.

انواع بیمه های عمر

الف) بیمه های عمر زمانی:

شامل بیمه های به شرط خطر فوت، به شرط حیات و ترکیب ایندو یعنی بیمه مختلط، بیمه تمام عمر و پس

اندازی(مختلط) میباشد. بیمه های مستمری را هم می توان جزو انواع بیمه عمر آورد با این تفاوت که در بیمه

مستمری نقد کردن سرمایه مطرح است اما در بیمه عمر، تشکیل و مصرف سرمایه مطرح است.

1 -بیمه عمر به شرط فوت(ساده زمانی):

نوعی از بیمه اشخاص است که پوشش بیمه ای را برای مدت معینی ارائه داده و سرمایه بیمه صرفاً در صورت فوت بیمه شده در اثناء مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت است و در صورتیکه بیمه شده تا پایان قرارداد در قید حیات باشد، وجهی بابت تعهدات بیمه گر به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد. اینگونه بیمه نامه برای مدت های کمتر از یکسال و یا چندین سال می تواند صادر گردد و می توان بیمه شده را تا سن 65 یا 70 سالگی تحت پوشش قرار داد. بیمه عمر زمانی ساده یک پوشش بیمه ای موقت است و به همین دلیل است که حق بیمه این نوع پوشش در مقایسه با سایر انواع بیمه ای نسبتا ارزانتر می باشد که علت به این جهت است که بیمه گر در زمان پیری که معمولا درصد مرگ و میر بالا میرود تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه بیمه ای ندارد. بیمه گر در عمر زمانی بروز یک حادثه احتمالی را بیمه مینماید و حال آنکه در بیمه های تمام عمر قرارداد بیمه یک امر محتمل و قطعی را تحت پوشش قرار می دهد.

مزایای این بیمه عبارت است از:

1 -حق بیمه آن در مقایسه با سایر طرحهای بیمه ای ارزان است و بیمه شده می تواند با حق بیمه های کم و اندک پوشش بیمه ای مناسبی را اخذ نماید.

2- تورم اثر ناچیزی بر روی این نوع بیمه دارد زیرا با توجه به حق اندک آن بیمه گذار می تواند به راحتی افزایش سرمایه داده و بدین سان اثرات مخرب تورم را خنثی کند.

2 -بیمه عمر بشرط حیات

نوعی قرارداد بیمه است که براساس آن، سرمایه بیمه بصورت یکجا و در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت اعتبار قرارداد، پرداخت می گردد. اگر بیمه شده قبل از انقضاء قرارداد فوت نماید براساس شرایط قرارداد(در بیمه نامه های با برگشت حق بیمه)، بخش و یا تمامی حق بیمه های دریافتی با بهره و یا بدون بهره براساس قرارداد برگشت داده می شود. هدف این نوع بیمه نامه ها صرفاً پرداخت سرمایه معینی در صورت در قید حیات بودن بیمه شده می باشد. این نوع از بیمه نامه ها صرفاً پرداخت سرمایه معینی در صورت در قید حیات بودن بیمه شده می باشد. این نوع از بیمه نامه برای افرادی مناسب است که تشکیل خانواده نداده و افراد وابسته به خود ندارند و می خواهند در ایام پیری و کهولت از یک رفاه مادی بهتری برخوردار باشند. شرکتهای بیمه در فروش اینگونه بیمه نامه ها فرض را بر سلامت و صحت بیمه گذار می گذارند و آن دقت و وسواسی که در مورد بیمه نامه های به شرط فوت و یا مختلط پس انداز نشان می دهند اعمال می نمایند. در چنین مواقعی حتی اگر بیمه شده کمی بعد از انعقاد قرارداد فوت نماید، ضرر و زیان شرکت بیمه صرفاً محدود به کارمزد پرداختی به دلالان و کارگزاران و همچنین هزینه های اداری می گردد به همین دلیل شرکتهای بیمه به منظور صدور اینگونه بیمه نامه ها اقدام به انجام معاینات پزشکی نمی کنند. اینگونه بیمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازی داشته و دیگر خطر فوت بیمه شده تحت پوشش قرار ندارد. در بیمه نامه های به شرط حیات و یا برگشت حق بیمه، ارزش بازخرید مدنظر گرفته و سرمایه قابل پرداخت در زمان فوت بیمه شده تا حدود خیلی زیادی مرتبط باارزش بازخرید منظور شده در بیمه نامه را دارد. در صورت فوت بیمه شده ارزش بازخرید بصورت اختیاری از سوی شرکت بیمه تعهد شده است که معمولا معادل حق بیمه های پرداختی منهای حق بیمه سال اول خواهد بود که این در بیمه نامه هایی است که شرط برگشت تمامی حق بیمه بدون بهره منظور شده است ضمن آنکه برای محاسبه ارزش باز خرید روشها و توافقات مختلفی ممکن است وجود داشته باشد.

