.

بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما

Aviation Hull and Liability Insurance

 

صنعت هوایي یكي از پيچيده ترین و مهمترین صنایع هر کشور به شمار مي رود. مالكان و بهره برداران هواپيما با ریسک خسارت مربوط به بدنه وسایل پرنده خود در حين استفاده مواجه هستند، از طرف دیگر ، پرواز وسيله پرنده به تناسب نوع کاربری آن، مسئوليت هایي را برای مالک یا شخصي که از وسيله پرنده استفاده مي نماید در پي دارد.

بيمه هواپيما پوششهای مورد نياز بيمهگذاران را در قبال ریسک های مربوط به خسارتهای بدنه هواپيما و مسئوليتهای ناشي از بهره برداری هواپيما را ارائه ميدهد. ریسكهای مالي بدنه بر اساس سرمایه و ارزش مورد بيمه در قبال کليه آسيبهای وارد بر هواپيما در حين پرواز و یا فرود و یا هنگام تعمير و نگهداری و خسارت کلي در زمان سقوط و مسئوليتهای بيمه گذار نيز با رعایتقوانين داخلي مانند قانون دیات ویا قوانين و کنوانسيونهای بين المللي قابل بيمه شدن هستند.

این بيمه نامه براساس شرایط استاندارد بين المللي لویدز لندن وکلوزهای مرتبط( aviation cluses ) صادر مي گردد.

پوشش های قابل ارائه توسط شرکت بیمه عبارتند از:

پوششهای مربوط به بدنه:

 • پوشش کامل بدنه در ریسک های حين پرواز ( FULL FLIGHT RISK )
 • پوشش کامل بدنه در ریسک های روی زمين ( GROUND RISK )
 • پوشش حذف فرانشيز ( جبران هزینه های مربوط به فرانشيز در خصوص بيمه بدنه )
 • پوشش جنگ بدنه
 • پوششهای مربوط به مسئولیت:
 • پوشش مسئوليت مسافر و بار همراه که برای آنها بليط صادر مي گردد.
 • پوشش حوادث خدمه و خلبان ( کروی پروازی)
 • پوشش مسئوليت بار که در قبال آن بارنامه صادر شده است.
 • پوشش مسئوليت اشخاص ثالث (پوشش جاني و مالي خسارت وارد بر اشخاص دیگر بر اثر سوانح هوایي)
 • پوشش مسئوليت مازاد در خصوص پروازهای خارجي مطابق با کنوانسيونهای بين المللي
 • پوشش بدنه (Hull) : جبران خسارت و پرداخت هزینه های متعارف جهت بازسازی نقاط آسيب
 • دیده هواپيما که در اثر حادثه ایجاد مي گردد که در روی زمين یا حين پرواز یا بعد از فرود بوده و تا سقف ارزش هواپيما مي باشد.
 • پوشش مسئولیت قانوني اشخاص ثالث ( Third Party Legal Liability )

کليه خسارات و صدمات ناشي ازحوادثي که در طول عمليات پرواز یا بهره برداری از مورد بيمه به اشخاص ثالث وارد گردیده و بيمه گذار قانوناً ملزم به جبران خسارت ناشي از آنها گردد تاسقف مندرج در بخش تعهدات بيمه نامه تحت پوشش مي باشد .( این هزینه ها شامل هزینه های جاني و مالي ناشي از جراحات بدني وارده به اشخاص ثالث در قالب دیه قانوني افراد یا صدمات وارده به اموال آنها مي گردد.)

پوشش حوادث سرنشین ( Passengers Personal Accident )کليه خسارات و صدمات ناشي ازحوادثي که در طول عمليات پرواز یا بهره برداری از مورد بيمه به سرنشينان( شامل مسافرین و کروی پروازی ) وارد گردیده و بيمه گذار قانوناً ملزم به جبران خسارت مي باشد، تاسقف مندرج در بخش تعهدات بيمه نامه تحت پوشش مي باشد .( این هزینه ها شامل دیه مربوط به فوت و نقص عضو افراد و بار همراه مي باشد).

بيمه گذاران اصلي این بيمه نامه ایرلاین ها و مراکز ارائه دهنده خدمات آموزش هوایي و مراکز پروازهای تفریحي و مالكان شخصي هواپيماها و دارندگان آشيانه هواپيما و مراکز تعمير و نگهداری هستند.

در قالب بيمه هواپيما مي توان کليه هواپيماهای تجاری ، مسافربری و باربری و هواپيماهای سبک و فوق سبک (آموزشي ، تفریحي ، خدماتي ، گلایدر ، کایت) و انواع بالگردها را پوشش داد.

 بيمه نامه هواپيما مي تواند یک ساله و یا بصورت کوتاه مدت بر اساس تعرفه های موجود صادر شود همچنين در صورت لزوم بيمه نامه های تک پرواز برای مقاصد خاصي مانند پرواز تست و پرواز تحویل هواپيما صادر خواهد شد.

با توجه به حساسيت های موجود در رشته های هوایي و نيز تخصصي بودن و سرمایه های بالای اقلام بيمه شده، رسيدگي به خسارت با بهره گيری ازکارشناسان و ارزیابان خسارت مجرب این رشته انجام مي شود. پس از بررسي و تایيد خسارت و تكميل پرونده ، از جمله بررسي کليه گواهينامه ها و مجوزها و گزارش ها از مراجع ذیصلاح و رسيدگي به شكایات و برآورد خسارت های اعلام شده و تطبيق مدارک با متن شرایط عمومي و توافقات خصوصي بين بيمه گر و بيمه گذار ، نسبت به پرداخت سریع خسارت اقدام مي شود.

 

 

از چه راه های بیمه نامه مسئولیت هواپیما را تهیه کنید؟ و یا مشاوره بگیرید.

برای خرید و یا مشاوره بیمه مسئولیت هواپیما ، کافی است با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه نامه خود را تحویل بگیرید.