.

بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

بيمه عمر و سرمایه گذاری یكي از انواع بيمه عمر مي باشد که با هدف ایجاد آرامش خاطر و اميد نسبت به آینده، بهبود معيشت به ویژه در دوران بازنشستگي و تأمين نيازهای اساسي از روش قابل اطمينان، علاوه بر اینكه پول شما را به صورت منظم و در بهترین فرصت های اقتصادی سرمایه گذاری و مدیریت مي نماید، جریان آرام و بي دغدغه زندگي خانواده را در برابر خطراتي مانند مرگ زودرس سرپرست خانواده و پيش آمدن نيازهای پر هزینه زندگي در آینده حمایت ميکند.

برای بسياری از افراد، کار به معني زندگي و بازنشستگي به معني پایان زندگي فعال است !!!! ولي با یک برنامه ریزی مناسب اقتصادی )پس انداز هدف دار( در قالب پوشش بيمه عمر و سرمایه گذاری ميتوان دوران بازنشستگي را به دوران طلایي آسایش و آرامش تبدیل نمود.

 

شرکت های بیمه به منظور ایجاد پشتوانه مالی و رفع نگرانی از:

 • تأمين هزینه تحصيلات فرزندان
 • تأمين هزینه تهيه جهيزیه و ازدواج
 • تأمين هزینه خرید و ساخت مسكن
 • تأمين هزینه ایجاد کسب و کار
 • تأمين هزینه های درماني
 • تأمين مستمری بازنشستگي
 • و ...

مبادرت به طراحي و فروش بيمه نامه های عمر و سرمایه گذاری نموده است. در این بيمه نامه ها، فرد با پرداخت مبالغي متناسب با توانایي مالي خود و به صورت ماهانه، سالانه و یا سایر روشهای جاری، اقدام به ایجاد پوششهای بيمه ای و سرمایه گذاری برای خود و خانوادهاش مينماید.

مزایای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری عبارت اند از:

 • دسترسي فوری به نقدینگي.
 • امكان افزایش و یا کاهش حق بيمه، سرمایه فوت و سایر پوشش های تكميلي در ابتدای هر سال بيمه ای.
 • امكان تعيين شرایط بيمه نامه به انتخاب بيمه گذار.
 • معافيت سرمایه بيمه عمر و اندوخته از ماليات بر درآمد و ماليات بر ارث.
 • امكان دریافت وام پس از گذشت 2 سال تمام از شروع بيمه نامه و تا سقف 90%  ارزش بازخریدی و برداشت از اندوخته بيمه نامه از سال دوم بيمه نامه به بعد
 • امكان تغيير بيمه گذ ار، تعيين و تغيير ذینفع ان بيمه شده به انتخاب بيمه گذار و با رضایت بيمه شده.
 • امكان بازخرید بيمه نامه در صورت تشكيل اندوخته در هر زمان
 • پرداخت سود تضميني و روز شمار 11 درصد در سال اول و دوم، 11 درصد در سال سوم و چهارم و 10 درصد از سال پنجم به بعد و پرداخت سود مشارکت در منافع به ميزان 81 درصد.
 • پرداخت 100 درصد اندوخته بيمه نامه در پایان مدت بيمه و در صورت حيات بيمه شده به صورت یكجا و یا بصورت مستمری پرداخت سرمایه فوت بعلاوه اندوخته بيمه نامه در صورت فوت به هر علت بيمه شده.
 • امكان ارائه پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از کارافتادگي دائم و کامل بيمه شده / بيمه گذار در طول مدت بيمه نامه
 • امكان ارائه پوشش نقص عضو ناشي از حادثه معادل صددرصد سرمایه فوت به هر علت
 • امكان ارائه پوشش امراض خاص به انتخاب بيمه گذار
 • پرداخت سرمایه پوشش تكميلي فوت ناشي از حادثه بصورت یكجا و یا مستمری به ذینفعان مندرج در بيمه نامه

 

 

از چه راه های بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری را تهیه کنید؟

برای خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ، کافی است با کارشناسان بیمه ای ما ارتباط بگیرید و مشاوره تخصصی بیمه های زندگی (عمر و آتیه ) را بصورت رایگان بگیرید و با بررسی محصول و شرایط خود، بیمه نامه نامه عمر و سرمایه گذاری را دریافت کنید.