.

 

بيمه مهندسی تمام خطر پيمانكاران(کلوزها، و استثنائات)

ارائه CAR اين بيمه يك رشته نسبتا" جديد از بيمه مهندسي است. هدف اصلي بيمه تامين جامع وكافي درمقابل با خسارت وارد به كارهاي مورد مقاطعه ، لوازم وتجهيزات ساختماني و يا ماشين آلات ساختماني ، همچنين در برابر خسارات مادي يا صدمات جسماني وارد به اشخاص ثالث بواسطه اجراي يك پروژه ساختماني مي باشد. همين امر سبب شده كه امروزه اكثر صاحبكاران ، مهندسين مشاور، آرشيتكتها وسرمايه گذاران پرژه هاي راه را جزو شروط مناقصه قرار دهند، CAR وساختماني ، انعقاد بيمه نامه

بيمه گزار : ممكن است توسط هريك از اشخاص زير كه بنحوي در اجراي يك پروژه CAR قرارداد ساختماني مشاركت دارند منعقد گردد.

- صاحبكار : شخص حقيقي يا حقوقي كه پروژه به وي تعلق داشته و ذينفع حقيقي از اجراي تعهدات مربوط به قرارداد ساختماني مي باشد.

- پيمانكار اصلي : كه توسط صاحبكار و بيشتر از طريق مناقصه بكار گمارده ميشود ومسئول كل پروژه مي باشد.

- پيمانكار جزء( فرعي ): شركت هايي هستند كه ارتباطي با كارفرما نداشته بلكه عموما" توسط پيمانكار اصلي انتخاب مي شود.

موضوع بيمه : بيمه تمام خطر پيمانكاران را مي توان براي كليه پروژه هاي راهسازي و ساختماني منعقد نمود، لذا موضوعات مورد بيمه بسيار متنوع بوده وموارد ذيل را مي توان به عنوان نمونه نام برد :

- ساختمانهاي مسكوني و اداري ، بيمارستانها ، مدارس،دانشگاهها ، استاديوم

- كارخانجات ، سيلوها

- تاسيسات راه و راه آهن ، فرودگاهها

- پلها، سدها، تونلها، سيستم هاي زهكشي وآبرساني، كانالها

- هزينه هاي مربوط به جمع آوري ضايعات

حدود پوشش (کلوز) بيمه اي :

- آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار، سقوط هواپيما ، كاربرد آب ياساير مواد وهمچنين ساير اقداماتيكه بمنظور اطفاءحريق انجام مي گيرد.

- سيل ، طغيان آب ، باران ، برف ، بهمن ، امواج عظيم دريا در اثر آتشفشان

- هرنوع طوفان

- زمين لرزه ،نشست زمين ، لغزش زمين وصخره ها.

- دزدي ساده، سرقت با شكستن حرز.

- اجراي ناصحيح كار، عدم مهارت ، سهل انگاري ، اعمال توام با سوء نيت ،اشتباهات فردي، علاوه بر موارد مذكور ، بيمه تمام خطر پيمانكاران از بين رفتن يا خسارت وارد به مصالح ساختماني ، ماشين آلات ساختماني و لوازم وتجهيزات ساختماني را درحين حمل ونقل درمحدوده اجراي پروژه انبارداري در ميانه كار ويا درهنگام پياده وسوار نمودن ماشين آلات ،تحت پوشش قرار مي دهد.

استثنائات :

- زيان يا خسارت ناشي از جنگ ياعمليات شبه جنگي ، اعتصاب، شورش ، بلوا ، اغتشاش ، تعطيل نمودن كار، مصادره به دستور هر مقام دولتي وغيره

- ازبين رفتن يا خسارت ناشي از عمل عمدي يا سهل انگاري عمدي بيمه گذار يانمايندگان وي، فرسودگي، زنگ خوردگي و...

- از بين رفتن ياخسارت ناشي از واكنشهاي هسته اي ، تشعشعات هسته اي يا آلودگيهاي راديو اكتيو

- خسارتهاي غير مستقيم ازهر نوع و يا بهر صورت از قبيل جرائم قراردادي ، خسارتهاي ناشي از تاخير در انجام كار ، از دست دادن قرارداد

- زيان ناشي از شكست مكانيكي ويا الكترونيكي يا اختلال در كار ماشين آلات (خسارتهاي كه ناشي ازتاثيرات خارجي نباشد) حال آنكه هر نوع زيان ياخسارت فيزيكي وارد به پروژه ساختماني در نتيجه علل فوق تحت پوشش بيمه قرار دارد.

- ازبين رفتن ياخسارت ناشي از اشتباه طرح.

مدت بيمه :

مطابق مدت قرارداد بوده وبيمه گذار مي تواند دوره نگهداري ( تحويل موقت ) رانيز تحت پوشش قرار دهد.

از چه راه های بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران را تهیه کنید؟ و یا مشاوره بگیرید.

برای خرید و یا مشاوره بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاران، کافی است با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه نامه خود را تحویل بگیرید.