.

بیمه مسئولیت مدني حرفه ای پزشکان

از طریق لینکwww.barabin.ir شما پزشکان گرامی می توانید شرایط حرفه ای خود را وارد نموده و نرخ بیمه نامه لازم رای حرفه پزشکی خود را استلام بگیرید و در نهایت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکی صادر کنید.

طبیب و جراح، علی القاعده در صورت اشتباه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و قصور در دفع عفونت و امثال ذلک، در مقابل بیمار یا اقربای او مسؤول شناخته می شوند. داروسازان نیز در صورت اشتباه خود و افراد تحت سرپرستی خود از قبیل دادن داروهای فاسد یا سمی یا اشتباه در ترکیب داروها در مقابل بیمارن مسؤول شناخته خواهند شد. مدیران بیمارستآن ها و مراکز درمانی هم در صورت ورود خسارت به بیماران یا اشخاص ثالث که ناشی از خرابی ساختمآن ها، تأسیسات، وسایل و دستگاه ها،آسانسورها و حتی تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران تحت مدیریت، علی الاصول مسؤول شناخته خواهند شد. کلیة این مسؤولیت ها قابل بیمه شدن هستند. به دلیل نیازهای روز، دامنه اجبار بیمه مسؤولیت مدنی به مشاغلی نظیر پزشکی و پیراپزشکی که در صورت بروز، افراد، خانواده و حتی جامعه را دچار بحران می نمایند، ضروری به نظر می رسد. صاحبان حرف پزشکی و وابسته نیز مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب اشتباه وخطای شغلی شوند و گاهی با وجود تلاش بسیار، اقدامات آن ها به خسارت های جسمانی، روانی یا فوت بیمار منجر می شود و در نتیجه با ادعای خسارت زیان دیده (بیمار یا اقربای او) مواجه و ملزم به جبران خسارات آن ها می شوند. اگر پزشکان، مسؤولیت خود را در مقابل دیگران بیمه کنند، چنان چه ضمن فعالیت شغلی خود مسؤول شناخته شوند، با بیمة مسؤولیت، خسارت وارده را بیمه گر جبران خواهد کرد. در کشور ما با وجود این نوع بیمه، فقط عدة معدودی از مشاغل پزشکی، مسؤولیت مدنی خویش را بیمه می کنند. این قسمت، در پی شناخت مشکلات و موانع موجود این رشته در ایران و بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آن در جامعه و عند الاقتضاء، ارائة راه کارهایی جهت بهبود آن می باشد .

امروزه، بیمة مسؤولیت پزشک اهمیت فراوانى در جوامع متمدن دارد. آمار تلفات و زیان هایى که در بیمارستآن ها و درمانگاه هاى خصوصى به بار مى آید، حاکى از خطرهاى بزرگى است که پزشکان با آن روبه رو هستند. زیان هاى مادى حرف پزشکی به دلیل مسؤولیت آن ها، موجب خسارت هاى مادى زیادى براى آن ها مى شود. مع هذا، بسیارى از آن ها به دلیل بى اطلاعى از قوانین و مقررات ، حاکم بر حرفة خود نمى توانند از حقوق حقة خود دفاع نمایند .

موضوع بیمه در بیمة مسؤولیت مدنی حرفه ای پزشکان عبارت است از:

جبران مسؤولیت مدنی بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور پزشکی که منجر به ورود صدمات جسمانی، روانی یا فوت اشخاص ثالث شود .

 

مفهوم بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت پزشک، مسئولیت زیان مالى ناشى از فعل و ترک فعل بیمه گذار را که طبق قانون مسئول شناخته مى شود، جبران مى کند. به عبارت دیگر، تأمین بیمه اى شامل جرح و صدمه بدنى و خسارت هاى مادى ( زیان هاى ناشى از عدم مراقبت، ترک درمان، اشتباه در ارائه خدمات پزشکى، تجویز نابه جاى دارو و نظایر آن) است ولى شامل مسئولیت شخصى بیمه گذار که جزء فعالیت حرفه اى او نیست نمى شود. لذا، اگر پزشک به دلیل بى احتیاطى در رانندگى، مرتکب، قتل غیر عمدى شود، بیمه گر بیمه مسئولیت حرفه ای، در مورد پرداخت خسارت وارده به اولیاى دم زیان دیده تعهدى ندارد و ملزم به پرداخت این خسارت نیست. امروزه بیمه نامه هاى خدمات پزشکى در کشورهاى پیشرفته، حالت تخصصى پیدا کرده اند. براى مثال، بیمه نامه هاى مسئولیت حرفه اى داروخانه ها، دو نوع مسئولیت خاص (مسئولیت کالا و حرفه) را تحت پوشش قرار مى دهند. بیمه مسئولیت حرفه اى بیمارستان، خسارت هاى ناشى از غفلت و قصور در ارائه خدمات پزشکى و بیمارستانى، آلودگى اتاق عمل، اعمال جراحى، خدمات دندان پزشکى، تهیه دارو، ارائه دارو و هم چنین زیان هاى ناشى از مرگ، کالبد شکافى، اضطراب روحى و... را جبران مى کند. حتى بیمه نامه خدمات فیزیوتراپى و رادیولوژى نیز وجود دارد که خسارت هاى ناشى از اعمال فوق را تحت پوشش قرار مى دهد.

