوت شده است اما در ازکارافتادگی بخصوص و در نقص عضو علاوه بر بازماندگان، خود فرد نیز هزینه هایی را دارد . درجات نقص عضو و ازکارافتادگی اعضاء با هم فرق میکند و از 3 تا 100 درصد است و نسبت به مشاغل نیز متفاوت است مثال : انگشت جراح که بیشتر با آن کار

میکند بیش از استاندارد جدول تعیین شده ارزش دارد.

ملاک تعیین نقص عضو و یا از کارافتادگی عضو آسیب دیده بر اساس نظر پزشک معتمد بیمه گر و با توجه به جداول نقص عضو از قبل تعیین شده که اصولاً باید بپیوست بیمه نامه باشد، تعیین می گردد . در این جدول نقص عضوهای دائم و کلی و نقص عضوهای دائم و جزئی به تفصیل تعیین گردیده است. با نگاهی دقیق می توان گفت که غرامت ناشی از نقص عضو و ازکارافتادگی هر یک از ا عضاء با توجه به سوابق شغلی شخصی، نوع حرفه، هنر و ... می تواند متفاوت باشد و در برخی از کشورها نیز جداول خاصی برای مشاغل گوناگون در نظر می گیرند، اما در شرایط عمومی بیمه حوادث در ایران، میزان این غرامت بدون توجه به مسائل فوق الذکر و فقط بر اساس میزان نقص عضو نسبت به کل بدن بیمه شده است.

اگر فردی اول نقص عضو شود بعد فوت نماید در اینصورت مبلغ پرداخت شده بعلت فوت براثر حادثه بشرح زیر محاسبه و پرداخت میگردد:

مبلغ پرداخت شده بعلت فوت= تعهد نقص عضو – تعهد بیمه گر بر اثر حادثه پرداخت شده

پوشش هزینه های پزشکی پوشش تکمیلی بیمه حادثه است و مبلغ سرمایه این پوشش معمولاً 10 درصدمبلغ پوشش فوت و نقص عضو است.

نرخ هزینه پزشکی به درصد است چون تعدادش زیاد است و معمولاً 10 درصد فوت و نقص عضو است اما نرخ نقص عضو و از کارافتادگی به هزار است.

 

از چه راه های بیمه نامه حوادث را  تهیه کنید؟

شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه حوادث ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه خودرو  خود را آنی صادر و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.