.

بيمه مسئوليت مدني مديران استخر

موضوع بيمه نامه عبارت است از مسئوليت مدني مديران استخر در قبال استفاده كنندگان از استخر بدين معنا كه چنانچه در نتيجه قصور و يا اشتباه بيمه گذار خسارتي به استفاده كنندگان از استخر وارد آيد و بيمه گذار بر اساس راي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته گردد بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

استثنائات:

در موارد زير بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت:

١.خسارت ناشي از جنگ, انقلاب, شورش, اعتصاب, عمليات تروريستي و اقدامات براندازي عليه حكومت و عوامل ديگري از اين قبيل.

٢. انفجارات اتمي و تشعشعات هسته اي.

٣. حوادثي كه طبق قانون, بيمه گذار مسئول آن نمي باشد.

٤. حوادث خارج از محدوده مكاني مندرج در بيمه نامه.

٥.عمد بيمه گذار در وقوع حوادث و يا تشديد آن.

٦.مصرف مسكرات ، استعمال مواد مخدر ، نزاع ، زد و خورد و حوادث ناشي از آنها .

٧.سكته, خطرات ناشي از تشديد بيماري و آسيب هاي وارده يا بيماري مربوط به فتق, ديسك, آرتروز, شكستگي دندان بدون آسيب ديدگي ساير اعضاي سروصورت.

٨. خسارت ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرائم مربوطه.

٩. حوادث ناشي از كاربرد وسايل و دستگاه هايي كه داراي نقص فني مي باشند.

١٠ . خسارت وارد به كاركنان بيمه گذار و پيمانكاران طرف قرارداد.

١١ .عدم تخصص ناجيان غريق در زمينه كاري خود.

١٢ . عدم حضور ناجي غريق در محيط استخر در زمان فعاليت استفاده كنندگان در استخر.

١٣ . عدم وجود كارت معتبر ناجي.

١٤ . افزايش سالانه ديه به سبب تاخير در ارائه حكم دادگاه 

وظايف بيمه گذار:

الف) بيمه گذار موظف است به منظور پيشگيري از وقوع حوادث تحت پوشش موارد زير را رعايت نمايد:

١.در دسترس قرار دادن حلقه نجات, تور و ساير وسايل كمك كننده از قبيل جعبه كمك هاي اوليه.

٢.ايجاد تابلوهاي هشدار دهنده و نصب آن ها در اطراف استخر.

٣. قبل از حضور ناجيان در جايگاه ويژه خود, اقدام به بازنمودن استخر نشود در غير اين صورت بيمه گر تعهدي نسبت به حوادثي كه به استفاده كنندگان وارد گردد نخواهد داشت.

٤. چنانچه در كنار استخر بزرگ استخري مخصوص كودكان تعبيه شده باشد بايستي مربي و ناجي جداگانه اي در آن انجام وظيفه نمايد.

٥. تعداد ناجيان غريق در هر استخر طبق ضوابط فدراسيون شنا و شيرجه در نظر گرفته شده و با توجه به استخر و تعداد استفاده كنندگان رعايت مورد مذكور الزامي است.

٦. كم يا زياد نمودن ناجيان غريق در هر استخر از وظايف هيئت نجات غريق مي باشد و در اين مورد نبايد بدون هماهنگي و مشورت قبلي هيئت نجات غريق اقدامي صورت گيرد.

٧.ناجيان غريق و مربيان بايستي اولين نفراتي باشند كه وارد استخر مي شوند و آخرين نفراتي باشند كه پس از بررسي هاي لازم از محيط استخر خارج مي شوند. بنابراين بايستي هميشه

١٥ دقيقه قبل از شروع كار استخر در محل كار خود حضور داشته باشند.

ب) بيمه گذار موظف است حق بيمه متعلقه را در زمان صدور بيمه نامه و يا در پايان مهلت تعيين شده و در صورتي كه پرداخت حق بيمه به صورت اقساط مورد موافقت بيمه گر قرار گرفته باشد در سررسيد آن بپردازد.