بنابراین، شرکت هاى بیمه در هر مورد فقط خسارت هایى را که موضوع بیمه نامه است، تحت پوشش قرار مى دهند و بیمه گذار براى تأمین بیمه اى کامل مسئولیت خود، در برخى موارد، ناچار است مسئولیت حرفه اى خود را با انعقاد چندین

بیمه نامه مسئولیت، بیمه کند .به همین دلیل، با گسترده شدن دامنه مسئولیت پزشکى، برخى از کشورها درصدد برآمده اند تا آن را اجبارى

نمایند. دلایلى که موجب طرح و بسط اندیشه مار الذکر مى شود، عمدتاً ناظر به حفظ ثروت ملى و پیش گیرى از اختلافات و دعاوى است. خسارت هاى کلان، علاوه بر آن که صاحبان اموال را متضرر و گاهى از هستى ساقط مى کند، موجب انهدام قسمتى از ثروت ملى مى شود. از این رو، صاحبان برخى از حرفه هاى مهم، ملزم به بیمه مى شوند.  مضافاً بر این که با توسعة روابط بین افراد در مراکز پر جمعیت، دعاوى و اختلافات و مسائل بغرنج قضایى افزوده مى شود. در مورد پزشکان، این مسأله نمود بیش ترى دارد، زیرا یکى از مشاغلى که بیش ترین مراجعه کننده را دارند، حرف پزشکى و وابسته است و در صورتى که آن ها مسؤولیت خود را بیمه کرده باشند، بیمه گر، متعهد به جبران خسارت است و بدین ترتیب حجم دعاوى مطروحه در محاکم تقلیل می یابد. برخی از نویسندگان معتقدند یکى از موانع گسترش بیمه هاى مسؤولیت به کار گرفتن نظریة تقصیر در مسؤول شناختن اشخاص است . این قبیل افراد معتقدند اگر مسؤولیت مبتنى بر نظریة خطر باشد، بیمه هاى مسؤولیت متقاضیان بیش ترى خواهد داشت . لکن در کشور ما با وجودى که در مورد پزشکان، تا چندی پیش علی الظاهر نظریة خطر اعمال  مى شد، تمایل چندانی براى قراردادهاى بیمة مسؤولیت پزشکى وجود نداشته است و این هم دلایلى دارد که در خاتمه به برخی ازمهم ترین آن ها پرداخته شده است.

اطلاعات جمع آورى شده از منابع آمارى شرکت هاى بیمه و آمارهاى سازمان

نظام پزشکى در طى سال های 1938  نشان دهندة این واقعیت است که به  طور متوسط فقط حدود 39 % از پزشکان، بیمه نامة مسؤولیت مدنی اخذ کرده اند و در حقیقت فاصلة زیادى بین ظرفیت هاى بالقوه و بالفعل این رشته وجود داردبیمه نامة مسؤولیت مدنی حرفه ای پزشکان معمولاً برای مدت یک سال صادرمی شود، ولی صدور بیمه نامه برای مدت کم تر یا بیش تر از یک سال بلامانع است ودر این خصوص برطبق تعرفه های موجود عمل خواهد شد .در مورد خطرهای مورد تعهد بیمه گر در بیمة مسؤولیت مدنی حرفه ای پزشکان، بیمه گر با توجه به شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، متعهد به جبران خسارت های مربوط به معالجات و اعمال جراحی بیمه گذار است به شرط این که در مدت اعتبار بیمه نامه انجام گیرد و در همین مدت به بیمه گر اعلام شود،  مع هذا چن ان چه حداکثر پس از سه سال از تاریخ پایان مدت بیمه خسارتی اعلام شود که با توجه به دلایل و مستندات قانونی، انتساب آن معالجات و اعمال جراحی انجام گرفته در مدت اعتبار بیمه نامه محرز باشد، بیمه گر نسبت به آن متعهد خواهد بود.

 

از چه راه های بیمه نامه مسئولیت مدنی پزشکان را  تهیه کنید؟

شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه مسئولیت مدنی پزشکان ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه خودرو  خود را آنی صادر و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.