.

بيمه مهندسی تمام خطر نصب

بيمه تمام خطر نصب جزو رشته هاي جديد بيمه مهندسي محسوب مي گردد، اما امروزه همگام با EAR اگر چه بيمه توسعه صنعتي جهان اهميت رو به تزايدي كسب وكاربردي جهاني پيدا نموده است . و نه تنها در كشورهاي صنعتي بصورت يك عامل ضروري در آمده است ، بلكه در كشورهاي درحال توسعه نيز درمقايسه با ساير انواع رشته هاي بيمه هاي مهندسي بهمراه بيمه تمام خطر پيمانكاران بيشترين دوره نگهداري دوره احداث دوره تجهيزكارگاه (تحويل موقت) (انبارداري در طي دوره) (پيش انبارداري)

شروع بيمه نامه

ميزان حق بيمه را به خود اختصاص داده اند. هدف اين بيمه ارائه تامين جامع وكافي در مقابل تمام خطرات مربوط به نصب ماشين آلات وتجهيزات وهمچنين نصب ساز با اسكلت فلزي ميباشد.

بيمه گذار :

ممكن است توسط هريك از اشخاص زير كه بواسطه انجام عمليات نصب يك EAR بيمه نامه پروژه ، خطري را متقبل گرديده اند منعقد شود :

1 – سازندگان يا عرضه كنندگان ماشين آلات يا لوازم مورد نصب ، مشروط برآنكه عمليات نصب را انجام داده يا مسئول انجام آن باشند.

2 – شركتهائي كه مجري عمليات نصب مي باشند.

3 – خريدار ماشين آلات ولوازم مورد نصب.

4 – بانكها، در صورتيكه اعتبار اجراي پروژه را تامين كرده باشند.

موضوع مورد بيمه :

موضوع مورد بيمه بسيار متنوع وگسترده است ، شامل نصب و آزمايش كامل ميباشد نظير ماشين آلات ،دستگاهها وقطعات منفصله از قبيل توربينها ، ژنراتورها،ديگ هاي بخار، كمپرسورها ، موتورهاي درون سوز ، چرثقيلها و.... همچنين نيروگاهها،كارخانجات فولادسازي وتهيه مواد شيميايي، كارخانجات كاغذ سازي و نساجي و همچنين ساير كارخانجات توليد كننده كالاهاي مصرفي .

علاوه بر موارد فوق و در صورت درخواست بيمه گذار پوشش بيمه اي ممكن است موارد زير را شامل گردد.

- ماشين آلات وتجهيرات مورد نياز براي نصب مانند انواع چرثقيلها ، دكل ، ماشينهاي جوشكاري كمپرسورها وغيره

- اموال واقع در محل نصب كه متعلق به بيمه گذار است يا تحت مراقبت يا درامانت ويا دراختياروي ميباشد.

- هزينه هاي مربوط به جمع آوري ضايعاتي كه پس از وقوع يك خسارت قابل جبران بوجود مي آيند.

- مسئوليت حقوق ناشي از خسارتهاي جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه بواسطه انجام عمليات نصب در محدوده اجراي عمليات يا در نزديكي آن بوقوع پيوست باشد.

لازم بتوضيح است كه كارگران وكارمندان بيمه گذار كه درارتباط با پروژه نصب ميباشند اشخاص ثالث تلقي نمي شوند و لذا بيمه گر غرامت ادعا شده از جانب آنان را جبران نخواهد كرد و براي بيمه نمودن نامبردگان بايد از بيمه حوادث يا بيمه تامين اجتماعي يا بيمه مسئوليت كارفرما درمقابل كاركنان استفاده گردد.

حدود پوشش بيمه اي :

اين بيمه جزء بيمه هاي تمام خطر ميباشد ، لذا خسارات ناشي از كليه خطراتي را كه بطور مشخص مستثني نشده باشند را تحت پوشش قرار ميدهد. بعبارتي ديگر هرگونه زيان يا خسارت فيزيكي ناگهاني وغيرقابل پيش بيني وارد به اموال بيمه شده واقع در محل نصب را در طول مدت بيمه جبران مي نمايد. بيمه گران خسارت ناشي از علل زير را جبران خواهد نمود:

- آتش سوزي ، انفجار، صاعقه ، سقوط هواپيما

- خسارت ناشي از كاربرد آب يا ساير مواد و همچنين سايراقداماتي كه به منظور اطفاء حريق صورت مي پذيرد .

