.

آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص

هدف اصلی و اساسی بیمه های اشخاص تامین همین نیازهای اولیه اجتماعی اقتصادی هر خانواده پس از مرگ نان آور خانواده است. آثار اقتصادی و اجتماعی بیمه های اشخاص را می توان بشرح زیر تقسیم بندی نمود:

 بیمه های اشخاص بعنوان یک اصل سرویس دهنده و تولید، پاسخ گوی نیازهای اصلی و اساسی افراد بسیاری است. انسانهای زیادی نسبت به خرید بیمه های اشخاص اقدام می نمایند، که از احتمال محروم شدن وابستگان خوداز یک درآمد مستمر و همیشگی نگرانند. لذا بیمه های اشخاص نقشی اصلی و سازنده در پاسخگویی به این نیازهای انسانی خواهد داشت. دومین اثر اقتصادی اجتماعی بیمه های اشخاص، همان گردآوری سرمایه ها و در واقع جنبه پس اندازی آن است. در بسیاری از کشورها، بیمه نامه های عمر که دارای عامل پس اندازی است، فرصتی مناسب را در اختیار افراد برای پس انداز قرار میدهد، لذا یکی از عوامل موفقیت بیمه های اشخاص در یک بازار، ایجاد جاذبه سرمایه گذاری است، یعنی شرایطی، که قراردادهای بیمه عمر جهت تامین و سرمایه گذاری ارائه می دهند باید قابل رقابت با امکانات موجود سرمایه گذاری در آن کشورها باشد. البته در این قسمت باید از تورم بعنوان یک عامل بازدارنده نام برد.

 سومین اثر اقتصادی اجتماعی بیمه های اشخاص را می توان بدینصورت بیان نمود: مجموعه اثرات بیمه های اشخاص در اقتصاد ملی کشور نه تنها عامل پرداخت سرمایه به خریداران بیمه های اشخاص و یا بازماندگان آنهاست، بلکه، بیمه های اشخاص بعنوان مجموعه ای از عملیات مالی_ اقتصادی و بعنوان یک بخش تولیدی و فعالیت اجتماعی که توسط شرکتهای بیمه انجام می پذیرد، می تواند سهم موثر و سازنده در بالا بردن سطح تولید و درآمد ملی داشته باشد. بیمه های اشخاص می تواند ضمن داشتن اثرات پس اندازی و سرمایه گذاری و تخصیص منابع اقتصادی یک گردش(چرخه) اقتصادی را باعث گردد.

 آثار اقتصادی بیمه های اشخاص در زندگی انسانها بیمه های اشخاص به حراست از مبنای اقتصادی زندگی انسانها اقدام می نماید. و در واقع سرمایه بیمه نامه را میتوان هم طراز و هم ارزش زندگی انسانها دانست و البته باید اذعان نمود که ارزش زندگی انسانی برای خود شخص و برای افراد وابسته به او ورای این جمع بندیها و ارزش گذاریهاست، لذا معادل قرار دادن سرمایه بیمه ای با زندگی انسانی نمیتواند معنا و مفهومی داشته باشد، بهمین جهت باید پذیرا شد که بیمه های اشخاص با ارزش بستگی نداشته، بلکه مرتبط با ارزشهای اقتصادی زندگی انسانی است، ارزش مادی و اقتصادی از دست رفته برای افراد وابسته به آن ارزش مالی و اقتصادی. با توجه به این مطلب می توان گفت که بیمه های اشخاص پاسخگوی نیازهای اقتصادی متعددی است که اهم آنها بشرح زیر است.

الف_ بیمه های اشخاص یکی از منابع درآمد خانواده

 تولید اطمینان از اینکه در آمد معین و مشخص پس از مرگ نان آور خانواده هم چنان در مجاری اقتصاد و حیات این خانواده برای ادامه زیست جاری باشد. یکی از آثار اقتصادی بیمه های اشخاص حفظ و حراست ارزشهای اقتصادی برای اعضای یک خانواده پس از مرگ نان آور خانواده می باشد.

یکی دیگر از آثار اقتصادی اشخاص در زندگی بازماندگان یک فرد، همان استفادها از سرمایه بیمه ای به منظور پرداخت دیون و هزینه های ناشی از مرگ شخص متوفی است. این هزینه ها را میتوان بشرح زیر خلاصه کرد.

 هزینه های پزشکی و بیمارستانی در رابطه با بیماری شخص متوفی  هزینه های کفن و دفن و سایر مراسم مربوط به شخص متوفی  انجام تعهدات مالی متوفی از قبیل قروض بجا مانده پرداخت صورت حسابهای معوق و غیره  اقساط معوق و یا سایر قروض شخصی  مالیات بر ارث و سایر هزینه های جنبی

ب_ بیمه های اشخاص بعنوان درآمد ایام پیری و از کار افتادگی:

بیمه نامه های اشخاص(بیمه نامه عمر)، معمولا تعهد پرداخت سرمایه معینی را در زمان مرگ می نمایند، اما انواع دیگری از بیمه نامه های اشخاص وجود دارد که سرمایه و یا مستمری ماهانه ای را تا سن معینی پرداخت خواهد نمود. لازم بذکر است که پرداخت مستمریها در پوشش بیمه برای ایام پیری و از کار افتادگی یکی از ضروریات زندگی انسانی است و بهمین دلیل است که صنعت بیمه و علی الخصوص بیمه های اشخاص و ارائه پوشش مستمری تا زمانی که شخص زنده می باشد پرداخته است. نکته اصلی و اساسی در این نوع بیمه نامه ها این است که هر خانواده نیاز به امکانات مالی و اقتصادی برای ادامه حیات دارد و این نیاز ممکن است در زمان فوت نان آور خانواده باشد و یا در زمانی که صحت و سلامت او در مخاطره قرار گرفته و دیگر قادر به کسب درآمد و ادامه حیات اقتصادی خود نمی باشد.

 نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی:

یکی دیگر از اثرات اقتصادی بیمه های اشخاص، همان نقش مهم و سازنده آن در پس انداز نمودن بخشی از درآمد روزمره افراد است. و بعنوان یک عامل تداوم و بقاء برای فعالیتهای تجاری محسوب می گردد، بدین صورت که بیمه گر برای سالهای اولیه حق بیمه اضافی از بیمه گذار/ بیمه شده/ بعنوان پس انداز دریافت داشته و در عوض بیمه گذار/ بیمه شده/ در سنین پیری که می بایست حق بیمه بیشتری می پرداخته، تغییری در میزان حق بیمه پرداختی او حاصل نشده. این روش پرداخت را حق بیمه ثابت می گویند. حق بیمه هائی که بدین طریق جمع آوری شده است از نقطه نظر بیمه شده دارای دو جنبه مهم است:

 اول اینکه مبالغ پس انداز شده در زمان نیاز خود او یا خانواده اش می تواند در دسترس او قرار گیرد.

 دوم اینکه، مبالغ دریافتی شرکت بیمه، توسط اداره سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری گردیده و با کسب

درآمد حاصل از سرمایه گذاری بر مبلغ آن افزوده می شود که این عامل، یعنی بهره فنی یا سود حاصل از سرمایه گذاری قبلا در محاسبات حق بیمه منظور و براساس درصد سود حاصل از سرمایه گذاری، بخشی از آن زمان محاسبه حق بیمه کسر شده که در جای خود به مباحث فنی نحوه محاسبه حق بیمه اشاره خواهد شد. یکی از جنبه های مهم، اصلی و حیاتی بیمه های اشخاص نه تنها در تامینی است که به افراد جامعه ارائه می دهد، بلکه همانا عامل پس اندازی و نحوه اداره شرکتهای بیمه است که برای مردم دارای جاذبه می باشد. لازم به ذکر است که سرمایه گذاری افراد در بیمه های اشخاص، معمولا در خطر تورم هم قرار دارد. البته پس اندازهای بانکی هم از فشار تورم و کم شدن قدرت خرید پول در امان نیستند، چه در هیچ مقطع از زمان، سود حاصل از ذخیره پول در بانکها برابر درصد افزایش تورم در آن جامعه نبوده است.

 اثرات بیمه های اشخاص در سطح ملی

بیمه های اشخاص و ذخایر انباشته آن بعنوان یک عامل اقتصادی مهم می تواند در بالا رفتن سطح تولید ملی نقشی مهم و سازنده ایفا نماید. واضح است که بیمه های اشخاص مانند هر عامل فعالیت برانگیز اقتصادی دیگر باعث افزایش سطح تولید ملی می گردد. این افزایش سطح تولید، همان پرداخت سرمایه ها و غرامتهای مربوط به کلیه رشته های بیمه های اشخاص(عمر_ حادثه_ درمان_ مستمری_ بازنشستگی) می گردد که اینگونه پرداختها باعث بگردش در آمدن چرخهای اقتصادی در کلیه رشته ها و زمینه های اجتماعی و اقتصادی خواهد گردید.

سه عامل اصلی و اساسی در افزایش تولید ناخالص مالی وجود دارد:

1-  اولین عامل اصلی و اساسی همانا فروش تامین توسط شرکتهای بیمه به عامه مردم است و ارزشی را که مردم برای این تامین پرداخت می کنند می توان از طریق نحوه و میزان حق بیمه معین نمود بنابراین خدمات ارائه شده از را می توان از جمع آوری حق بیمه های پرداختی توسط خریداران که « تامین و پوشش » سوی شرکتهای بیمه بطریق وارد شریان اقتصادی کشور شده است ارزیابی نمود.

2-  دومین عامل در افزایش تولید ناخالص ملی را صرفاً نمی توان از نقطه نظر پرداخت حق بیمه ها توسط بیمه گذاران ارزیابی نمود، بلکه باید کلیه هزینه های انجام شده توسط جامعه بیمه گذاران را مدنظر قرار داد. لازم به مورد نیاز موظف هستند حق بیمه معینی را بپردازند و در « پوشش و تامین » ذکر است که بیمه گذاران در قبال خرید عوض شرکتهای بیمه تعهد می نمایند که غرامتهای مندرج در بیمه نامه را پس از تحقق خطر به بیمه شده یا وارث او پرداخت کنند و این گردش پولی، باعث بحرکت درآمدن چرخهای اقتصادی می گردد.

3 - عامل سوم همان تزریق درآمد در اقتصاد کشور توسط بیمه گذاران و از محل غرامتهای دریافتی و یا سرمایه های مدت رسیده است.

 

 

از چه راه های بیمه نامه اشخاص را تهیه کنید؟

برای خرید بیمه های اشخاص، کافی است با کارشناسان بیمه ای ما ارتباط بگیرید و مشاوره تخصصی بیمه های اشخاص (عمر و آتیه ) را بصورت رایگان بگیرید و با بررسی محصول و شرایط خود، بیمه نامه اشخاص را دریافت کنید.