.

بیمه اتکايی reinsurance

بیمه اتکایی عبارتست از نوعی از عملیات بیمه ای که به موجب آن بیمه گر اتکایی در مقابل دریافت مبلغی بخشی یا تمام تعهدات شرکت بیمه گر واگذارنده را در مقابل بیمه گذاران بعهده می گیرد.

ابن نوع بیمه از نظر میزان تعهدات و توزیع خطر اهمیت دارد ریسکهایی که میزان سرمایه وخطرشان بالاست باید بین شرکت های بیمه توزیع شود

بیمه گذار با یک شرکت طرف است که همان شرکت اولیه بنام under writer شرکت بیمه ای صادر کننده بیمه نامه

سهم نگهداری:

میزانی از ریسک پذیرفته شده توسط شرکت بیمه است که مایل است آن را نزد خود نگهدارد وبیمه اتکایی نکند از بعد دیگر سهم نگهداری نشاندهنده حداکثر توان مالی شرکت بیمه در پرداخت خسارت در صورت بروز حادثه است.

اشکال مختلف بیمه اتکایی:

1- بیمه اتکایی اختیاری

بیمه گر مستقیم به اختیار خود درصدی از ریسک پذیرفته شده را به بیمه گر اتکایی واگذار می نماید ومعمولا"

بصورت نسبی انجام میشود. بیمه گر اولیه در بعد اختیاری باید برای هر مورد خاص بطور جداگانه با بیمه گر

اتکایی وارد مذاکره شود.

2- بیمه اتکایی اجباری (قانونی)

حالتی است که در آن دولت برای نظارت عملی بر شرکتهای بیمه آنان را موظف سازد درصد خاصی از حق بیمه های دریافتی خود را نزد موسسات بیمه ای که مستقیما" زیر نظر دولت فعالیت میکنند واگذار نماید در بیمه های غیر زندگی 21 % حق بیمه و در بیمه های زندگی 13 % حق بیمه به بیمه مرکزی ایران واگذار میگردد

3- بیمه اتکایی قرار دادی

بین بیمه گر اولیه (مستقیم) و بیمه گر انکایی قراردادی منعقد میگردد که بر اساس آن درصد خاصی از بیمه نامه های صادره در یک رشته خاص به محض صدور تحت پوشش بیمه اتکایی قرار می گیرد

انواع بیمه های اتکايی:

  • نسبی
  • مشارکت
  • مازاد سرمایه
  • مختلط