- سيل ، طغيان آب ، باران ، برق ، بهمن ، امواج عظيم دريا دراثر آتشفشان.

- هرنوع طوفان .

- زمين لرزه ، نشست زمين ، لغزش زمين و صخره ها.

- دزدي ساده، سرقت يا شكستن حرز.

- خطاهائيكه در خلاف عمليات نصب صورت پذيرد.

- سهل انگاري ، عدم مهارت ، عدم تجربه ، اعمال توام با سوء نيت.

- اتصال كوتاه ، جرقه زدن ، ولت پيش از حد.

- فشار يا خلاء بيش ازحد ،از هم كسيختگي در اثر نيروي گريز از مركز.

- هرحادثه ناگهاني وغيرقابل پيش بيني ديگر از قبيل : از بين رفتن يا خسارت ناشي از ريزش آورا، عوامل خارجي ، حمل ونقل اشياء مورد نصب در محوطه نصب وغيره .

استثنائات :

- ازبين رفتن يا خسارت ناشي از اشتباه در طراحي ماشين آلات مورد نصب، مصالح يا قطعات معيوب و يا اجراي ناصحيح كار.( علت مستثني بودن موارد فوق اين است كه اين قبيل خساراتها هيچگونه ارتباطي با عمليات نصب پروژه ندارد بلكه مربوط به ساخت ماشين آلات بودن و در محدوده تضمين سازنده قرارمي گيرد.)

- زيان يا خسارت وارد به ماشين آلات و يا لوازم وتجهيزات نصب به علت شكست مكانيكي با الكتريكي ويا اختلال در كارآنها ( يعني خساراتي كه ناشي از تاثيرات خارجي نباشد )، حال آنكه هرگونه زيان يا خسارت فيزيكي وارد به پروژه نصب درنتيجه علل مذكور تحت پوشش بيمه قرار دارد.

- ازبين رفتن يا خسارت ناشي از عمل عمدي ياسهل انگاري عمدي بيمه گذار و يا نمايندگان وي.

- خسارتهاي غيرمستقيم از هرنوع و يا به هر صورت از قبيل : جرائم قراردادي ، خسارتهاي ناشي از تاخير درانجام كار، عدم اجراي قرارداد، ازدست دادن قرارداد.

- زيان يا خسارت ناشي از جنگ ،عمليات شبه جنگي ،اغتشاش ، مصادره بنا به دستورمقامات دولتي ، شورش وغيره .

- زيان يا خسارت ناشي از اعتصاب و بلوا

- از بين رفتن يا خسارت ناشي از واكنشهاي هسته اي ، تشعشعات هسته اي يا آلودگيهاي مواد راديو اكتيو.

مدت بيمه :

معمولا" پوشش بيمه اي بلافاصه پس از تخليه اشياء مورد بيمه درمحل نصب شروع ميشود وتا اتمام كارهاي نصب و انجام آزمايش ادامه مي يابد. در برخي موارد بيمه گذار علاوه بر انبارداري در خلال دوره نصب كه تحت پوشش است ، درخواست انبارداري پيش از نصب مي نمايد كه اين دوره نيز تحت پوشش قرار مي گيرد و اصطلاحا" پيش انبارداري گفته مي شود . علاوه بر موارد فوق امكان تعميم مدت بيمه به منظور تحت شمول قراردادن دوره نگهداري نيز وجود دارد ( اين دوره معمولا" دوازده ماه است وخطرات خاصي را تحت پوشش قرار مي دهد.) باتوجه به موارد فوق مي توان گفت در طي مدت بيمه فقدان يا خسارت واقع شده در خلال پيش انبارداري ، انبارداري ، دوره نصب ، دوره آرمايش ( دوره آزمايش معمولا" چهارهفته است ) وموارد خاص دوره نگهدري مشمول بيمه مي باشد.

از چه راه های بیمه نامه مهندسی تمام خطر نصب را تهیه کنید؟ و یا مشاوره بگیرید.

برای خرید و یا مشاوره بیمه مهندسی تمام خطر نصب ، کافی است با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه نامه خود را تحویل بگیرید.