.

بیمه مسئولیت محیط بانان و شکارچیان (بیمه افشانه اشک آور و شوکر الکتریکي)

 

موضوع قرارداد : عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه شدگان در قبال خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث، بدین معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاری قصور، خطا، غفلت و یا اشتباه بيمه شدگان درجریان استفاده از محصولات ( افشانه ها و شوکرالكتریكي) طبق دستورالعمل های تعيين شده جهت محصولات مذکور و بنا به اقتضای نوع شغل وخطرات آن در مكان های شغلي و همچنين حين انجام مأموریتها و براساس فرایند شغلي و مصوب شده توسط ارگانها، اتحادیه ها، سازمانها، اصناف، خسارت- صدمات بدني (نقص عضو و هزینه پزشكي ) به اشخاص ثالث وارد آید و بيمه شدگان براساس رأی مراجع قضایي مسئول جبران آن خسارت، یا صدمات بدني وارد به اشخاص ثالث شناخته شوند بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه شدگان، براساس رأی مراجع ذیصلاح قضائي و با در نظر گرفتن شرایط و استثنائات این قرارداد نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نماید.

* منظور از اشخاص ثالث هر شخصي غير از بيمه شدگان مي باشد که در جریان استفاده از افشانه و شوکر بنا به اقتضای شغلي و انجام وظایف حرفه ای بيمه شدگان، دچار صدمات جسماني و فوت مي گردند.

بیمه شدگان در این قرارداد عبارتند از :

-کارکنان حراستي و حفاظتي ارگانها و سازمان های ناجا، بسيج و سایر مجموعه های نيروهای مسلح

- اعضای سازمان نظام پزشكي و نظام پرستاری شامل پزشكان و پيراپزشكان مسئولين داروخانه ها

- اعضای کانون وکلای دادگستری، اعضای کانون سردفترداران، اعضای اتحادیه صرافي ها و زرگران، سایر ارگانهای امنيتي و شرکتهای حفاظتي که مجوز استفاده از تجهيزات دفاع شخصي دارند .

بیمه نامه جامع تمام خطر اسلحه شکاری

موضوع بیمه :

الف) مسئولیت مدني شکارچي در قبال اشخاص ثالث (در زمان شکار): بدین معني که چنانچه در نتيجه خطا اشتباه و یا غفلت شكارچي در حين شكار در منطقه یا مناطق مجاز که در گواهي بيمه و پروانه شكار هر شكارچي مشخص مي گردد خسارات جاني به اشخاص ثالث وارد آید و مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضایي محرز شناخته شود بيمه گرحداکثر تا سقف تعهدات این قرار داد خسارت وارده را جبران خواهد نمود .

ب) بیمه حوادث شخص شکارچي: بدین معني که چنانچه در حين شكار بعلت ترکيدن اسلحه و یا سقوط و یا سایر حوادث که رابطه مستقيم با شكار دارد صدمات بدني به وی وارد شود بيمه گرحداکثر تا سقف تعهدات مندرج درقرارداد خسارت وارده را جبران یا مبلغي را پرداخت خواهد نمود .

ج) بیمه بدنه اسلحه: بدین معني که چنانچه در حين شكار لول سلاح شكاری یا لپ سلاح)دستگاه چكاننده( بترکد یا موجب شكستن قنداق شود که منجر به خسارت یا از رده خارج شدن آن گردد بيمه گر براساس مفاد این قرارداد و حداکثر تا سقف تعدات مندرج در این قرارداد صادر مي شود، خسارت وارده را جبران مي نماید .

د)  بیمه سرقت اسلحه: بدین معني که چنانچه در اثر سرقت از منزل یا اتومبيل شخص بيمه گذار اسلحه ایشان به سرقت رود بيمه گر براساس مفاد این قرارداد و با استناد ارائه تایيدیه از طرف سازمان حفاظت اسلحه مهمات ارتش جمهوری اسلامي ایران باشد.

 

 

از چه راه های بیمه نامه مسئولیت محیط بانان و شکارچیان را  تهیه کنید؟

 

شرکت رابین این بستر را فراهم نموده که شما برای خرید بیمه نامه مسئولیت محیط بانان و شکارچیان ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه نامه مسئولیت محیط بانان و شکارچیان  خود را آنی صادر و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.