 انواع مختلف بیمه های عمر ساده زمانی:

1 -بیمه نامه های قابل تمدید:

در بسیاری از بیمه نامه های عمر ساده زمانی 5 یا 10 ساله شرط تمدید و تجدید بیمه نامه برای مدت معین دیگری بدون انجام معاینات پزشکی پیش بینی شده است. این حق اختیار به بیمه شده اجازه میدهد که در پایان اولین دوره اعتبار بیمه نامه، آن را بدون انجام معاینات پزشکی و بدون در نظر گرفتن وضعیت جسمانی بیمه شده تمدید نماید. در واقع تمدید بیمه نامه با پرداخت حق بیمه مربوط به همان سن و سال و بدون ارائه اسناد و مدارک دال بر قابلیت بیمه شدن بیمه شده تمدید میگردد. لازم بذکر است که معمولا شرکتهای بیمه محدودیت سنی برای اینگونه بیمه شدگان قائل میشود که معمولا بین سنین 60 تا 65 سالگی بوده و مدت تمدیدی هم برای سالهای معینی که نمیتواند از 5 سال بیشتر باشد خواهد بود.

2- شرط قابل تبدیل: در بسیاری از بیمه نامه های عمر زمانی ساده شرط قابل تبدیل بیمه نامه به یک بیمه دائمی پس از تعیین و پرداخت حق بیمه واقعی آن بدون ارائه مستندات پزشکی قابل بیمه شدن از سوی بیمه شده منظور میگردد. پیش بینی این شرط در بیمه نامه به بیمه شده حق میدهد بعد از صدور آنرا به هر نوع دیگری که ارزش بازخریدی دارد( بدون توجه به وضع سلامتی در سن جدید) تبدیل گرداند.

3- بیمه عمر مانده بدهکار: یکی دیگر از انواع مختلف بیمه عمر زمانی(یا بیمه به شرط فوت) بیمه عمر مانده بدهکار است که سرمایه بیمه نامه متغیر بوده و همه ماهه با پرداخت اقساط از سرمایه کم میشود. اینگونه پوشش بیمه ای مناسب افرادی است که از بانکها یا موسسات وامهایی برای خرید منازل مسکونی دریافت داشته اند و با توجه به اینکه اقساط خود را ماهیانه پرداخت میکنند، حق بیمه بصورتی محاسبه گردیده که هماهنگی و تناسب با سرمایه متغیر و رو به کاهش بیمه نامه باشد. معمولا این کاهش سرمایه در سالهای آخر به صفر میرسد که نمودار بازپرداخت وام، وام گیرنده است. در این گونه پوششها نحوه پرداخت حق بیمه به دو صورت میباشد.

 پرداخت حق بیمه ثابت معادل مدت قرارداد بیمه.

 پرداخت حق بیمه ثابت کمتر از مدت قرارداد بیمه و یا یکجا و در اول قرارداد.

