.

 

بیمه عمر و آتیه(بیمه های زندگی) و فایده ی عملی آن

بیمه عمر یا بیمه زندگی را میتوان چنین تعریف نمود : قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا در صورت زنده ماندن بیمه شده در موعد مقرر در قرارداد مبلغ بیمه ی تعیین شده را به بیمه گذار ( یا بیمه شده ) یا استفاده کننده معین از سوی وی بپردازد .

بیمه عمر به طور اصولی یک عمل فردی پیش بینانه است که اغلب آنرا یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند . رسالت و هدف بیمه عمر پاسخگویی به دل مشغولی های گوناگونی است که ما در اینجا به چند نمونه از آن اشاره می کنیم :

نخست آنکه بیمه عمر برای حفظ و استواری موقعیت و شرایط زیستی و معاشی یک خانواده در صورت از دست دادن نان آور خود می تواند مفید باشد مانند بیمه عمر به شرط فوت پدر یا مادر برای فرزندان.

همچنین می توان از بیمه عمر برای تأمین معاش و آینده فرزند معلول و ناتوانی که از دست رفتن پدر و مادرش او را در شرایط دشواری قرار میدهد استفاده کرد مانند بیمه عمر مستمری در صورت فوت پدر یا مادر یا هردو به سود فرزند معلول .

بیمه عمر می تواند وسیله ی رفع نارسایی های حقوق ورثه به ویژه به نفع همسر باشد مانند بیمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسرش .

بیمه عمر برای مسائل گوناگون و متفاوت یک راه حل ممکن نشان میدهد :

-           تأمین درآمد برای شخصی که در یک زمان معین فعالیت حرفه ای خود را متوقف می نماید   ( بیمه مستمری در صورت حیات بیمه شده )

-           تأمین اعتبار و وثیقه ( مانند وام گیرنده ای که یک بیمه نامه عمر به شرط فوت به نفع وام گیرنده اش منعقد می سازد . )

-           تأمین امکان خرید سهم سرمایه در صورت فوت یکی از شرکا در شرکت بازرگانی و خانوادگی .

بنابراین بیمه عمر ، همچون مجموع اعمال بیمه ای ، بر پایه و محور مفهوم خطر ( ریسک ) پی ریزی شده است یا به سخن دقیقتر ، بیمه عمر بر پایه ی اندیشه رویارویی با پی آمد وقوع خطر شالوده ریزی گردیده است . این همان چیزی است که بیمه عمر را از اعمالی همانند آن متمایز می سازد .

مزایای کلی بیمه عمر

تأمین خاطر و آرامش خیال : همگی ما تصویری از آینده را تجسم می نمائیم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواسته قلبی برای همه ماست می درخشد . آنچه ما را در رسیدن به این هدف نائل می کند حاصل دسترنج و تلاش ما در طول سالیانی است که در پیش رو داریم . اما .... اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آنقدر که ما انتظار داریم در درازا نکشد جبران آن با چه کسی است ؟

بیمه عمر مناسب ، تصویری را که ما از آینده تجسم می نمائیم را جاودانه می نماید . آرامش و آسودگی خیال از رفاه و تأمین خانواده از ارزش والایی برخوردار است که بیمه عمر می تواند آنرا تحقق بخشد .

دسترسی آشان به پول نقد : در شرایط ناگوار ناشی از غیبت سرپرست خانواده ماهیت نقدی بودن سرمایه فوت در این بیمه بدون قید و بندهای ناشی از قانون ارث حائز اهمیت است که می تواند در صورت فوت سرپرست خانواده از خانواده بازمانده حمایت قابل توجهی بنماید تا بازماندگان با شرایط جدید بهتر بتوانند کنار بیایند .