تبصره: ملاك پرداخت حق بيمه منحصراً رسيد وصول حق بيمه صادره توسط بيمه گر مي باشد و در صورت عدم پرداخت حق بيمه عليرغم وجود بيمه نامه امضاء شده نزد بيمه گذار, بيمه گر تعهدي در پرداخت خسارتي كه تا قبل از دريافت حق بيمه به وقوع پيوسته باشد نخواهد داشت.

ج) بيمه گذار نبايد بدون موافقت كتبي بيمه گر هيچگونه توافقي با شخص يا اشخاص زيان ديده به عمل آورد و اينگونه توافق ها بدون اخذ نظر موافق بيمه گر, موجب سلب مسئوليت بيمه گر در مورد تعهدات خود مي گردد.

د) چنانچه مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي مورد موافقت بيمه گذار نباشد بيمه گذار موظف است حداكثر تا سه روز از تاريخ دريافت آن ها مراتب را كتباً به بيمه گر اعلام نمايد در غير اين صورت مفاد آن ها مورد تاييد وي تلقي خواهد شد. دورنگار و متعاقباً ظرف مدت پنج روز به وسيله نامه مراتب را به بيمه گر اعلام داردو اطلاعاتي در مورد ماهيت و ميزان خسارت در اختيار بيمه گر بگذارد و مدارك مورد نياز بيمه گر را جهت انجام بررسي هاي مورد نظر فراهم آورد و در صورت تاخير مسئول جبران ضرر و زيان هايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.

تبصره: چنانچه بيمه گذار در تكاليف قراردادي خود وفق بندهاي فوق الذكر عمل ننمايد, بيمه گر مي تواند در انجام تعهدات قراردادي خود امتناع نمايد.

وظايف بيمه گر: بيمه گر موظف است در صورت وقوع حوادث تحت پوشش, پس از تكميل مدارك خسارت و مشخص شدن ميزان خسارت حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نمايد.

پرداخت خسارت:

الف) غرامت فوت بر اساس راي مراجع قضايي و حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در شرايط بيمه نامه يا معادل ارزان ترين نوع ديه رايج هر كدام كه كمتر باشد پرداخت مي گردد.

تبصره: در صورت تاخير در ارائه حكم قطعي دادگاه افزايش نرخ احتمالي ديه مشمول اين بيمه نامه نخواهد بود.

ب) غرامت نقص عضو بر اساس درصد تعيين شده در مراجع قضايي و يا ذيصلاح و حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در شرايط بيمه نامه يا معادل ارزان ترين نوع ديه رايج هر كدام كه كمتر باشد پرداخت مي گردد.

ج) در صورت وقوع حادثه منجر به جرح استفاده كنندگان, هزينه هاي پزشكي زيان ديده بر اساس اصل اسناد و مدارك معتبر پزشكي و با تائيد پزشك معتمد و كارشناس بيمه گر حداكثر تا ميزان تعهدات مندرج در شرايط بيمه نامه (پس از كسر فرانشيز) پرداخت مي گردد.

د) در صورتي كه قبل از صدور راي توسط مراجع قضايي و يا ذيصلاح, بيمه گر مبلغي بابت هزينه پزشكي پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختي از مبلغ تعيين شده توسط مراجع مذكور كسر و مابه التفاوت مطابق بند (ب) از ماده پنجم پرداخت مي گردد.

ه )در صورتي كه هزينه هاي پزشكي توسط بيمه گذار پرداخت شده باشد چك خسارت در وجه وي و در غير اين صورت در وجه زيان ديده صادر مي گردد.

و) در صورتي كه استفاده كنندگان از استخر از خدمات سازمان تامين اجتماعي يا سازمان هاي مشابه استفاده نمايد تعهد بيمه گر در جبران هزينه هاي پزشكي عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذكور تا ميزان خسارت قابل پرداخت در اين بيمه نامه.

ز) در صورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه هاي ديگري مورد تامين قرار گرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده به مجموع مبالغ بيمه شده است.

 

از چه راه های بيمه مسئوليت مدني مديران استخر را تهیه کنید؟


برای خرید بيمه مسئوليت مدني مديران استخرکافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه مسئولیت خود را آنلاین تحویل بگیرید.