ب) بیمه های تمام عمر:

برخلاف بیمه های عمر زمانی و یا شرط فوت که سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده در اثناء اعتبار قرارداد بیمه قابل پرداخت است بیمه های تمام عمر سرمایه بیمه را به شرط فوت بیمه شده بدون توجه زمان وقوع آن پرداخت می نماید. بیمه های تمام عمر را می توان بدو صورت با شرکتهای بیمه منعقد نمود نوع اول بیمه نامه با پرداخت حق بیمه در طول مدت قرارداد است و نوع دوم بیمه نامه با محدودیت در مدت پرداخت حق بیمه می باشد.(در تمام مدت بیمه نامه نیست بلکه کمتر است) در این نوع بیمه نامه ها، معاینات کامل پزشکی مورد نیاز نیست بلکه معمولا فرمهای مربوط به پرسشنامه پزشکی توسط بیمه شده تکمیل می گردد. و یا پزشک معتمد شرکت بیمه ضمن تکمیل فرم پرسشنامه، بیمه شده را معاینه می نماید.  بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد این نوع بیمه نامه ها بهترین نوع برای تامین پوشش موردنیاز وابستگان شخص میباشد و واقعی ترین نوع بیمه نامه است، زیرا عوامل سرمایه گذاری بصورت خیلی ناچیزی در آن دخالت دارد. لازم به توضیح است که ذخایر انباشته شده در این نوع بیمه نامه سرمایه گذاری میگردد که سود حاصل از سرمایه گذاری در محاسبات حق بیمه منظور گردیده است. یکی از مزیتهای این نوع بیمه نامه ارزان بودن آنست لذا مناسب برای افرادیست که قادر به پرداخت حق بیمه کمتری هستند و میخواهند از پوشش مناسبی هم بهره مند گردند. یکی از عیوب این بیمه نامه ها پرداخت حق بیمه یکسان در زمان پیری و ایامی است که درآمد شخص کاهش می یابد. البته اشخاص بازنشسته میتوانند بیمه خود را بصورت یک بیمه نامه با سرمایه مخفف درآورده و پرداخت حق بیمه را متوقف نمایند. در بیمه نامه های تمام عمر، پس از دو یا سه سال پرداخت حق بیمه، میتوان بیمه نامه را بازخرید نمود و یا آنرا تبدیل به سرمایه مخفف کرد.

 بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود در این بیمه نامه نحوه پرداخت حق بیمه برابر تمام طول مدت قرارداد نخواهد بود، بلکه با توافق بیمه گر / بیمه شده و بیمه گذار پرداخت حق بیمه تمام عمر به مدت معینی کاهش پیدا میکند. بیمه شده میتواند توافق کند که پرداخت حق بیمه همزمان با بازنشستگی او کاهش یابد زیرا در زمان بازنشستگی درآمد شخص کاهش می یابد و با این توافق او دارای پوشش بیمه ای است که حق بیمه آن کاملا پرداخت گردیده است. البته اگر بیمه شده در آن زمان نیاز به ادامه پوشش برای خود نداشته باشد میتواند بیمه نامه را باز خرید نماید و مبلغی کلی و اساسی از این طریق بدست آورد.

 بیمه عمر مشترک

اگر چه بسیاری از بیمه نامه های عمر، زندگی یک فرد معین و مشخصی را تحت پوشش قرار میدهند، اما عملا میتوان زندگی دو یا چند نفر را تحت یک قرارداد بیمه تحت پوشش قرار داد که این نوع بیمه نامه را بیمه نامه مشترک مینامند. بیمه نامه مشترک بیمه نامه ایست که متعهد پرداخت سرمایه بیمه در زمان بروز اولین فوت یکی از بیمه شدگان میباشد. اگر بیمه نامه مشترک بین دو نفر باشد، سرمایه بیمه پس از فوت دو یا چند نفر قابل پرداخت است که این بیمه نامه را اصطلاحاً بیمه نامه تمام عمر بنفع آخرین بازمانده مینامند. بیمه نامه های مشترک را یا بصورت بیمه نامه های تمام عمر و یا بصورت مختلط پس انداز صادر میکنند، اما هرگز براساس بیمه نامه های(خطر فوت) عمر ساده زمانی نمیباشد.

