.

 

بیمه، براساس نوع عملیات

بیمه، بر اساس نوع عملیات به بیمه مستقیم و بیمه اتکایی تقسیم می شود:

بیمه مستقیم: به همه انواع بیمه گفته میشود که از طریق عملیات متعارف بیمه (دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت) صورت میپذیرد.

بیمه اتکایی: در شرکتهای بیمه علاوه بر بیمه مستقیم، به منظور جبران خسارت احتمالی که بیش از توان مالی شرکت تخمین زده میشود، شرکتهای بیمه با انعقاد قراردادهای اتکایی آن قسمت از خسارات را که خارج از توان شرکت است، به شرکت بیمه دیگری واگذار میکنند، به مجموعه این عملیات (بیمه اتکایی) گفته میشود.

بیمه بر اساس هدف

بیمه بر حسب نوع هدف به بیمه بازرگانی و اجتماعی تقسیم می شود:

بیمه بازرگانی (صنعت بیمه)، با هدف کسب سود می باشد و این نوع بیمه به بیمه های غرامتی و اشخاص تقسیم میشود.

غرامتی: هدف بیمه های غرامتی که به دو نوع بیمه های اموال و بیمه های مسئولیت تقسیم میشود، جبران خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم به اشیا و دارایی بیمه گذار است.

اشخاص: در بیمه های اشخاص (یا غیرغرامتی)، هدف اصلی، جبران زیان های مالی براثر وقوع حوادث، بروز بیماریها، رسیدن به سن بازنشستگی و فوت، برای خانواده یا خود فرد است، در بیمه اشخاص موضوع بیمه حیات و سلامت فرد بیمه شده است.

اجتماعی: بیمه اجتماعی، با هدف برقراری عدالت اجتماعی و توزیع مجدد درآمد به نفع بخش عمدهای از جامعه به صورت غیرانتفاعی است. بیمه اجتماعی به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیر اختیاری (بیکاری، پیری، مرگ یا از کارافتادگی سرپرست خانواده) طرح ریزی شده و بر پرداخت های اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود متکی است. نظام بیمه اجتماعی، شاغلین جامعه را از طریق مشارکت مالی بیمه شده، کارفرما و کمک دولت حمایت میکند.

از نظر موضوع

برخی بیمه را از نظر قلمرو، به بیمه دریایی،هوایی،زمینی تقسیم می شود.

موضوع بیمه گاهی بیمه دریایی می باشد مانند بیمه حوادث کشتی ها یا بیمه حمل و نقل بار کشتی و گاهی موضوع بیمه هوایی است مانند حمل و نقل هوایی و بیمه ها باربری هوایی و گاهی موضوع بیمه زمینی است مانند اکثر بیمه ها موجود مانند بیمه وسایل نقلیه و بیمه حوادث و ...

از نظر تعهدات قراردادی

قراردادهای بیمه بر اساس طبیعت تعهدات قراردادی بیمه گر و بیمه گذار به بیمه خسارات و بیمه اشخاص تقسیم شده اند:

در بیمه های خسارات، تعهدات بیمه گر بسته به خسارات وارد در حادثه متفاوت خواهد بود. در واقع، هدف بیمه خسارات حفظ سقف دارایی بیمه گذار است و چنانچه این دارایی، به لحاظ صدمه به اموال بیمه گذار یا افزایش بدهی او به واسطه مسئولیت در مقابل ثالث، کاهش یابد، بیمه گر مکلف خواهد بود کاهش دارایی را ترمیم کند.

بیمه های اشخاص معمولا ارتباطی به میزان دارایی بیمه گذار و کسر دارایی وی در پی بروز خطر موضوع بیمه ندارد و بیمه گر متعهد می شود در صورت بروز حادثه مبلغ مشخصی را به بیمه گذار یا ذی النفع (بیمه شدگان) بیمه بپردازد.

از نظر قانونی

قانون به ملاک های تقسیم بندی های فوق توجه ندارد و فقط انواع بیمه نامه ها در قوانین و آیین نامه های مختلف ذکر نموده است.

1951 در باب /1/ ماده 1 آیین نامه تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه مصوب 93 تقسیم انواع بیمه نامه ها مقرر می دارد انواع معاملات بیمه که موسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه برای آن هستند عبارت اند از:

- انواع بیمه های زندگی - انواع بیمه های حوادث شخصی- بیمه های درمانی - بیمه آتش سوزی و خطرات تابعه آن از قبیل انفجار، دزدی،زلزله و سیل و سقوط هواپیما - بیمه باربری - بیمه وسائط نقلیه و مسئولیت مدنی مربوط به آن - بیمه هواپیما و مسئولیت مدنی مربوط به آن - بیمه اتومبیل و مسئولیت مدنی مربوط به آن  - بیمه مسئولیت مدنی عمومی  - بیمه مسئولیت حرفه ای  - بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری و نصب و مسئولیت مدنی مربوط به آن -بیمه پول در صندوق و در حین حمل  - بیمه صداقت و امانت کارمندان - بیمه های مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و صنایع وابسته  - بیمه انواع دام و -بیمه اعتبار (شورای عالی بیمه به )1959/1/ طیور (مصوب شورای عالی بیمه به تاریخ 07/09/1354 )