.

 

انواع بیمه

بیمه، زمینه و تنوع بسیاری دارد و ریسک های بسیاری را تحت پوشش قرار می دهد به نحوی که امروزه کمتر خطر و تهدیدی را می توان یافت که از شمول بیمه خارج باشد ، ولی علیرغم تنوع بسیار ، قراردادهای بیمه در چند مقوله و تقسیم بندی کلی قرار می گیرند . قراردادهای بیمه بر اساس طبیعت تعهدات قراردادی بیمه گر و بیمه گذار به بیمه خسارت و بیمه اشخاص تقسیم می شود . در بیمه های خسارت تعهدات بیمه گر بسته به خسارت وارد در حادثه متفاوت خواهد بود . در واقع هدف بیمه خسارت حفظ سقف دارایی بیمه گذار است و چنانچه این دارایی به لحاظ صدمه به اموال بیمه گذار یا افزایش بدهی او به واسطه مسئولیت در مقابل ثالث ، کاهش یابد بیمه گر مکلف خواهد بود کاهش دارایی را ترمیم کند . در مقابل بیمه های اشخاص معمولاً ارتباطی به میزان دارایی بیمه گذار و کسر دارایی وی در پی بروز خطر موضوع بیمه ندارد و بیمه گر متعهد می شود در صورت بروز حادثه مبلغ مشخصی را به بیمه گذار یا ذینفع بیمه بپردازد .

بیمه خسارت

بیمه خسارت بر اصل جبران خسارت استوار است . مطابق این اصل ذینفع بیمه در هیج موردی نمی تواند بیش از خسارت وارده مبلغی دریافت کند و لذا بیمه موجب افزایش دارایی نمی شود . این بیمه تضمین کننده سطح دارایی به واسطه ترمیم کسر دارایی مثبت و پرداخت مابه ازای افزایش دارایی منفی بیمه گذار است . بیمه خسارت به دو بخش عمده بیمه اموال و بیمه مسئولیت تقسیم می شود .

در بیمه اموال موضوع تعهد بیمه گر ، جبران خسارت وارده به شیء است . بیمه اموال قدیمی ترین نوع بیمه است و آنچنان که در تاریخچه ملاحظه شد ، شروع بیمه با بیمه های دریایی بوده و تحول آن در قرون هفده و هجده میلادی نیز در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی یعنی رشته های عمده بیمه اموال بوده است . هدف بیمه اموال جبران خساراتی است که بیمه گذار مستقیماً از لطمه به اموال و دارایی خود متحمل می شود . از آنجا که این بیمه ریسکهای بسیاری را که متوجه اموال مختلف بیمه گذار است تحت پوشش قرار میدهد تنوع و گسترش بسیار یافته است .

بیمه بدنه اتومبیل ، قطار ، هواپیما و کشتی ، بیمه حمل و نقل کالا ، بیمه آتش سوزی و بلایای طبیعی و همچنین تمام خسارات متوجه اموال مانند دزدی ، تگرگ ، خرابی ماشین آلات ، خرابی ناشی از ترکیدگی لوله آب و .... تحت شمول بیمه خسارت قرار دارند .

بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد . در واقع این بیمه بدهی ای را که در پی ایجاد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته تأمین می نماید . در این مورد بیمه کاهش دارایی را که از ایجاد دین حاصل شده جبران می نماید . به همین دلیل به بیمه مسئولیت بیمه بدهی یا بیمه دارایی منفی نیز اطلاق کرده اند . در بیمه مسئولیت سه طرف درگیر مسائل بیمه می شوند : بیمه گر ، بیمه گذار و زیان دیده از حادثه این رشته از بیمه نیز تنوع بسیاری دارد ، از آن جمله است بیمه مسئولیت اتومبیل ( شخص ثالث ) ، هواپیما و کشتی ، بیمه مسئولیت به طور کلی و بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل و بیمه مسئولیت کارفرما .

بیمه اشخاص

موضوع بیمه اشخاص تمامیت جسمانی بیمه گذار است : زندگی ، مرگ ، خسارات جانی ، بیماری و زایمان از انواع این بیمه هستند . در صورت تحقق هریک از خطرات موضوع بیمه ، بیمه گر موظف است مبلغ مشخصی را که در قرارداد تعیین شده است ، فارغ از میزان خسارت یا آنچه در نظام حقوقی معادل جبران خسارت وارده لحاظ شده ، به ذینفع بیمه پرداخت کند . تعیین مبلغ قابل پرداخت عمدتاً توسط بیمه گذار صورت می گیرد به همین دلیل برخی به جای بیمه اشخاص اصطلاح بیمه سرمایه را در این باره بکار برده اند .

بیمه عمر ، بیمه خسارات جانی و بیمه تکمیل درمان از عمده ترین رشته های بیمه اشخاص است . در بیمه عمر تعهدات بیمه گر وابسته به طول حیات بیمه گذار است . در بیمه خسارت جانی ، بیمه گر مکلف است مبلغ مشخصی را در پی تحمل خسارات جانی به بیمه گذار پرداخت نماید و بیمه تکمیل درمان علی الاصول تکمیل کننده ی بیمه های اجتماعی در پرداخت هزینه های درمان است.