 مزایای بیمه(تمام عمر):

مزایای بیمه های تمام عمر را بدون در نظر گرفتن نحوه پرداخت حق بیمه بشرح زیر می توان تقسیم بندی کرد:

 پوششی است برای تمام عمر که دارای تضمین کافی و مناسب هم می باشد.  پرداخت اقساط بیمه می تواند طوری طرح ریزی شده و به فواصلی تأدیه گردد که متناسب با درآمد بیمه شده

باشد.  تا حدودی واجد شرایط لازم پس انداز می باشد و بیمه شده می تواند از محل ذخایر خود وام دریافت دارد و یا آن را تبدیل به بیمه نامه با سرمایه مخفف نموده و یا آن را بازخرید کند.  در مقایسه با بیمه نامه مختلط پس انداز ارزانتر است و بیمه شده می تواند با پرداخت حق بیمه کمتری تامین و پوشش مناسبی را دریافت دارد.

 عیوب بیمه نامه های تمام عمر:

بیمه نامه تمام عمر، دارای دو عیب کلی است که بطور خلاصه بشرح زیر است:

1 -حق بیمه بایستی در تمام طول مدت قرارداد و تا زمانی که بیمه گذار/ بیمه شده در قید حیات است پرداخت گردد که این امر در زمان بازنشستگی خالی از اشکال نیست.

2 -در بیمه نامه های تمام عمر، جنبه پس اندازی و سرمایه گذاری آن ضعیف بوده و مناسب برای بیمه شده نیست توضیحا اضافه می نماید که عیب اول را می توان با تغییر در نحوه پرداخت حق بیمه برطرف نمود و عیب دوم با توجه باینکه این بیمه نامه در مقایسه با بیمه های مختلط پس انداز ارزانتر است قابل چشم پوشی است.

ت) بیمه های مختلط پس انداز:

در بیمه نامه های مختلط پس انداز، سرمایه بیمه در هر صورت قابل پرداخت است چنانچه اگر بیمه شده قبل از مدت قرارداد بیمه فوت کند، سرمایه بیمه به بازماندگان و وارث پرداخت می شود و چنانچه تا پایان ماه اعتبار بیمه نامه در قید حیات باشد، سرمایه بیمه بخود او پرداخت خواهد شد. بیمه نامه های پس انداز در چند دهه اخیر از استقبال عامه مردم برخوردار گردیده و علت آنهم ارائه پوشش مناسب در صورت فوت زودرس و نا به هنگام بیمه گذار برای بازماندگان او و هم جنبه پس اندازی وذخیره سازی آن برای زمانی است که بیمه گذار در قید حیات باشد. بیمه های مختلط پس انداز دارای دو جنبه کلی است یکی اصول ریاضی و دیگری اصول اقتصادی آن است.

اصول ریاضی : محاسبه میزان حق بیمه بر اساس محاسبات ریاضی استوار است . شرکت بیمه می بایست با انجام محاسبات ر یاضی هم تعداد آنهائی را که فوت می نمایند معین کند و هم آنهائی را که ممکن است پس ار خاتمه قرارداد بیمه در قید حیات باشند مشخص نماید . از ترکیب بیمه نامه به شرط حیات و بشرط فوت بیمه نامه مختلط پس انداز بوجود می آید.

اصول اقتصادی بیمه های مختلط پس انداز : بیمه های مختلط پس انداز از نظر تجزیه و تحلیل های اقتصادی به دو بخش عمده تقسیم می شود:

1- بیمه عمر زمانی با سرمایه نزولی که یک بیمه عمر بشرط حیات محسوب می شود و معادل مابه التفاوت بین ذخایر جمع آوری شده و سرمایه مندرج در بیمه نامه است.

بیمه عمر زمانی به دو صورت با سرمایه نزولی و با سرمایه ثابت ارائه میگردد.

2 -افزایش سرمایه گذاری

ث) بیمه های مستمری:

نوع پوشش بیمه ا ی است که تعهد پرداخت مستمری دوره ای را برای مدت زمان معین و یا تمامی حیات بیمه شده تعهد می نماید . اگر پرداختهای دوره ای تا ز مان حیات بیمه شده تعهد شده باشد، قرارداد بیمه مستمری بنام "مستمری دوران حیات " نامیده می شود . بیمه مستمری از دو مرحله تشکیل شده است مرحله اول تشکیل سرمایه و یا تشکیل مستمری است یعنی اقساط حق بیمه را بیمه گذار می پردازد که وقتی مام شد مرحله آخر که سررسید مستمری است شروع میشود و از اینجا تعهد بیمه گر شروع میشود (یعنی نقد کردن سرمایه ) در مرحله سررسید مستمری از حق بیمه و سود سرمایه مبلغی تعیین می شود که از تاریخ سررسید به بیمه گذار پرداخت می شود.

بیمه مستمری انواع مختلف دارد:

1 -سرمایه گذاری خالص یا غیر عمدی : این نوع از بیمه های مستمری جنبه سرمایه گذاری دارد یعنی سرمایه گذاری شده و تشکیل سود می دهد و بعد از مدتی د ر زمان سررسید، بیمه گذار سرمایه اش را دریافت می کند که می تواند به دفعات مختلف باشد و یا متعدد که به آن سرمایه گذاری خالص یا غیر عمدی گویند که خطر در آن مطرح نیست . عمری:حق بیمه مستمری را بیمه گذار می پردازد اما از زمان سررسید به بعد بستگی به حیات شخص بیمه شده، بیمه گر تازمان حیات او مستمری را می پردازد.

بر اساس این تقسیم بندی در بیمه های عمر مستمری از نظر حق بیمه چون زنان طول عمر بالایی دارند ریسک بدتری محسوب می شوند و از نظر پرداخت و اقساط حق بیمه:

1 -مستمری برای تمام عمر بدون بازگردان هیچگونه وجهی از زمان سررسید به بعد که حق بیمه ها پرداخت گردیده اگر شخص زنده باشد تا زمانی که زنده است اقساط مستمری را دریافت می کند . و اگر فوت کند بیمه گر تعهدی ندارد.

2 -مستمری برای تمام عمر با تضمین پرداخت وجه معین . در حالت فوت بعد از پرداخت حق بیمه و رسیدن سررسید بیمه گذار می تواند اقساط بیمه مستمری را دریافت کند و اگر فوت کند ذینفع او آن را دریافت کند که مبلغ با توجه به زمان زنده بودن شخص پرداخت م یشود که پرداخت یا یکجا و یا به دفعات است.

3 -بیمه مشترک و بازماندگی : تعهد بیمه گر در مقابل حیات و ممات دو نفر می باشد که به محض فوت ی کی بیمه گر پرداخت مستمری را به اقساط و یا مبلغ واحد به دیگری می پردازد.

4 - هر دو نفر حیات داشته باشند که در صورت پایان دوره مستمری اگر هر دو حیات داشتند بیمه گر باز هم تعهد دارد. در بیمه مستمری طول عمر مشخص برای بیمه گر خطر است اما دربیمه عمر، فوت برای بیمه گر خطر را تشکیل می دهد . چون مسئله پس اندازی در بیمه مستمری مطرح است مسائل بازخرید و ... نیز مطرح است که اگر بیمه گذار نتواند به پرداخت حق بیمه ادامه دهد بر اساس مدتی که مبالغ حق بیمه را پرداخته و نوع مستری، در اینجا بیمه گذار حق و حقوقی نسبت به آن دارد که مبلغی از آن را می توان بازخرید کرده ویا سرمایه را بخواهد که از مدتش و حق بیمه کم می شود.

 

از چه راه های بیمه نامه عمر وپس انداز را تهیه کنید؟

برای خرید بیمه های عمر و پس انداز، کافی است با کارشناسان بیمه ای ما ارتباط بگیرید و مشاوره تخصصی بیمه های اشخاص (عمر و آتیه ) را بصورت رایگان بگیرید و با بررسی محصول و شرایط خود، بیمه نامه اشخاص را دریافت کنید.